Porozumienie Nr 2/2012  

z dnia 28 maja 2012 r.  

zawarte pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk - Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Wiesława Stelmacha, zwanym w   dalszej części porozumienia „Przyjmującym”, z   jednej strony a   Gminą prezentowaną przez Wójta Gminy Suwałki - Tadeusza Chołko, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Danuty Bućko, zwaną w   dalszej treści porozumienia „Przekazującą” z   drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie następujacej treści:  

§   1.   Działając na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 8   i art. 74 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i   Nr 214, poz. 1806, z   2003 r., Nr 80, poz. 717 i   Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i   Nr 167, poz. 1759, z   2005 Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128 i   Nr 181, poz.1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218 z   2008 r. Nr 180, poz 1111, Nr 223 poz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420 i   Nr 157 poz.1241, z   2010 r. nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675 z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i   Nr 134, poz.777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz.U z   2012 r. poz. 567) Przekazująca powierza Przyjmującemu, w   okresie od 1   stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., prowadzenie zadań publicznych z   zakresu realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci z   terenu Gminy Suwałki w   publicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk.  

§   2.   Zadania, o   których mowa w   § 1   niniejszego porozumienia będą realizowane przez niżej wymienione szkoły podstawowe, tj.:  

1)   Zespół Szkół nr 8   w Suwałkach Szkołę Podstawową nr 2   im. Aleksandry Piłsudskiej w   Suwałkach (ul. Kościuszki 126);  

2)   Szkołę Podstawową nr 4   w Suwałkach ( ul. Wojska Polskiego 13);  

3)   Zespół Szkół nr 9   w Suwałkach Szkołę Podstawową nr 5   im. Alfreda Wierusz – Kowalskiego w   Suwałkach ( ul. Klonowa 51);  

4)   Szkołę Podstawową nr 6   im. Aleksandry Kujałowicz w   Suwałkach (ul.Sejneńska 12);  

5)   Szkołę Podstawową nr 7   w Suwałkach (ul.Minkiewicza 50);  

6)   Szkołę Podstawową nr 9   im. Wł. Puchalskiego w   Suwałkach (ul. Ks. Hamerszmita 11);  

7)   Zespół Szkół nr 10 w   Suwałkach Szkołę Podstawową nr 10 z   Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w   Suwałkach (ul. Antoniewicza 5);  

8)   Szkołę Podstawową nr 11 z   Oddziałami Integracyjnymi w   Suwałkach (ul. Szpitalna 66).  

§   3.   1.   Na realizację powierzonych zadań określonych w   § 1, Przekazująca zobowiązuje się przekazać na konto Przyjmującego w   Banku Pekao S.A. Oddział w   Suwałkach - nr konta 98124052111111000049223129 środki finansowe, zwane dalej ,,dotacją”, w   wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów z   terenu Przekazującej spełniających obowiązek szkolny w   szkołach podstawowych, o   których mowa w   § 2, naliczone za okres od dnia 1   stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., w   następujący sposób:  

1)   dotacja za okres od stycznia do sierpnia 2012 r. – w   wysokości zł 56.335,77 (słownie:pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych 77/100) określona w   formie kalkulacji sporządzonej w   oparciu o   rzeczywiste koszty kształcenia jednego ucznia w   poszczególnych szkołach podstawowych w   2011 r. i   liczbę uczniów spełniających obowiązek szkolny od poczatku stycznia br., zostanie przekazana przez Przekazującą na rzecz Przyjmującego w   terminie do dnia 30.06.2012 r. - przedmiotowa kalkulacja stanowi załącznik do niniejszego porozumienia;  

2)   za okres od września do grudnia 2012 r. – wysokość dotacji zostanie określona przez Przyjmującego w   formie kalkulacji sporządzonej w   oparciu o   rzeczywiste koszty kształcenia jednego ucznia w   poszczególnych szkołach podstawowych w   I półroczu 2012 r. i   liczbę uczniów spełniających obowiązek szkolny od 1   września br.;  

3)   dotacja za okres od września do grudnia 2012 r. zostanie przekazana przez Przekazującą na rzecz Przyjmującego nie później niż do dnia 20 grudnia 2012 r.  

2.   Za opóźnienia w   przekazywaniu przedmiotowej dotacji naliczane będą odsetki ustawowe, przy czym za zachowanie terminów zapłaty, o   których mowa w   ust.1 pkt 1   i 2, strony porozumienia przyjmują datę uznania konta Przyjmującego.  

§   4.   Porozumienie zostaje zawarte na czas określony jednego roku, tj. 2012.  

§   5.   Strony porozumienia zgodnie postanawiają, że ewentualny wzrost lub spadek od 1   września 2012 r. liczby uczniów objętych przez Przyjmującego realizacją zadania, o   którym mowa w   § 1, skutkować będzie sporządzeniem i   podpisaniem przez obie strony stosownego aneksu do niniejszego porozumienia, w   którym określone zostaną dodatkowe środki finansowe do przekazania przez Przekazującą na rzecz Przyjmującego.  

§   6.   Obowiązkiem Przekazującej jest zapewnienie dzieciom z   terenu Gminy Suwałki, uczęszczającym do szkół podstawowych, o   których mowa w   § 2   bezpłatnego transportu i   opieki w   czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeżeli droga do szkoły przekracza:  

1)   3 km – w   przypadku uczniów klas I-IV;  

2)   4 km – w   przypadku uczniów klas V-VI.  

