Porozumienie Nr 1/PG/2012 

z dnia 27 marca 2012 r. 

pomiędzy Gminą Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk – Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Suwałk – Wiesława Stelmacha, zwanym w dalszej części porozumienia „Przyjmującym” z jednej strony a powiatem gołdapskim reprezentowanym przez Starostę Gołdapskiego – Andrzeja Ciołka, Wicestarostę Gołdapskiego – Ewę Bogdanowicz-Kordjak, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Joanny Magdaleny Łabanowskiej, zwanym w dalszej treści porozumienia „Przekazującym” z drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie następującej treści: 

§ 1. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz § 2 ust. 1-3 i § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993r. Nr 83, poz. 390, z 1999r. Nr 67, poz. 753), Przekazujący powierza Przyjmującemu, w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r., prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, zwanej dalej „religią”, dla ucznia(-ów) z terenu Powiatu Gołdapskiego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach. 

§ 2. 1. Zadanie, o którym mowa w § 1 będzie realizowane przez Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach (ul. Kościuszki 36/38). 

2. Lekcje religii odbywać się będą w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Suwałkach, zlokalizowanym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy w Suwałkach, przyul. Mereckiego 37. 

3. Nauka religii organizowana będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego a nauczanie religii odbywać się będzie na podstawie programu opracowanego i zatwierdzonego przez właściwe władze Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, przedstawionego Ministrowi Edukacji Narodowej. 

4. Przekazujący posiada prawo wglądu do dokumentacji, w tym finansowej związanej z realizacją przedmiotowego zadania. 

§ 3. 1. Na realizację powierzonego zadania określonego w § 1, Przekazujący zobowiązuje się przekazywać na konto Przyjmującego – nr konta w Banku Pekao S.A. Oddział w Suwałkach nr 98124052111111000049223129 środki finansowe, zwane dalej „dotacją”, w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów z terenu Przekazującego uczęszczającychna przedmiotowe zajęcia religii, naliczane za okres wskazany w § 1, w sposób następujący: 

1) dotacja za okres ośmiu miesięcy, tj. za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2012 r., w wysokości 132,43 zł (słownie: sto trzydzieści dwa złote 43/100) miesięcznie na jednego ucznia, czyli dotacja na jednego ucznia w ww. okresie zamknie się kwotą ogółem w wysokości 1059,44 zł (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt dziewięć złotych 44/100); 

2) dotacja zostanie przekazana Przejmującemu przez Przekazującego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2012 r., po otrzymaniu od Przyjmującego wykazu uczniów z terenu Powiatu Gołdapskiego uczęszczających na zajęcia religii odbywające się w punkcie katechetycznym, o którym mowa w § 2 ust. 2 w rozbicu na poszczególne miesiące za okres od stycznia 2012 r. do marca 2012 r . 

2. Kalkulację całkowitych kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zadania stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że wykorzystanie dotacji nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2012 r. 

4. Rozliczenie dotacji pomiędzy stronami porozumienia za 2012 r., przy jednoczesnym uwzględnieniu liczby uczniów faktycznie uczęszczających na zajęcia religii, o których mowa w § 2 ust. 2 w poszczególnych miesiącach okresu rozliczeniowego oraz rzeczywistych kosztów kształcenia jednego ucznia w wyżej wskazanym punkcie katechetycznym oraz przedstawienie wykazu uczniów z terenu Powiatu Gołdapskiego uczęszczających na zajęcia religii odbywające się w punkcie katechetycznym, o którym mowa w § 2 ust. 2 w miesiącach od kwietnia 2012 r. do czerwca 2012 r., nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2012 r., z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 5. 

5. W rozumieniu niniejszego porozumienia, uczniem faktycznie uczęszczającym na zajęcia religii w danym miesiącu, jest uczeń, który uczęszczał na te zajęcia co najmniej jeden razw danym miesiącu kalendarzowym, z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia. 

6. W przypadku nadpłaty Przyjmujący zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na rachunek bankowy Przekazującego w terminie do dnia 10 października 2012 roku na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gołdapi: Bank Gospodarki Żywnościowej SA, nr 48 2030 0045 1110 0000 0228 1360. 

7. W przypadku niedopłaty Przekazujący zobowiązuje się wobec Przyjmującegodo uzupełnienia należnej dotacji w terminie do dnia 10 października 2012 roku. 

8. Za opóźnienie w przekazywaniu/zwrocie dotacji naliczane będą odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, przy czym za zachowanie terminu zapłaty, strony porozumienia przyjmują datę uznania konta Przyjmującego/Przekazującego. 

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony, o którym mowa § 1. 

§ 5. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w drodze negocjacji stron, a przy braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd. 

§ 6. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

§ 8. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

§ 9. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym każdej ze stron. Kopia niniejszego porozumienia, potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez Przyjmującego, zostanie przesłana do wiadomości: 

- Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach (ul. Kościuszki 36/38). 

 

Przyjmujący 


 

Przekazujący 


 

 


Załącznik do Porozumienia Nr 1/PG/2012  
z dnia 27 marca 2012 r. 

 

KALKULACJA – koszt nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 

 

Miesięczny koszt zatrudnienia 

§ 4010 

1212,22 

§ 4040 

103,04 

§ 4110 

205,34 

§ 4120 

29,70 

§ 4440 

133,33 

dodatkowy koszt opiekuna stażu ( do 31.05.2012 r. – uśredniony na osiem miesięcy) 

§ 4010 

31,88 

§ 4110 

5,35 

§ 4120 

0,78 

RAZEM 

1721,64 

Tygodniowa liczba godzin realizowana na naukę religii 

10 

Liczba grup, w których realizowana będzie nauka religii 

5 

Liczba uczniów pobierających naukę/w tym z Powiatu Gołdapskiego 

13/1 

Koszt nauki ww. religii na 1 ucznia 

132,43