Uchwała Nr XIX/188/2012
Rady Miejskiej  w Suwałkach

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i   gimnazjów prowadzonych przez Miasto Suwałki a   także określenia granic obwodów tych szkół, z   wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na terenie Miasta Suwałk.  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i   Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 80, poz. 717 i   Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i   Nr 167, poz. 1759, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128 i   Nr 181, poz. 1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111 i   Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420 i   Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106, poz. 675, z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i   Nr 217, poz. 1281) oraz art. 17 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i   Nr 281, poz. 2781, z   2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i   Nr 249, poz. 2104, z   2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i   Nr 227, poz. 1653, z   2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i   Nr 181, poz. 1292, z   2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i   Nr 235, poz. 1618, z   2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i   Nr 219, poz. 1705, z   2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i   Nr 148, poz. 991, z   2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i   Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:  

§   1.   Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych i   gimnazjów prowadzonych przez Miasto Suwałki, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Określa się granice obwodów szkół, o   których mowa w   § 1, z   wyjątkiem szkół specjalnych, mających siedzibę na terenie miasta Suwałk, przedstawione w   załączniku nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Z dniem wejścia w   życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXII/199/08 Rady Miejskiej w   Suwałkach z   dnia 26 marca 2008 r. w   sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i   gimnazjów prowadzonych przez Miasto Suwałki a   także określenia granic obwodów tych szkół, z   wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na terenie miasta Suwałk (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 94, poz. 912).  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.  

§   5.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Suwałkach  


Andrzej Paweł   Chuchnowski

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIX/188/2012    
Rady Miejskiej w   Suwałkach    
z dnia 29 lutego 2012 r.  
 

Plan sieci szkół podstawowych i   gimnazjów prowadzonych przez Miasto Suwałki  

Szkoły Podstawowe  

1.   Zespół Szkół nr 8   w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 2   im. Aleksandry Piłsudskiej w   Suwałkach, ul. Kościuszki 126,  

2.   Szkoła Podstawowa nr 4   w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 13,  

3.   Zespół Szkół nr 9   w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 5   im. Alfreda Wierusz – Kowalskiego w   Suwałkach, ul. Klonowa 51,  

4.   Szkoła Podstawowa nr 6   im. Aleksandry Kujałowicz w   Suwałkach, ul. Sejneńska 12,  

5.   Zespół Szkół nr 7   w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 7   w Suwałkach, ul. Minkiewicza 50,  

6.   Szkoła Podstawowa nr 9   im. Włodzimierza Puchalskiego w   Suwałkach, ul. Ks. Hamerszmita 11,  

7.   Zespół Szkół nr 10 w   Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 10 z   Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w   Suwałkach, ul. Antoniewicza 5,  

8.   Zespół Szkół nr 3   w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 11 z   Oddziałami Integracyjnymi w   Suwałkach, ul. Szpitalna 66.  

Gimnazja  

1.   Zespół Szkół nr 8   w Suwałkach Gimnazjum nr 1   im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w   Suwałkach, ul. Kościuszki 126,  

2.   Zespół Szkół nr 4   w Suwałkach Gimnazjum nr 2   w Suwałkach, ul. Sejneńska 14,  

3.   Zespół Szkół nr 2   w Suwałkach Gimnazjum nr 3   w Suwałkach, ul. Kościuszki 36/38,  

4.   Zespół Szkół nr 9   w Suwałkach Gimnazjum nr 4   w Suwałkach, ul. Klonowa 51,  

5.   Zespół Szkół nr 3   w Suwałkach Gimnazjum nr 5   z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w   Suwałkach, ul. Szpitalna 66,  

6.   Zespół Szkół nr 7   w Suwałkach Gimnazjum nr 6   im. Jana Pawła II w   Suwałkach, ul. Minkiewicza 50,  

7.   Zespół Szkół nr 10 w   Suwałkach Gimnazjum nr 7   z Oddziałami Integracyjnymi w   Suwałkach, ul. Antoniewicza 5.  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XIX/188/2012    
Rady Miejskiej w   Suwałkach    
z dnia 29 lutego 2012 r.  
 

