Uchwała Nr XXIV/260/2012
Rady Miejskiej  w Suwałkach

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w   budżecie miasta na 2012 rok  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591; z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i   Nr 214, poz. 1806; z   2003 r. Nr 80, poz. 717 i   Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i   Nr 167, poz. 1759; z   2005 r. Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457; z   2006 r. Nr 17, poz. 128 i   Nr 181, poz. 1337; z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218; z   2008 r. Nr 180, poz. 1111 i   Nr 223, poz. 1458; z   2009 r. Nr 52, poz. 420 i   Nr 157, poz. 1241; z   2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106, poz. 675, z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i   Nr 217, poz. 1281 oraz z   2012 r. poz. 567), art. 211 i   art. 212 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240; z   2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i   Nr 257, poz. 1726 oraz z   2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i   Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w   Suwałkach wprowadza następujące zmiany w   uchwale Nr XVI/161/2011 Rady Miejskiej w   Suwałkach z   dnia 21 grudnia 2011 r. w   sprawie budżetu miasta na 2012 rok:  

§   1.   Dokonać zmian w   planie dochodów budżetowych zgodnie z   załącznikiem nr 1:  

1)   zmniejszyć plan dochodów budżetowych o   kwotę 8.039 zł;  

2)   zwiększyć plan dochodów budżetowych o   kwotę 664.218 zł.  

§   2.   Dokonać zmian w   planie wydatków budżetowych zgodnie z   załącznikiem nr 2:  

1)   zmniejszyć plan wydatków budżetowych o   kwotę 690.411 zł;  

2)   zwiększyć plan wydatków budżetowych o   kwotę 1.346.590 zł.  

§   3.   Budżet miasta wynosi:  

1)   plan po stronie dochodów 292.343.930 zł, w   tym:  

a)   bieżących 257.545.833 zł,  

b)   majątkowych 34.798.097 zł;  

2)   plan po stronie wydatków 302.648.163 zł, w   tym:  

a)   bieżących 244.405.914 zł,  

b)   majątkowych 58.242.249 zł.  

§   4.   Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w   2012 roku zgodnie z   załącznikiem nr 3.  

§   5.   Ustala się plan przychodów i   kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z   załącznikiem nr 4.  

§   6.   Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu miasta zgodnie z   załącznikiem nr 5.  

§   7.   Ustala się:  

1)   deficyt budżetu miasta w   wysokości 10.304.233 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:  

a)   kredytów w   kwocie 7.862.298 zł,  

b)   przychodów ze spłat udzielonych pożyczek w   kwocie 350.000 zł,  

c)   wolnych środków w   kwocie 2.091.935 zł.  

§   8.   Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z   załącznikiem nr 6.  

§   9.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.  

§   10.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Suwałkach  


Andrzej Paweł   Chuchnowski

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIV/260/2012    
Rady Miejskiej w   Suwałkach    
z dnia 29 sierpnia 2012 r.  
 

ZMIANY W   PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK W    

 

 

 

 

Rodzaj: Poroz. z   AR

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i   wychowanie

10 000,00

9 000,00

19 000,00

 

80195

 

Pozostała działalność

10 000,00

9 000,00

19 000,00

 

 

2020

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej

10 000,00

9 000,00

19 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

7 610,00

1,00

7 611,00

 

85204

 

Rodziny zastępcze

0,00

7 611,00

7 611,00

 

 

2120

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej

0,00

7 611,00

7 611,00

 

85206

 

Wspieranie rodziny

7 610,00

- 7   610,00

0,00

 

 

2020

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej

7 610,00

- 7   610,00

0,00

 

 

 

Razem:

98 610,00

9 001,00

107 611,00

 

 

 

Rodzaj: Poroz. z   JST

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

484 620,00

10 000,00

494 620,00

 

85406

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w   tym poradnie specjalistyczne

330 000,00

10 000,00

340 000,00

 

 

2320

Dotacje celowe otrzymane z   powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

330 000,00

10 000,00

340 000,00

 

 

 

Razem:

1 634 849,00

10 000,00

1 644 849,00

 

 

 

Rodzaj: Własne

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i   łączność

6 927 528,00

210 000,00

7 137 528,00

 

60095

 

Pozostała działalność

794 616,00

210 000,00

1 004 616,00

 

 

0690

Wpływy z   różnych opłat

0,00

210 000,00

210 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

10 445 700,00

243 905,00

10 689 605,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami

10 131 513,00

243 905,00

10 375 418,00

 

