Uchwała Nr XXVII/286/2012
Rady Miejskiej  w Suwałkach

z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie zmian w   budżecie miasta na 2012 rok  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591; z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i   Nr 214, poz. 1806; z   2003 r. Nr 80, poz. 717 i   Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i   Nr 167, poz. 1759; z   2005 r. Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457; z   2006 r. Nr 17, poz. 128 i   Nr 181, poz. 1337; z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218; z   2008 r. Nr 180, poz. 1111 i   Nr 223, poz. 1458; z   2009 r. Nr 52, poz. 420 i   Nr 157, poz. 1241; z   2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106, poz. 675, z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i   Nr 217, poz. 1281 oraz z   2012 r. poz. 567), art. 211 i   art. 212 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240; z   2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i   Nr 257, poz. 1726 oraz z   2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i   Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w   Suwałkach wprowadza następujące zmiany w   uchwale Nr XVI/161/2011 Rady Miejskiej w   Suwałkach z   dnia 21 grudnia 2011 r. w   sprawie budżetu miasta na 2012 rok:  

§   1.   Dokonać zmian w   planie dochodów budżetowych zgodnie z   załącznikiem nr 1:  

1)   zmniejszyć plan dochodów budżetowych o   kwotę 586.110 zł;  

2)   zwiększyć plan dochodów budżetowych o   kwotę 169.170 zł.  

§   2.   Dokonać zmian w   planie wydatków budżetowych zgodnie z   załącznikiem nr 2:  

1)   zmniejszyć plan wydatków budżetowych o   kwotę 2.242.681 zł;  

2)   zwiększyć plan wydatków budżetowych o   kwotę 1.825.741 zł.  

§   3.   Budżet miasta wynosi:  

1)   plan po stronie dochodów 293.155.379 zł, w   tym:  

a)   bieżących 265.054.114 zł,  

b)   majątkowych 28.101.265 zł;  

2)   plan po stronie wydatków 303.459.612 zł, w   tym:  

a)   bieżących 245.247.884 zł,  

b)   majątkowych 58.211.728 zł.  

§   4.   Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w   2012 roku zgodnie z   załącznikiem nr 3.  

§   5.   Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu miasta zgodnie z   załącznikiem nr 4.  

§   6.   Ustala się:  

1)   deficyt budżetu miasta w   wysokości 10.304.233 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:  

a)   kredytów w   kwocie 7.862.298 zł,  

b)   przychodów ze spłat udzielonych pożyczek w   kwocie 350.000 zł,  

c)   wolnych środków w   kwocie 2.091.935 zł.  

§   7.   Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z   załącznikiem nr 5.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Suwałkach  


Andrzej Paweł   Chuchnowski

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVII/286/2012    
Rady Miejskiej w   Suwałkach    
z dnia 24 października 2012 r.  
 

ZMIANY W   PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK W    

 

 

 

 

Rodzaj: Poroz. z   AR

 

 

 

 

 

 

Razem:

107 611,00

0,00

107 611,00

 

 

 

Rodzaj: Poroz. z   JST

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

851

 

 

Ochrona zdrowia

0,00

30 000,00

30 000,00

 

85158

 

Izby wytrzeźwień

0,00

30 000,00

30 000,00

 

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z   gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

30 000,00

30 000,00

 

 

 

Razem:

1 656 209,00

30 000,00

1 686 209,00

 

 

 

Rodzaj: Własne

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

10 742 605,00

- 45 000,00

10 697 605,00

 

70001

 

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

269 140,00

- 45 000,00

224 140,00

 

 

6260

Dotacje otrzymane z   państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i   zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

45 000,00

- 45 000,00

0,00

720

 

 

Informatyka

0,00

3 496,00

3 496,00

 

72095

 

Pozostała działalność

0,00

3 496,00

3 496,00

 

 

2007

Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich

0,00

3 496,00

3 496,00

750

 

 

Administracja publiczna

418 743,00

- 182 300,00

236 443,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)

224 386,00

- 182 300,00

42 086,00

 

 

6207

Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt. 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich

182 300,00

- 182 300,00

0,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i   od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z   ich poborem

92 173 295,00

- 296 031,00

91 877 264,00

 

75616

 

Wpływy z   podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i   darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i   opłat lokalnych od osób fizycznych

11 503 327,00

- 169 745,00

11 333 582,00

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

2 200 000,00

- 169 745,00

2 030 255,00

 

75618

 

Wpływy z   innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

4 818 066,00

- 126 286,00

4 691 780,00

 

 

