Uchwała Nr 89/XVIII/12
Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 23 kwietnia 2012 r.

w sprawie Regulaminu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Ciechanowca"  

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt.14 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i   Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 80, poz. 717 i   Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i   Nr 167, poz.1759, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128 i   Nr 181, poz. 1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180 poz. 1111 i   Nr 223 poz. 1458, z   2009 r. Nr 52 poz. 420 i   Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 230 i   Nr 106, poz. 675 oraz z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i   Nr 217, poz. 1281) w   związku z   § 4   ust. 4   Statutu Gminy Ciechanowiec, przyjętego uchwałą Nr 16/II/02 z   dnia 10 grudnia 2002 r. w   sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ciechanowiec (Dz. Urz. Woj. Podl. z   2003 r. Nr 6, poz. 201, z   2004 r. Nr 38, poz. 715, z   2007 r. Nr 93, poz. 772, z   2008 r. Nr 222, poz. 2261, z   2009 r. Nr 187, poz. 2008 oraz z   2010 r. Nr 258 poz. 3178 i   Nr 310 poz. 4054) uchwala się, co następuje:  

§   1.   Ustala się Regulamin nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Ciechanowca”, stanowiący Załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w   Ciechanowcu.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Zofia Krystyna Januszkiewicz-Diakowska

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 89/XVIII/12    
Rady Miejskiej w   Ciechanowcu    
z dnia 23 kwietnia 2012 r.  
 

REGULAMIN  
NADAWANIA TYTUŁU  
"HONOROWY OBYWATEL CIECHANOWCA"  

§   1.   Regulamin określa:  

1)   zasady nadawania oraz pozbawiania tytułu „Honorowy Obywatel Ciechanowca”,  

2)   wzór Aktu Nadania tytułu - w   załączniku Nr 1   do Regulaminu;  

3)   wzór legitymacji - w   załączniku Nr 2   do Regulaminu;  

4)   wzór mosiężnego odlewu z   Herbem Gminy Ciechanowiec dla „Honorowego Obywatela Ciechanowca” - w   załączniku Nr 3   do Regulaminu.  

§   2.   1.   Tytuł „Honorowy Obywatel Ciechanowca”, zwany dalej również tytułem, jest najwyższym wyróżnieniem nadawanym przez Radę Miejską w   Ciechanowcu osobom niebędącym mieszkańcami Gminy Ciechanowiec, które przyniosły tej Gminie zaszczyt lub szczególnie się dla niej zasłużyły, a   także innym wybitnym osobom.  

2.   Tytuł ten może być nadawany pośmiertnie.  

§   3.   1.   Z   wnioskiem o   nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Ciechanowca” mogą występować:  

1)   Przewodniczący Rady Miejskiej w   Ciechanowcu;  

2)   Komisje Rady Miejskiej;  

3)   Burmistrz Ciechanowca;  

4)   Kluby Radnych;  

5)   Stowarzyszenia, organizacje społeczne i   zawodowe;  

6)   Mieszkańcy Gminy Ciechanowiec posiadający czynne prawo wyborcze, w   liczbie co najmniej 50.  

2.   Pisemny wniosek o   nadanie tytułu zawiera:  

1)   dane o   kandydacie;  

2)   określenie zasług uzasadniających nadanie tytułu.  

3.   Pisemny wniosek powinien być rozpatrzony przez Radę Miejską w   Ciechanowcu w   terminie nie późniejszym niż 60 dni od daty jego złożenia.  

4.   Uchwałę w   sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Ciechanowca”, Rada Miejska w   Ciechanowcu podejmuje większością co najmniej 4/5 głosów ustawowego składu Rady w   głosowaniu jawnym.  

5.   Projekt uchwały, o   którym mowa w   ust. 4, wymaga zaopiniowania przez wszystkie komisje Rady Miejskiej w   Ciechanowcu.  

§   4.   1.   Tytuł może być nadany obywatelom polskim oraz osobom nieposiadającym obywatelstwa polskiego.  

2.                 Tytuł może być nadany tej samej osobie tylko jeden raz.  

§   5.   1.   Nadanie tytułu honorowane jest wręczeniem Aktu Nadania, legitymacji oraz mosiężnego odlewu z   Herbem Gminy Ciechanowiec dla „Honorowego Obywatela Ciechanowca”.  