Obwody Szkół Podstawowych w   Mieście Suwałki  

1.   Obwód Zespołu Szkół nr 8   w Suwałkach Szkoły Podstawowej nr 2  
im. Aleksandry Piłsudskiej w   Suwałkach  

Obwód obejmuje ulice:  

1.   Bulwarowa  

2.   Generała Józefa Dwernickiego  

3.   Hugo Kołłątaja  

4.   Janusza Korczaka (numery parzyste i   nieparzyste od 1   do 12)  

5.   Tadeusza Kościuszki (numery nieparzyste od 55 do końca ulicy i   parzyste od 76 do końca ulicy)  

6.   Ignacego Krasickiego (numery parzyste i   nieparzyste od 27 do końca ulicy)  

7.   Miodowa  

8.   Gabriela Narutowicza  

9.   Teofila Noniewicza (numery parzyste od 42 do końca ulicy i   nieparzyste od 73 do końca ulicy)  

10.   Ogrodowa  

11.   Piękna  

12.   Generała Zygmunta Podhorskiego  

13.   Generała Kazimierza Pułaskiego (numery nieparzyste i   parzyste od 1   do 29)  

14.   Mikołaja Reja (numery parzyste i   nieparzyste od 1   do 51)  

15.   Władysława Reymonta (numery parzyste od 2   do 82 i   nieparzyste od 1   do 117)  

16.   Generała Władysława Sikorskiego  

17.   Stanisława Staszica (numery parzyste i   nieparzyste od 58 do końca ulicy)  

18.   Pawła Suzina  

19.   Szpitalna (numery parzyste od 2   do 48 i   nieparzyste od 1   do 55)  

20.   Zacisze  

21.   Zielna  

22.   Stefana Żeromskiego  

23.   Żytnia  

2.   Obwód Szkoły Podstawowej nr 4   w Suwałkach  

Obwód obejmuje ulice:  