0480

Wpływy z   opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

1 828 066,00

- 126 286,00

1 701 780,00

801

 

 

Oświata i   wychowanie

8 617 030,00

119 257,00

8 736 287,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

536 372,00

11 353,00

547 725,00

 

 

0750

Dochody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o   podobnym charakterze

84 726,00

3 819,00

88 545,00

 

 

0830

Wpływy z   usług

118 000,00

6 394,00

124 394,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

126,00

1 300,00

1 426,00

 

 

0970

Wpływy z   różnych dochodów

116 939,00

- 160,00

116 779,00

 

80110

 

Gimnazja

111 212,00

- 4   392,00

106 820,00

 

 

0750

Dochody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o   podobnym charakterze

52 912,00

- 4   600,00

48 312,00

 

 

0970

Wpływy z   różnych dochodów

57 900,00

208,00

58 108,00

 

80130

 

Szkoły zawodowe

1 761 362,00

1 950,00

1 763 312,00

 

 

0750

Dochody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o   podobnym charakterze

96 500,00

1 950,00

98 450,00

 

80140

 

Centra kształcenia ustawicznego i   praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

251 130,00

11 250,00

262 380,00

 

 

0750

Dochody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o   podobnym charakterze

53 400,00

11 000,00

64 400,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

250,00

150,00

400,00

 

 

0970

Wpływy z   różnych dochodów

1 200,00

100,00

1 300,00

 

80148

 

Stołówki szkolne i   przedszkolne

3 153 041,00

85 039,00

3 238 080,00

 

 

0830

Wpływy z   usług

3 131 905,00

85 039,00

3 216 944,00

 

80195

 

Pozostała działalność

370 342,00

14 057,00

384 399,00

 

 

0970

Wpływy z   różnych dochodów

11 944,00

14 057,00

26 001,00

853

 

 

Pozostałe zadania w   zakresie polityki społecznej

2 699 379,00

- 58 019,00

2 641 360,00

 

85305

 

Żłobki

580 080,00

- 58 019,00

522 061,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

43 200,00

- 9   815,00

33 385,00

 

 

6330

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację inwestycji i   zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

211 200,00

- 48 204,00

162 996,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

987 700,00

6 751,00

994 451,00

 

85407

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

60 210,00

3 158,00

63 368,00

 

 

0970

Wpływy z   różnych dochodów

1 290,00

3 158,00

4 448,00

 

85495

 

Pozostała działalność

6 166,00

3 593,00

9 759,00

 

 

0970

Wpływy z   różnych dochodów

0,00

3 593,00

3 593,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska

6 955 950,00

4 906,00

6 960 856,00

 

90095

 

Pozostała działalność

2 539 741,00

4 906,00

2 544 647,00

 

 

0970

Wpływy z   różnych dochodów

0,00

4 906,00

4 906,00

 

 

 

Razem:

264 001 199,00

- 446 940,00

263 554 259,00

 

 

 

Rodzaj: Zlecone

 

 

 

 

 

 

Razem:

27 807 300,00

0,00

27 807 300,00

 

 

 

Ogółem

293 572 319,00

-416 940,00

293 155 379,00

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXVII/286/2012    
Rady Miejskiej w   Suwałkach    
z dnia 24 października 2012 r.  
 

ZMIANY W   PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK W    

 

 

 

 

Rodzaj: Poroz. z   AR

 

 

 

 

 

 

Razem:

107 611,00

0,00

107 611,00

 

 

 

Rodzaj: Poroz. z   JST

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i   wychowanie

397 502,00

0,00

397 502,00

 

80104

 

Przedszkola

30 200,00

- 1   500,00

28 700,00

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

7 700,00

- 1   500,00

6 200,00

 

80106

 

Inne formy wychowania przedszkolnego

9 600,00

1 500,00

11 100,00

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

1 500,00

1 500,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

15 000,00

30 000,00

45 000,00

 

85158

 

Izby wytrzeźwień

0,00

30 000,00

30 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

30 000,00

30 000,00

 

 

 

Razem:

2 497 154,00

30 000,00

2 527 154,00

 

 

 

Rodzaj: Własne

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i   łączność

18 952 247,00

- 25 906,00

18 926 341,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

3 732 974,00

- 25 906,00

3 707 068,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 732 974,00

- 25 906,00

3 707 068,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

10 123 004,00

20 000,00

10 143 004,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami

7 542 513,00

65 000,00

7 607 513,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

65 000,00

65 000,00

 

70095

 