 

0470

Wpływy z   opłat za zarząd, użytkowanie i   użytkowanie wieczyste nieruchomości

800 000,00

51 499,00

851 499,00

 

 

0760

Wpływy z   tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w   prawo własności

5 000,00

37 806,00

42 806,00

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

100 000,00

154 600,00

254 600,00

801

 

 

Oświata i   wychowanie

8 525 618,00

39 956,00

8 565 574,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

531 932,00

4 440,00

536 372,00

 

 

0970

Wpływy z   różnych dochodów

112 499,00

4 440,00

116 939,00

 

80120

 

Licea ogólnokształcące

238 661,00

2 378,00

241 039,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

500,00

500,00

1 000,00

 

 

0970

Wpływy z   różnych dochodów

1 943,00

1 878,00

3 821,00

 

80130

 

Szkoły zawodowe

1 740 862,00

20 500,00

1 761 362,00

 

 

0750

Dochody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o   podobnym charakterze

82 200,00

14 300,00

96 500,00

 

 

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0,00

152,00

152,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

0,00

848,00

848,00

 

 

0970

Wpływy z   różnych dochodów

2 680,00

5 200,00

7 880,00

 

80140

 

Centra kształcenia ustawicznego i   praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

243 730,00

7 400,00

251 130,00

 

 

0750

Dochody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o   podobnym charakterze

46 000,00

7 400,00

53 400,00

 

80148

 

Stołówki szkolne i   przedszkolne

3 153 041,00

0,00

3 153 041,00

 

 

0830

Wpływy z   usług

3 132 005,00

- 100,00

3 131 905,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

4 330,00

100,00

4 430,00

 

80195

 

Pozostała działalność

328 624,00

5 238,00

333 862,00

 

 

0970

Wpływy z   różnych dochodów

0,00

5 238,00

5 238,00

852

 

 

Pomoc społeczna

10 994 633,00

132 056,00

11 126 689,00

 

85201

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

4 055,00

1 386,00

5 441,00

 

 

0970

Wpływy z   różnych dochodów

300,00

1 386,00

1 686,00

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

4 120 420,00

4,00

4 120 424,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

0,00

4,00

4,00

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

450,00

803,00

1 253,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

0,00

61,00

61,00

 

 

0970

Wpływy z   różnych dochodów

0,00

742,00

742,00

 

85204

 

Rodziny zastępcze

10 000,00

8 857,00

18 857,00

 

 

0680

Wpływy od rodziców z   tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w   placówkach opiekuńczo-wychowawczych i   w rodzinach zastępczych

10 000,00

8 000,00

18 000,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

0,00

570,00

570,00

 

 

0970

Wpływy z   różnych dochodów

0,00

287,00

287,00

 

85206

 

Wspieranie rodziny

0,00

7 611,00

7 611,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

7 611,00

7 611,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z   funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego

370 345,00

35 000,00

405 345,00

 

 

0970

Wpływy z   różnych dochodów

130 000,00

35 000,00

165 000,00

 

85214

 

Zasiłki i   pomoc w   naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe

1 272 500,00

297,00

1 272 797,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

500,00

297,00

797,00

 

85216

 

Zasiłki stałe

1 802 500,00

6 000,00

1 808 500,00

 

 

0970

Wpływy z   różnych dochodów

13 000,00

6 000,00

19 000,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

969 557,00

71 813,00

1 041 370,00

 

 

0690

Wpływy z   różnych opłat

1 500,00

813,00

2 313,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

0,00

11 000,00

11 000,00

 

 

0970

Wpływy z   różnych dochodów

1 500,00

60 000,00

61 500,00

 

85220

 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i   ośrodki interwencji kryzysowej

12 000,00

47,00

12 047,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

0,00

47,00

47,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze

161 250,00

17,00

161 267,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

0,00

17,00

17,00

 

85295

 

Pozostała działalność

2 123 356,00

221,00

2 123 577,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

200,00

221,00

421,00

853

 

 

Pozostałe zadania w   zakresie polityki społecznej

2 384 886,00

671,00

2 385 557,00

 

85395

 

Pozostała działalność

1 804 806,00

671,00

1 805 477,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

0,00

1 000,00

1 000,00

 

 

2007

Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich

1 620 361,00

- 312,00

1 620 049,00

 

 

2009

Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich

181 845,00

- 17,00

181 828,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

987 110,00

590,00

987 700,00

 