1.   Artyleryjska  

2.   Augustowska  

3.   Batalionów Chłopskich  

4.   Białostocka  

5.   Kapitana Stanisława Bielickiego  

6.   Bohaterów  

7.   Mariana Buczka  

8.   Budowlana  

9.   Bielskobialska  

10.   Bydgoska  

11.   Ciechanowska  

12.   Czwartaków  

13.   Chełmska  

14.   Częstochowska  

15.   Dubowo I  

16.   Ełcka  

17.   Energetyczna  

18.   Elbląska  

19.   Gdańska  

20.   Górna  

21.   Górnicza  

22.   Gołdapska  

23.   Gorzowska  

24.   Giżycka  

25.   Majora Hubala  

26.   Jeleniogórska  

27.   Kielecka  

28.   Kosynierów  

29.   Koszalińska  

30.   Tadeusza Kościuszki (numery nieparzyste od 1   do 53 i   parzyste od 2   do 54)  

31.   Krośnieńska  

32.   Kaliska  

33.   Katowicka  

34.   Krakowska  

35.   Konińska  

36.   Leśna  

37.   Lotnicza  

38.   Legnicka  

39.   Leszczyńska  

40.   Lubelska  

41.   Łódzka  

42.   Łomżyńska  

43.   Karola Majerskiego  

44.   Mechaników  

45.   Mereckiego  

46.   Murarska  

47.   Teofila Noniewicza (numery nieparzyste od 1   do 71 i   parzyste od 2   do 8)  

48.   Nowosądecka  

49.   Ostrołęcka  

50.   Opolska  

51.   Olsztyńska  

52.   Olecka  

53.   Papiernia  

54.   Partyzantów  

55.   Polna  

56.   Powstańców Wielkopolskich  

57.   Przemyska  

58.   41 Pułku Piechoty  

59.   Piotrkowska  

60.   Pilska  

61.   Poznańska  

62.   Płocka  

63.   Powstańców Śląskich  

64.   Radomska  

65.   Rolnicza  

66.   Robotnicza  

67.   Walerego Romana  

68.   Rzeszowska  

69.   Rzemieślnicza  

70.   Saperska  

71.   Siedlecka  

72.   Słupska  

73.   Skierniewicka  

74.   Sportowa  

75.   Szczecińska  

76.   Sieradzka  

77.   Szwoleżerów  

78.   Toruńska  

79.   Tarnobrzeska  

80.   Tarnowska  

81.   Trzydziestolecia PRL  

82.   Ułanów Grochowskich  

83.   Ustronie  

84.   Wesoła  

85.   Wiejska  

86.   Wojska Polskiego  

87.   Wałbrzyska  

88.   Warszawska  

89.   Wigierska  

90.   Wrocławska  

91.   Włocławska  

92.   Mieczysława Wojczyńskiego  

93.   Węgorzewska  

94.   Zahańcze  

95.   Zamojska  

96.   Zastawie  

97.   Zielonogórska  

98.   Żniwna  

oraz miejscowość z   gminy Suwałki:  

99.   Dubowo Pierwsze (numery od 43 do 51)  

3.   Obwód Zespołu Szkół nr 9   w Suwałkach Szkoły Podstawowej nr 5   im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w   Suwałkach  

Obwód obejmuje ulice:  

1.   Akacjowa  

2.   Armii Krajowej  

3.   Karola Brzostowskiego  

4.   Majora Stefana Buczyńskiego  

5.   Brzozowa  

6.   Bukowa  

7.   Cedrowa  

8.   Chabrowa  

9.   Cisowa  

10.   Fryderyka Chopina  

11.   Czarnoziem  

12.   Dębowa  

13.   Knuta Olofa Falka  

14.   Grabowa  

15.   Jałowcowa  

16.   Jaśminowa  

17.   Jesionowa  

18.   Jodłowa  

19.   Papieża Jana Pawła II  

20.   Kalinowa  

21.   Kasztanowa  

22.   Klonowa  

23.   Kowieńska  

24.   Kolejowa  

25.   Leszczynowa  

26.   Lipowa  

27.   Tadeusza Lutostańskiego  

28.   Emila Młynarskiego  

29.   Modrzewiowa  

30.   Stanisława Moniuszki  

31.   Nowomiejska  

32.   Michała Kleofasa Ogińskiego  

33.   Olszowa  

34.   Orzechowa  

35.   Generała Kazimierza Pułaskiego /numery parzyste od 30 do końca ulicy/  

36.   Parowozowa  

37.   Prymasa Stefana Wyszyńskiego  

38.   Północna  

39.   Różana  

40.   Sosnowa  

41.   Świerkowa  

42.   Topolowa  

43.   Karola Szymanowskiego  

44.   Wierzbowa  

45.   Wileńska  

46.   Wiśniowa  

47.   Wrzosowa  

48.   Wylotowa  

49.   Zwrotnicza  

4.   Obwód Szkoły Podstawowej nr 6   im. Aleksandry Kujałowicz w   Suwałkach  

Obwód obejmuje ulice:  

1.   Cicha  

2.   Ciesielska  

3.   Dąbrówka  

4.   Jasna  

5.   Klasztorna  

6.   Marii Konopnickiej  

7.   Krótka  

8.   1 Maja  

9.   Mała  

10.   Miła  

11.   Młynarska  

12.   Osiedle II  

13.   Teofila Noniewicza (numery parzyste od 10 do 40B )  

14.   Paweckiego  

15.   Parkowa  

16.   Przemysłowa  

17.   Przytorowa  

18.   Piaskowa  

19.   Sejneńska  

20.   Sianożęć  

21.   Składowa  

22.   Słoneczna  

23.   Spacerowa  

24.   Stanisława Staniszewskiego  

25.   Szkolna  

26.   Utrata  

27.   Utrata Krótka  

28.   Ludwika Waryńskiego (numery parzyste od 8   do końca ulicy i   nieparzyste od 15 do końca ulicy)  

oraz miejscowości z   gminy Suwałki:  