2.   Akt nadania tytułu, legitymację oraz mosiężny odlew z   Herbem Gminy Ciechanowiec dla „Honorowego Obywatela Ciechanowca” wręcza się osobie uhonorowanej, bądź osobie reprezentującą osobę uhonorowaną, na uroczystej sesji Rady Miejskiej.  

§   6.   Wręczenia Aktu nadania, legitymacji oraz mosiężnego odlewu z   Herbem Gminy Ciechanowiec dla „Honorowego Obywatela Ciechanowca”, w   imieniu Rady Miejskiej w   Ciechanowcu dokonuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w   obecności Burmistrza Ciechanowca.  

§   7.   Nadanie tytułu odbywa się nie częściej, niż dwa razy w   trakcie trwania kadencji Rady Miejskiej w   Ciechanowcu.  

§   8.   1.   Osobie uhonorowanej tytułem przysługuje prawo:  

1)   używania tytułu „Honorowy Obywatel Ciechanowca”;  

2)   uczestniczenia - na prawach Gościa Honorowego - we wszystkich uroczystościach o   charakterze gminnym.  

3)   bezpłatnego wstępu na wszystkie imprezy organizowane przez Urząd Miejski w   Ciechanowcu i   gminne jednostki organizacyjne.  

2.   Do korzystania z   uprawnień określonych w   ust.1 upoważnia legitymacja wystawiona przez Urząd Miejski wg wzoru określonego w   Załączniku Nr 2, podpisana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w   Ciechanowcu.  

3.   Nazwiska nieżyjących osób, uhonorowanych tytułem „Honorowy Obywatel Ciechanowca”, są brane pod uwagę przez Radę Miejską w   Ciechanowcu przy nadawaniu nazw ulicom, placom, parkom i   szkołom.  

§   9.   1.   Rada Miejska w   Ciechanowcu może, w   drodze odrębnej uchwały, pozbawić tytułu „Honorowy Obywatel Ciechanowca” osobę wyróżnioną w   przypadku:  

1)   skazania wyróżnionego na karę pozbawienia praw publicznych;  

2)   dopuszczenia się przez wyróżnionego czynu, wskutek którego stał się niegodny tytułu.  

2.   Pozbawienie tytułu odbywa się w   trybie obowiązującym przy jego nadaniu.  

§   10.   1.   Ewidencję osób wyróżnionych tytułem „Honorowy Obywatel Ciechanowca” prowadzi Urząd Miejski w   Ciechanowcu w   „Księdze Honorowych Obywateli Ciechanowca”  

2.   Księga, o   której mowa w   ust. 1   zawiera wpisy:  

Rada Miejska w   Ciechanowcu  
Uchwałą Nr …  
z dnia …  
na Wniosek złożony przez  
………………………………………………   ………………………………   ……………………………………  
Nadała  
tytuł „Honorowy Obywatel Ciechanowca”  

Pani/Panu  

……………………………………   ………………………………   ……………………………………………  

Wręczenia Aktu Nadania tytułu wraz z   legitymacją Nr … i   mosiężnym odlewem z   Herbem Gminy Ciechanowiec dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej/Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  

……………………………………………………   ………………………………   ………………………………  
( imię i   nazwisko)  

w obecności Burmistrza Ciechanowca  
………   ………………………………………………………………………………   ……………………………  
( imię i   nazwisko )  

podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w   dniu ……………….  

Dane dotyczące osoby uhonorowanej tytułem:  

1)   Imiona i   nazwisko;  

2)   Data i   miejsce urodzenia;  

3)   Imiona rodziców.  

Uzasadnienie nadania tytułu:  

……………………………………………………   ………………………………   …………………………  

…………………………………………………………   ………………………………   ……………………  

……………………………………………………   ………………………………   …………………………  

……………………………………………………   ………………………………   …………………………  

Wpisu do Księgi dokonał:  

……………………………………………………   ………………………………   …………………………  

( imię i   nazwisko )  

Ciechanowiec, dnia …………………………………….  

3.   Ewidencję Aktów Nadania i   legitymacji prowadzi Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w   Ciechanowcu.  

4.   Akty Nadania i   legitymacje podlegają ścisłemu zarachowaniu.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Zofia Krystyna Januszkiewicz-Diakowska