Porozumienie Nr 1/GP/2012
Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 12 października 2012 r.

pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałki – Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Suwałki – Wiesława Stelmacha, zwanym w   dalszej części porozumienia „Przyjmującym” z   jednej strony a   Gminą Przerośl reprezentowaną przez Wójta Gminy Przerośl – Sławomira Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Grażyny Franko, zwaną w   dalszej treści porozumienia „Przekazującym” z   drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie następującej treści:  

§   1.   Działając na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 8   i art. 74 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i   Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 80, poz.   717 i   Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i   Nr 167, poz.   1759, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128 i   Nr 181, poz. 1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106, poz. 675, z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i   Nr 217, poz. 1281), Przekazujący powierza Przejmującemu, w   okresie od 1   września 2012 r. do   31   grudnia 2012 r., prowadzenie zadań publicznych z   zakresu organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z   terenu Gminy Przerośl.  

§   2.   Zajęcia, o   których mowa w   § 1   niniejszego porozumienia będą realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1   w Suwałkach (ul. Przytorowa 8) w   wymiarze 1   godziny i   30 minut tygodniowo, tj. we wrześniu - 1   godzina 30 minut, w   październiku - 6   godzin, w   listopadzie - 6   godzin i   w grudniu - 6   godzin w   miesiącu dla jednego dziecka.  

§   3.   1.   Na realizację powierzonego zadania określonego w   § 1, Przekazujący zobowiązuje się przekazywać na konto Przyjmującego – nr konta w   Banku Pekao S.A. Oddział w   Suwałkach nr 98124052111111000049223129 środki finansowe, zwane dalej „dotacją”, w   wysokości proporcjonalnej do liczby dzieci z   terenu Przekazującego uczęszczających na zajęcia, o   których mowa w   § 2, naliczane za okres wskazany w   § 1, w   sposób następujący:  

1)   dotacja za okres 4   miesięcy, tj. za wrzesień, październik, listopad i   grudzień 2012   r.,w wysokości 71 zł za każdą godzinę zajęć, o   których mowa w   § 1. tj. ogółem za 1   (jedno) dziecko w   ww. okresie zamknie się kwotą w   wysokości 1   384,50 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt cztery złotych 50/100);  

2)   dotacja zostanie przekazana Przejmującemu przez Przekazującego w   nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2012 r.  

2.   Strony ustalają termin wykorzystania dotacji na dzień 31 grudnia 2012 r.  

3.   Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi w   nieprzekraczalnym terminie do   dnia 14 stycznia 2013   r.  

4.   Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpi w   terminie do 31   stycznia 2013 r.  

5.   Za opóźnienie w   przekazywaniu/zwrocie dotacji naliczane będą odsetki w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, przy czym za zachowanie terminu zapłaty, strony porozumienia przyjmują datę uznania konta Przyjmującego/Przekazującego.  

§   4.   Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony, o   którym mowa § 1.  

§   5.   1.   Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w   drodze negocjacji stron, a   przy braku porozumienia przez właściwy miejscowo i   rzeczowo sąd.  

2.   Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   6.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§   7.   Niniejsze porozumienie podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

§   8.   Porozumienie sporządzono w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym każdej ze stron. Kopia niniejszego porozumienia, potwierdzona za zgodność z   oryginałem przez Przejmującego, zostanie przesłana do wiadomości Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1   w Suwałkach (ul. Przytorowa 8).  

 

 

Wójt Gminy Przerośl  


Sławomir   Renkiewicz


Skarbnik Gminy Przerośl  


Grażyna   Franko

Prezydent Miasta Suwałk  


Czesław   Renkiewicz


Skarbnik Miasta Suwałk  


Wiesław   Stelmach