29.   Krzywe  

30.   Mała Huta  

31.   Huta  

5.   Obwód Zespołu Szkół nr 7   w Suwałkach Szkoły Podstawowej nr 7   w Suwałkach  

Obwód obejmuje ulice:  

1.   Generała Władysława Andersa  

2.   Białorogi (leśniczówka)  

3.   Alfreda Lityńskiego (numery 10, 10A, 10B, 12, 14, 16B)  

4.   Alfreda Wierusz-Kowalskiego  

5.   Romualda Minkiewicza  

6.   Ludwika Michała Paca  

7.   Generała Kazimierza Pułaskiego (numery nieparzyste od 93 do końca ulicy)  

8.   Studzieniczne  

9.   Szwajcaria  

oraz miejscowości z   gminy Suwałki:  

10.   Osinki (numery 1-7, 9-11, 13, 15-21, 23-27, 30-32, 35, 37-41)  

6.   Obwód Szkoły Podstawowej nr 9   im. Włodzimierza Puchalskiego w   Suwałkach  

Obwód obejmuje ulice:  

1.   Zygmunta Augusta  

2.   Bakałarzewska  

3.   Stefana Batorego  

4.   Bolesława Chrobrego  

5.   Chłodna  

6.   Wawrzyńca Gałaja  

7.   Grunwaldzka  

8.   Ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita  

9.   Królowej Jadwigi  

10.   Władysława Jagiełły  

11.   Kamedulska  

12.   Szymona Konarskiego  

13.   Tadeusza Kościuszki (numery parzyste od 56 do 74)  

14.   Ignacego Krasickiego (numery parzyste i   nieparzyste od 1   do 26)  

15.   Bolesława Krzywoustego  

16.   Władysława Łokietka  

17.   Łanowa  

18.   Błogosławionej Siostry Kanizji Mackiewicz  

19.   Adama Mickiewicza  

20.   Mieszka I  

21.   Augusta II Mocnego  

22.   23 Października  

23.   Emilii Plater  

24.   Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego  

25.   Marii Curie Skłodowskiej  

26.   Jana III Sobieskiego  

27.   Stanisława Staszica (numery parzyste i   nieparzyste od 1   do 57)  

28.   Bolesława Śmiałego  

29.   Traktorzystów  

30.   Władysława Warneńczyka  

31.   Ludwika Waryńskiego (numery nieparzyste od 1   do 13 i   numery parzyste od 2   do 6)  

32.   Wazów  

33.   Kazimierza Wielkiego  

34.   Zarzecze  

35.   Księdza Jerzego Jana Zawadzkiego  

oraz miejscowości z   gminy Suwałki:  

36.   Czarnakowizna  

37.   Korobiec  

38.   Korkliny  

39.   Kuków Folwark  

40.   Osowa  

41.   Turówka Nowa  

42.   Turówka Stara  

43.   Taciewo  

44.   Bród Mały  

45.   Biała Woda  

7.   Obwód Zespołu Szkół nr 10 w   Suwałkach Szkoły Podstawowej nr 10  
z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w   Suwałkach  

Obwód obejmuje ulice:  

1.   Jerzego Antoniewicza  

2.   Alfreda Lityńskiego (numery 1-9,11,13,15, 16 i   16A)  

3.   Obozowa  

4.   Antoniego Patli  

5.   Generała Kazimierza Pułaskiego (numery nieparzyste od 31 do 91)  

6.   Aleksandra Putry  

7.   Mikołaja Reja (numery nieparzyste i   parzyste od 52 do końca ulicy z   wyłączeniem nr 69B)  

8.   Tysiąclecia Litwy  

9.   Wincentego Witosa  

8.   Obwód Zespołu Szkół nr 3   w Suwałkach Szkoły Podstawowej nr 11 z   Oddziałami Integracyjnymi w   Suwałkach  

Obwód obejmuje ulice:  