85407

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

59 620,00

590,00

60 210,00

 

 

0970

Wpływy z   różnych dochodów

700,00

590,00

1 290,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska

6 841 879,00

10 000,00

6 851 879,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i   dróg

0,00

10 000,00

10 000,00

 

 

0970

Wpływy z   różnych dochodów

0,00

10 000,00

10 000,00

 

 

 

Razem:

262 208 752,00

637 178,00

262 845 930,00

 

 

 

Rodzaj: Zlecone

 

 

 

 

 

 

Razem:

27 745 540,00

0,00

27 745 540,00

 

 

 

Ogółem

291 687 751,00

656 179,00

292 343 930,00

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXIV/260/2012    
Rady Miejskiej w   Suwałkach    
z dnia 29 sierpnia 2012 r.  
 

ZMIANY W   PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK W    

 

 

 

 

Rodzaj: Poroz. z   AR

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i   wychowanie

10 000,00

9 000,00

19 000,00

 

80195

 

Pozostała działalność

10 000,00

9 000,00

19 000,00

 

 

2830

Dotacja celowa z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

10 000,00

- 10 000,00

0,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 600,00

1 600,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   książek

0,00

17 000,00

17 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

400,00

400,00

852

 

 

Pomoc społeczna

7 610,00

1,00

7 611,00

 

85204

 

Rodziny zastępcze

0,00

7 611,00

7 611,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

6 347,00

6 347,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

1 108,00

1 108,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

156,00

156,00

 

85206

 

Wspieranie rodziny

7 610,00

- 7   610,00

0,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 108,00

- 1   108,00

0,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

155,00

- 155,00

0,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 347,00

- 6   347,00

0,00

 

 

 

Razem:

98 610,00

9 001,00

107 611,00

 

 

 

Rodzaj: Poroz. z   JST

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

260 868,00

- 22 810,00

238 058,00

 

85201

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

46 500,00

- 11 405,00

35 095,00

 

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

46 500,00

- 11 405,00

35 095,00

 

85204

 

Rodziny zastępcze

214 368,00

- 11 405,00

202 963,00

 

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

214 368,00

- 11 405,00

202 963,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

484 620,00

10 000,00

494 620,00

 

85406

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w   tym poradnie specjalistyczne

330 000,00

10 000,00

340 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

330 000,00

10 000,00

340 000,00

Razem:

 

 

 

2 475 794,00

- 12 810,00

2 462 984,00

 

 

 

Rodzaj: Własne

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i   łączność

19 100 359,00

- 101 666,00

18 998 693,00

 

60015

 

Drogi publiczne w   miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

10 471 004,00

73 300,00

10 544 304,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

3 500,00

- 3   500,00

0,00

 

 

4370

Opłata z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

5 357,00

- 4   500,00

857,00

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

0,00

300,00

300,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4 000,00

1 000,00

5 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

42 129,00

80 000,00

122 129,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

3 883 241,00

- 270 266,00

3 612 975,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 883 241,00

- 270 266,00

3 612 975,00

 

60095

 

Pozostała działalność

50 900,00

95 300,00

146 200,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

28 700,00

95 300,00

124 000,00

630

 

 

Turystyka

216 018,00

924,00

216 942,00

 

63095

 

Pozostała działalność

182 018,00

924,00

182 942,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

122 018,00

924,00

122 942,00

750

 

 

Administracja publiczna

14 998 880,00

20 000,00

15 018 880,00

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

541 101,00

20 000,00

561 101,00

 

 

4210

Zakup materiałów i   wyposażenia

84 040,00

5 500,00

89 540,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

113 058,00

14 500,00

127 558,00

801

 

 

Oświata i   wychowanie

107 374 400,00

- 58 624,00

107 315 776,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

27 759 543,00

78 593,00

27 838 136,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

67 669,00

21 451,00

89 120,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

17 695 961,00

- 17 970,00

17 677 991,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 436 017,00

- 3   472,00

1 432 545,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

52 693,00

5 584,00

58 277,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

21 973,00

640,00

22 613,00

 

 

4430

Różne opłaty i   składki

34 625,00

- 640,00

33 985,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

555 675,00

73 000,00

628 675,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w   szkołach podstawowych

1 684 073,00

- 659,00

1 683 414,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

86 659,00

- 659,00

86 000,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

40,00

40,00

80,00

 

 

4430

Różne opłaty i   składki

1 517,00

- 40,00

1 477,00

 

