Uchwała Nr XIX/198/2012
Rady Miejskiej  w Suwałkach

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie szczegółowych warunków umarzania w   całości lub w   części, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka przebywającego w   pieczy zastępczej  

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym  
(Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592; z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i   Nr 214, poz. 1806; z   2003 r. Nr 162, poz. 1568; z   2004 r. Nr 102, poz. 1055 i   Nr 167, poz. 1759; z   2007 r. Nr 173, poz. 1218; z   2008 r. Nr 180, poz. 1111 i   Nr 223, poz. 1458; z   2009 r. Nr 92, poz. 753 i   Nr 157, poz. 1241; z   2010 r. Nr 28, poz. 142,   poz. 146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106, poz. 675 oraz z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i   Nr 217, poz. 1281) oraz art. 194 ust. 2   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 i   Nr 288, poz. 1690) uchwala się, co następuje:  

§   1.   1.   Określa się szczegółowe warunki umarzania, odraczania terminu płatności i   rozkładania na   raty należności pieniężnych przypadających Miastu Suwałki i   jego jednostkom organizacyjnym, zwanych dalej „należnościami”, od osób zobowiązanych do ponoszenia opłat za   pobyt dzieci i   pełnoletnich wychowanków w   pieczy zastępczej, zwanych dalej „dłużnikami”, a   także zasady odstępowania od ustalania opłat.  

2.   Należności pieniężne, wynikające z   opłat za pobyt dzieci lub pełnoletnich wychowanków  
w pieczy zastępczej, mogą być umarzane w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty w   przypadkach szczególnie uzasadnionych ważnym interesem społecznym lub interesem strony, w   szczególności z   powodu:  

1)   niepełnosprawności lub długotrwałej choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania,  

2)   strat materialnych powstałych w   wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,  

3)   ponoszenia opłat za innych członków rodziny przebywających w   całodobowych placówkach,  

4)   odzyskania przez dłużników praw rodzicielskich, a   powstała należność mogłaby prowadzić do   ponownej utraty możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem,  

5)   innych przyczyn potwierdzających okoliczności zagrażające egzystencji dłużnika.  

3.   Dłużnik zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające przesłanki  
do zastosowania ulg określonych niniejszą uchwałą.  

4.   W przypadku gdy dług obciąża innych dłużników, umorzenie należności w   całości lub części wraz z   odsetkami można zastosować tylko wtedy, gdy wszyscy złożą wnioski i   potwierdzą przesłanki określone w   ust. 2.  

5.   Jeżeli zobowiązany nie spłaci w   terminie lub w   pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w   pełnej wysokości którejkolwiek z   ustalonych rat, to   należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z   odsetkami oraz innymi należnościami ubocznymi.  

§   2.   Należności, o   których mowa w   § 1.,   mogą być z   urzędu umarzane w   całości:  

1)   w przypadku, gdy dłużnik zmarł i   nie pozostały inne osoby zobowiązane do ponoszenia opłat,  

2)   gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w   postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i   egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne i   zostało umorzone.  

§   3.   1.   Na wniosek dłużnika, w   szczególnie uzasadnionych przypadkach, o   których mowa  
w § 1. ust. 2,   mogą być:  

1)   umarzane należności w   całości lub części wraz z   odsetkami,  

2)   odraczane terminy spłaty w   całości lub części na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,  
z zastrzeżeniem ust. 2,  

3)   należności rozkładane na raty na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy.  

2.   Odroczenie terminu spłaty na okres dłuższy niż 12 miesięcy może nastąpić w   sytuacji, gdy   dłużnik odbywa karę pozbawienia wolności przekraczającą ten okres lub wskaże inne okoliczności uniemożliwiające zarobkowanie i   dokonywanie płatności.  

§   4.   1.   Odstąpienie od ustalenia odpłatności następuje w   sytuacji, kiedy dochód na osobę w   rodzinie osób zobowiązanych do ponoszenia opłat za pobyt dzieci lub pełnoletnich wychowanków w   pieczy zastępczej nie przekracza 150% kwoty uprawniającej do korzystania ze   świadczeń z   funduszu alimentacyjnego, określonych ustawą z   dnia 7   września 2007 r. o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z   2009 r. Nr 1, poz. 7   z późn. zm.).  

2.   Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z   miesiąca poprzedzającego ustalanie odpłatności, a   w przypadku utraty dochodu z   miesiąca, w   którym ustalana jest odpłatność bez   względu na tytuł i   źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:  

1)   miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,  

2)   składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w   przepisach o   powszechnym ubezpieczeniu w   Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w   odrębnych przepisach,  

3)   kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.  

3.   Przy ustalaniu odpłatności do składu rodziny wlicza się też dziecko przebywające w   pieczy zastępczej oraz inne osoby przebywające w   całodobowych placówkach, za które ponoszona jest odpłatność.  

4.   Odstąpienie od ustalenia odpłatności poprzedzone musi być postępowaniem dowodowym  
i następuje na czas określony, nie dłuższy niż 1   rok.  

§   5.   1.   Organ, prowadząc postępowanie w   sprawie umarzania, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania odpłatności, stosuje kodeks postępowania administracyjnego.  

2.   Umarzanie należności w   przypadku, o   którym mowa w   § 2.   pkt 1,   nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Do akt sprawy winny zostać załączone notatka potwierdzająca brak innych osób zobowiązanych oraz akt zgonu.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Suwałkach  


Andrzej Paweł   Chuchnowski