1.   Ignacego Daszyńskiego  

2.   Romana Dmowskiego  

3.   Franciszkańska  

4.   Krzywólka  

5.   Legionów  

6.   11 Listopada  

7.   Ignacego Paderewskiego  

8.   Mikołaja Reja (blok 69B)  

9.   Władysława Reymonta (numery parzyste od 84 do końca ulicy i   nieparzyste od 119 do końca ulicy)  

10.   Szpitalna (numery nieparzyste od 57 do końca ulicy i   parzyste od 50 do końca ulicy)  

oraz miejscowości z   gminy Suwałki:  

11.   Bród Nowy  

12.   Bród Stary  

13.   Potasznia  

OBWODY GIMNAZJÓW W   MIEŚCIE SUWAŁKI  

1.   Obwód Zespołu Szkół nr 8   w Suwałkach Gimnazjum nr 1   im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w   Suwałkach  

Obwód obejmuje ulice:  

1.   Zygmunta Augusta  

2.   Bakałarzewska  

3.   Bulwarowa  

4.   Stefana Batorego  

5.   Generała Józefa Dwernickiego  

6.   Wawrzyńca Gałaja  

7.   Bolesława Chrobrego  

8.   Grunwaldzka  

9.   Ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita  

10.   Władysława Jagiełły  

11.   Królowej Jadwigi  

12.   Kamedulska  

13.   Hugo Kołłątaja  

14.   Janusza Korczaka (numery nieparzyste od 1   do 12)  

15.   Tadeusza Kościuszki (numery nieparzyste od 55 do końca ulicy i   parzyste od 76 do końca ulicy)  

16.   Ignacego Krasickiego  

17.   Szymona Konarskiego  

18.   Bolesława Krzywoustego  

19.   Władysława Łokietka  

20.   Łanowa  

21.   Miodowa  

22.   Adama Mickiewicza  

23.   Augusta II Mocnego  

24.   Mieszka I  

25.   Gabriela Narutowicza  

26.   Teofila Noniewicza (numery parzyste od 42 do końca ulicy i   nieparzyste od 73 do końca ulicy)  

27.   Ogrodowa  

28.   23 Października  

29.   Generała Zygmunta Podhorskiego  

30.   Generała Kazimierza Pułaskiego (numery nieparzyste i   parzyste od 1   do 29)  

31.   Piękna  

32.   Emilii Plater  

33.   Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego  

34.   Mikołaja Reja (numery parzyste i   nieparzyste od 1   do 51)  

35.   Władysława Reymonta (numery parzyste od 2   do 82 i   nieparzyste od 1   do 117)  

36.   Generała Władysława Sikorskiego  

37.   Stanisława Staszica  

38.   Pawła Suzina  

39.   Jana III Sobieskiego  

40.   Marie Curie Skłodowskiej  

41.   Szpitalna (numery parzyste od 2   do 48 i   nieparzyste od 1   do 55)  

42.   Bolesława Śmiałego  

43.   Traktorzystów  

44.   Władysława Warneńczyka  

45.   Wazów  

46.   Kazimierza Wielkiego  

47.   Zacisze  

48.   Zarzecze  

49.   Zielna  

50.   Stefana Żeromskiego  

51.   Żytnia  

oraz miejscowości z   gminy Suwałki:  

52.   Czarnakowizna  

53.   Korobiec  

54.   Korkliny  

55.   Kuków Folwark  

56.   Osowa  

57.   Turówka Nowa  

58.   Turówka Stara  

59.   Taciewo  

60.   Bród Mały  

61.   Biała Woda  

2.   Obwód Zespołu Szkół nr 4   w Suwałkach Gimnazjum nr 2   w Suwałkach  

Obwód obejmuje ulice:  

