WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) kieruję do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszy akt i polecam wydać Dziennik z dniem 29 marca 2012 r.

 

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: XIX/198/2012
Data aktu: 2012-02-29
Organ wydający: Rada Miejska w Suwałkach
Tytuł: w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka przebywającego w pieczy zastępczej
Data udzielenia wizy: 2012-03-29
Wiza udzielona przez: Z up. Wojewody Podlaskiego Kierownik Oddzialu Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego
Teresa Bożena Koczta