§   7.   Przekazująca zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji znajdującej się ww. szkołach podstawowych dotyczącej sposobu realizacji niniejszego porozumienia oraz do wnioskowania, w   terminie do dnia 31.12.2012 r., o   przedłożenie przez Przyjmującego rozliczenia udzielonej dotacji, w   tym rzeczywistych kosztów kształcenia dzieci z   terenu Gminy Suwałki, za okres 12-tu miesięcy 2012 r., w   terminie do dnia 20 stycznia 2013 r.  

§   8.   W przypadku nadpłaty Przyjmujący zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na rachunek bankowy wskazany przez Przekazującą w   terminie do dnia 31 stycznia 2013 roku.  

§   9.   W przypadku niedopłaty Przekazująca zobowiązuje się wobec Przyjmującego do uzupełnienia należnej dotacji w   terminie do dnia 31 stycznia 2013 roku. W   przypadku nie uregulowania płatności w   powyższym terminie Przekazująca zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej, odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w   zapłacie.  

§   10.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§   11.   Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w   drodze negocjacji stron a   przy braku porozumienia – przez właściwy miejscowo i   rzeczowo sąd.  

§   12.   1.   Niniejsze porozumienie podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

2.   Porozumienie sporządzono w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym każdej ze stron i   jeden egzemplarz do publikacji. Kopie porozumienia, potwierdzone za zgodność z   oryginałem przez Przyjmującego, zostaną przesłane do wiadomości niżej wymienionym szkołom:  

1)   Zespołowi Szkół nr 8   w Suwałkach Szkole Podstawowej nr 2   im. Aleksandry Piłsudskiej w   Suwałkach (ul. Kościuszki 126);  

2)   Szkole Podstawowej nr 4   w Suwałkach ( ul. Wojska Polskiego 13);  

3)   Zespołowi Szkół nr 9   w Suwałkach Szkole Podstawowej nr 5   im. Alfreda Wierusz – Kowalskiego w   Suwałkach ( ul. Klonowa 51 );  

4)   Szkole Podstawowej nr 6   im. Aleksandry Kujałowicz w   Suwałkach (ul.Sejneńska 12);  

5)   Szkole Podstawowej nr 7   w Suwałkach (ul. Minkiewicza 50);  

6)   Szkole Podstawowej nr 9   im. Wł. Puchalskiego w   Suwałkach (ul. Ks. Hamerszmita 11);  

7)   Zespołowi Szkół nr 10 w   Suwałkach Szkole Podstawowej nr 10 z   Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w   Suwałkach (ul.Antoniewicza 5);  

8)   Szkole Podstawowej nr 11 z   Oddziałami Integracyjnymi w   Suwałkach (ul.Szpitalna 66).  

 

 

Wójt Gminy Suwałki  


Tadeusz   Chołko

Prezydent Miasta Suwałk  


Czesław   Renkiewicz

 


Załącznik do Porozumienia Nr 2/2012    
z dnia 28 maja 2012 r.  
 

Kalkulacja przewidywanych kosztów kształcenia uczniów z   terenu Gminy Suwałki za okres ośmiu  miesięcy tj. od dnia 1   stycznia do dnia 31 sierpnia  2012 r.  

 

Nazwa  
jednostki  

Liczba  
uczniów  
pochodzących z   terenu Gminy  
Suwałki w  
styczniu br.  

Koszt kształcenia  
ucznia w   skali  
roku 2011  

Subwencja  
z MEN  
na ucznia  
w skali roku  
2012  

Różnica  
pomiędzy  
przewidywanym  
kosztem kształcenia  
w 2011 r.  
a otrzymaną  
subwencją w   skali  
roku 2012  

Kwota  
należna  
za 8  
miesięcy  
roku 2012  

Z. Sz. nr 8  
Szkoła Podstawowa  
nr 2  

             

9  
 5.991,27  5.130,54  860,73  
 5.164,38  

Szkoła Podstawowa nr 4  


11  


5.421,19  


5.130,54  


290,65  
 


2.131,43  
 

Z. Sz. nr 9  
Szkoła Podstawowa nr 5  


5  


4.936,90  
 


5.130,54  


-193,64  


-645,46  

Szkoła Podstawowa  
nr 6  


49  


6.328,00  


5.130,54  


1.197,46  
 


39.117,03  

Szkoła Podstawowa  
nr 7  


13  


6.849,25  
 


5.130,54  
 


1.718,71  
 


14.895,49  

Szkoła Podstawowa  
nr 9  


64  


6.216,00  
 


5.130,54  


1.085,46  
 


46.312,96  
 

Szkoła Podstawowa  
nr 10  


10  


9.947,22  
 


6.099,42  


3.847,80  
 


25.652,00  

Szkoła Podstawowa  
nr 11  


34  


6.528,88  


6.696,93  


-168,05  

 


-3.809,13  


Ogółem  


195  
 


x  


x  


x  


128.818,70  

minus koszt kształcenia uczniów (ponad subwencję) z   terenu Miasta Suwałki (ul. Buczka) uczęszczających do SP w   Poddubówku w   okresie 01-08.2012{20 dzieci x (5.436,22:12)x8} =72.482,93  

różnica do przekazania na konto UM Suwałki - 56.335,77