1.   Kapitana Stanisława Bielickiego  

2.   Budowlana  

3.   Cicha  

4.   Chłodna  

5.   Ciesielska  

6.   Dąbrówka  

7.   Energetyczna  

8.   Górna  

9.   Górnicza  

10.   Jasna  

11.   Klasztorna  

12.   Marii Konopnickiej  

13.   Krótka  

14.   1 Maja  

15.   Mała  

16.   Miła  

17.   Mechaników  

18.   Henryka Mereckiego  

19.   Murarska  

20.   Młynarska  

21.   Teofila Noniewicza (numery nieparzyste od 1   do 71, parzyste od 2   do 40b)  

22.   Osiedle II  

23.   Przemysłowa  

24.   Przytorowa  

25.   Piaskowa  

26.   Parkowa  

27.   Tadeusza Paweckiego  

28.   Polna  

29.   Rolnicza  

30.   Robotnicza  

31.   Walerego Romana  

32.   Sejneńska  

33.   Sianożęć  

34.   Składowa  

35.   Słoneczna  

36.   Spacerowa  

37.   Stanisława Staniszewskiego  

38.   Szkolna  

39.   Utrata  

40.   Utrata Krótka  

41.   Ludwika Waryńskiego  

42.   Wigierska  

43.   Wiejska  

44.   Zahańcze  

45.   Żniwna  

oraz miejscowości z   gminy Suwałki nie wymienione w   obwodach Gimnazjum nr 1  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Gimnazjum nr 3   i Gimnazjum nr 6   im. Jana Pawła II.  

3.   Obwód Zespołu Szkół nr 2   w Suwałkach Gimnazjum nr 3   w Suwałkach  

Obwód obejmuje ulice:  

1.   Artyleryjska  

2.   Augustowska  

3.   Batalionów Chłopskich  

4.   Białostocka  

5.   Bohaterów  

6.   Mariana Buczka  

7.   Bielskobialska  

8.   Bydgoska  

9.   Ciechanowska  

10.   Czwartaków  

11.   Chełmska  

12.   Częstochowska  

13.   Dubowo I  

14.   Ełcka  

15.   Elbląska  

16.   Gdańska  

17.   Gołdapska  

18.   Gorzowska  

19.   Giżycka  

20.   Majora Hubala  

21.   Jeleniogórska  

22.   Kielecka  

23.   Kosynierów  

24.   Koszalińska  

25.   Tadeusza Kościuszki (numery nieparzyste od 1   do 53 i   parzyste od 2   do 74)  

26.   Krośnieńska  

27.   Kaliska  

28.   Katowicka  

29.   Krakowska  

30.   Konińska  

31.   Leśna  

32.   Lotnicza  

33.   Legnicka  

34.   Leszczyńska  

35.   Lubelska  

36.   Łódzka  

37.   Łomżyńska  

38.   Błogosławionej Siostry Kanizji Mackiewicz  

39.   Karola Majerskiego  

40.   Nowosądecka  

41.   Ostrołęcka  

42.   Opolska  

43.   Olsztyńska  

44.   Olecka  

45.   Partyzantów  

46.   Przemyska  

47.   41 Pułku Piechoty  

48.   Piotrkowska  

49.   Pilska  

50.   Poznańska  

51.   Płocka  

52.   Powstańców Śląskich  

53.   Radomska  

54.   Rzeszowska  

55.   Rzemieślnicza  

56.   Sportowa  

57.   Szczecińska  

58.   Sieradzka  

59.   Szwoleżerów  

60.   Saperska  

61.   Słupska  

62.   Siedlecka  

63.   Skierniewicka  

64.   Toruńska  

65.   Tarnobrzeska  

66.   Tarnowska  

67.   Trzydziestolecia PRL  

68.   Ułanów Grochowskich  

69.   Ustronie  

70.   Wałbrzyska  

71.   Warszawska  

72.   Wesoła  

73.   Wojska Polskiego  

74.   Mieczysława Wojczyńskiego  

75.   Węgorzewska  

76.   Wrocławska  

77.   Powstańców Wielkopolskich  

78.   Włocławska  

79.   Zastawie  

80.   Zamojska  

81.   Księdza Jerzego Jana Zawadzkiego  

82.   Zielonogórska  

oraz miejscowość z   gminy Suwałki:  

83.   Dubowo Pierwsze (numery od 43 do 51)  

4.   Obwód Zespołu Szkół nr 9   w Suwałkach Gimnazjum nr 4   w Suwałkach  

Obwód obejmuje ulice:  