80110

 

Gimnazja

18 546 692,00

- 13 904,00

18 532 788,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

47 740,00

71 880,00

119 620,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11 904 191,00

- 71 880,00

11 832 311,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

985 577,00

- 13 904,00

971 673,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

7 316,00

480,00

7 796,00

 

 

4430

Różne opłaty i   składki

19 903,00

- 480,00

19 423,00

 

80134

 

Szkoły zawodowe specjalne

2 023 305,00

- 128 710,00

1 894 595,00

 

 

4210

Zakup materiałów i   wyposażenia

24 940,00

- 6   500,00

18 440,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

122 210,00

- 122 210,00

0,00

 

80148

 

Stołówki szkolne i   przedszkolne

6 080 445,00

- 21,00

6 080 424,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

128 642,00

- 21,00

128 621,00

 

80195

 

Pozostała działalność

1 147 502,00

6 077,00

1 153 579,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

206 158,00

5 238,00

211 396,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

621 512,00

839,00

622 351,00

852

 

 

Pomoc społeczna

28 143 545,00

108 611,00

28 252 156,00

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

6 982 025,00

0,00

6 982 025,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

31 430,00

2 300,00

33 730,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 100 000,00

27 400,00

3 127 400,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

263 500,00

- 15 312,00

248 188,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

82 430,00

- 16 500,00

65 930,00

 

 

4260

Zakup energii

343 420,00

- 10 488,00

332 932,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

19 000,00

12 600,00

31 600,00

 

85206

 

Wspieranie rodziny

3 262,00

7 611,00

10 873,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

475,00

1 108,00

1 583,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

67,00

156,00

223,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 720,00

6 347,00

9 067,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z   funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego

267 445,00

35 000,00

302 445,00

 

 

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w   tym wykorzystanych niezgodnie z   przeznaczeniem lub wykorzystanych z   naruszeniem procedur, o   których mowa w   art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w   nadmiernej wysokości

80 000,00

35 000,00

115 000,00

 

85216

 

Zasiłki stałe

2 146 500,00

6 000,00

2 152 500,00

 

 

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w   tym wykorzystanych niezgodnie z   przeznaczeniem lub wykorzystanych z   naruszeniem procedur, o   których mowa w   art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w   nadmiernej wysokości

13 000,00

6 000,00

19 000,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

4 897 817,00

60 000,00

4 957 817,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 334 500,00

40 000,00

3 374 500,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

576 434,00

20 000,00

596 434,00

853

 

 

Pozostałe zadania w   zakresie polityki społecznej

3 566 514,00

- 329,00

3 566 185,00

 

85395

 

Pozostała działalność

2 161 670,00

- 329,00

2 161 341,00

 

 

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

334 097,00

- 349,00

333 748,00

 

 

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 809,00

- 19,00

24 790,00

 

 

4307

Zakup usług pozostałych

261 925,00

37,00

261 962,00

 

 

4309

Zakup usług pozostałych

15 950,00

2,00

15 952,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

8 879 897,00

16 256,00

8 896 153,00

 

85401

 

Świetlice szkolne

1 534 901,00

14 908,00

1 549 809,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 172,00

20 599,00

21 771,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 104 030,00

- 5   208,00

1 098 822,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

76 841,00

- 483,00

76 358,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

70,00

90,00

160,00

 

 

4430

Różne opłaty i   składki

1 275,00

- 90,00

1 185,00

 

85403

 

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

1 014 086,00

6 500,00

1 020 586,00

 

 

4210

Zakup materiałów i   wyposażenia

25 517,00

6 500,00

32 017,00

 

85407

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

1 670 086,00

590,00

1 670 676,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

43 160,00

757,00

43 917,00

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

1 013,00

- 168,00

845,00

 

 

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

1,00

1,00

2,00

 

85412

 

Kolonie i   obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i   młodzieży szkolnej, a   także szkolenia młodzieży

39 406,00

- 4   570,00

34 836,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

36 906,00

- 4   570,00

32 336,00

 

85495

 

Pozostała działalność

257 391,00

- 1   172,00

256 219,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 585,00

- 333,00

3 252,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

128 540,00

- 839,00

127 701,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska

17 489 587,00

622 528,00

18 112 115,00

 

90003

 

Oczyszczanie miast i   wsi

4 568 780,00

3 100,00

4 571 880,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10 500,00

8 000,00

18 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 352 500,00

- 8   000,00

1 344 500,00