1.   Akacjowa  

2.   Armii Krajowej  

3.   Karola Brzostowskiego  

4.   Majora Stefana Buczyńskiego  

5.   Brzozowa  

6.   Bukowa  

7.   Cedrowa  

8.   Chabrowa  

9.   Cisowa  

10.   Fryderyka Chopina  

11.   Czarnoziem  

12.   Dębowa  

13.   Knuta Olofa Falka  

14.   Grabowa  

15.   Jałowcowa  

16.   Jaśminowa  

17.   Jesionowa  

18.   Jodłowa  

19.   Papieża Jana Pawła II  

20.   Kalinowa  

21.   Kasztanowa  

22.   Klonowa  

23.   Kowieńska  

24.   Kolejowa  

25.   Leszczynowa  

26.   Lipowa  

27.   Tadeusza Lutostańskiego  

28.   Emila Młynarskiego  

29.   Modrzewiowa  

30.   Stanisława Moniuszki  

31.   Nowomiejska  

32.   Michała Kleofasa Ogińskiego  

33.   Olszowa  

34.   Orzechowa  

35.   Generała Kazimierza Pułaskiego (numery parzyste od 30 do końca ulicy)  

36.   Parowozowa  

37.   Prymasa Stefana Wyszyńskiego  

38.   Północna  

39.   Różana  

40.   Sosnowa  

41.   Świerkowa  

42.   Topolowa  

43.   Karola Szymanowskiego  

44.   Wierzbowa  

45.   Wileńska  

46.   Wiśniowa  

47.   Wrzosowa  

48.   Wylotowa  

49.   Zwrotnicza  

5.   Obwód Zespoły Szkół nr 3   w Suwałkach Gimnazjum nr 5   z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w   Suwałkach  

Obwód obejmuje ulice:  

1.   Ignacego Daszyńskiego  

2.   Romana Dmowskiego  

3.   Franciszkańska  

4.   Krzywólka  

5.   Legionów  

6.   11 Listopada  

7.   Ignacego Paderewskiego  

8.   Mikołaja Reja (numer 69B – blok)  

9.   Władysława Reymonta (numery parzyste od 84 do końca ulicy i   nieparzyste od 119 do końca ulicy)  

10.   Szpitalna (numery nieparzyste od 57 do końca ulicy i   parzyste od 50 do końca ulicy)  

oraz miejscowości z   gminy Suwałki:  

11.   Bród Nowy  

12.   Bród Stary  

13.   Potasznia  

6.   Obwód Zespół Szkół nr 7   w Suwałkach Gimnazjum nr 6   im. Jana Pawła II w   Suwałkach  

Obwód obejmuje ulice:  

1.   Generała Władysława Andersa  

2.   Białorogi (leśniczówka)  

3.   Alfreda Wierusz-Kowalskiego  

4.   Alfreda Lityńskiego (numery 10, 10A, 10B, 12, 14, 16B)  

5.   Romualda Minkiewicza  

6.   Ludwika Michała Paca  

7.   Generała Kazimierza Pułaskiego (numery nieparzyste od 93 do końca ulicy)  

8.   Studzieniczne  

9.   Szwajcaria  

oraz miejscowość z   gminy Suwałki:  

10.   Osinki (numery 1-7, 9-11, 13, 15-21, 23-27, 30-32, 35, 37-41)  

7.   Obwód Zespołu Szkół nr 10 w   Suwałkach Gimnazjum nr 7   z Oddziałami Integracyjnymi w   Suwałkach  

Obwód obejmuje ulice:  

1.   Jerzego Antoniewicza  

2.   Alfreda Lityńskiego (numery 1-9,11,13,15, 16 i   16A)  

3.   Obozowa  

4.   Antoniego Patli  

5.   Generała Kazimierza Pułaskiego (numery nieparzyste od 31 do 91)  

6.   Aleksandra Putry  

7.   Mikołaja Reja (numery parzyste i   nieparzyste od 52 do końca ulicy, z   wyłączeniem numeru 69B)  

8.   Tysiąclecia Litwy  

9.   Wincentego Witosa