Pozostała działalność

1 727 691,00

- 45 000,00

1 682 691,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 727 691,00

- 45 000,00

1 682 691,00

710

 

 

Działalność usługowa

258 080,00

- 65 000,00

193 080,00

 

71013

 

Prace geodezyjne i   kartograficzne (nieinwestycyjne)

100 000,00

- 65 000,00

35 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

100 000,00

- 65 000,00

35 000,00

720

 

 

Informatyka

0,00

4 114,00

4 114,00

 

72095

 

Pozostała działalność

0,00

4 114,00

4 114,00

 

 

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

2 921,00

2 921,00

 

 

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

516,00

516,00

 

 

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

503,00

503,00

 

 

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

89,00

89,00

 

 

4127

Składki na Fundusz Pracy

0,00

72,00

72,00

 

 

4129

Składki na Fundusz Pracy

0,00

13,00

13,00

750

 

 

Administracja publiczna

15 018 880,00

- 198 867,00

14 820 013,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)

13 114 059,00

- 195 300,00

12 918 759,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 470 282,00

20 000,00

7 490 282,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

182 300,00

- 182 300,00

0,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

33 000,00

- 33 000,00

0,00

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

561 101,00

- 3   567,00

557 534,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

137 558,00

- 3   567,00

133 991,00

801

 

 

Oświata i   wychowanie

108 239 394,00

101 632,00

108 341 026,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

28 221 293,00

97 500,00

28 318 793,00

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 132 000,00

- 290 000,00

842 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

17 914 991,00

137 500,00

18 052 491,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 394 955,00

- 3   594,00

1 391 361,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 834 916,00

146 000,00

2 980 916,00

 

 

4260

Zakup energii

1 263 744,00

104 000,00

1 367 744,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

58 277,00

2 000,00

60 277,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

610 954,00

1 594,00

612 548,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w   szkołach podstawowych

1 710 593,00

8 770,00

1 719 363,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 193 476,00

9 000,00

1 202 476,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

84 459,00

- 2   094,00

82 365,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

199 585,00

1 864,00

201 449,00

 

80104

 

Przedszkola

11 504 978,00

- 36 000,00

11 468 978,00

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

407 000,00

- 175 000,00

232 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 414 736,00

36 000,00

7 450 736,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 200 659,00

59 000,00

1 259 659,00

 

 

4210

Zakup materiałów i   wyposażenia

231 645,00

30 000,00

261 645,00

 

 

4260

Zakup energii

456 043,00

14 000,00

470 043,00

 

80110

 

Gimnazja

18 509 357,00

- 71 770,00

18 437 587,00

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

622 000,00

65 000,00

687 000,00

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

776 000,00

- 200 000,00

576 000,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

952 398,00

- 6   722,00

945 676,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 930 475,00

72 000,00

2 002 475,00

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

9 048,00

- 4   048,00

5 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

145 947,00

2 000,00

147 947,00

 

80120

 

Licea ogólnokształcące

13 047 365,00

83 000,00

13 130 365,00

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 900 000,00

- 30 000,00

1 870 000,00

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

430 000,00

55 000,00

485 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 144 735,00

58 000,00

1 202 735,00

 

80123

 

Licea profilowane

4 300 000,00

- 221 000,00

4 079 000,00

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

2 450 000,00

- 75 000,00

2 375 000,00

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

1 850 000,00

- 146 000,00

1 704 000,00

 

80130

 

Szkoły zawodowe

14 747 646,00

138 000,00

14 885 646,00

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z   budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

550 000,00

100 000,00

650 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 456 595,00

38 000,00

1 494 595,00

 

80140

 

Centra kształcenia ustawicznego i   praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

3 140 891,00

11 250,00

3 152 141,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

334 832,00

9 650,00

344 482,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

36 250,00

1 600,00

37 850,00

 

80146

 

Dokształcanie i   doskonalenie nauczycieli

505 879,00

8 163,00

514 042,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

253 054,00

8 163,00

261 217,00

 

80148

 

Stołówki szkolne i   przedszkolne

6 052 326,00

69 662,00

6 121 988,00

 

 

4220

Zakup środków żywności

3 216 313,00

69 662,00

3 285 975,00

 

80195

 

Pozostała działalność

1 337 590,00

14 057,00

1 351 647,00

 

 

3040

Nagrody o   charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

11 750,00

11 750,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

29 927,00

2 018,00

31 945,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 245,00

289,00

4 534,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

3 052 112,00

120 000,00

3 172 112,00

 

85111

 

Szpitale ogólne

0,00

150 000,00

150 000,00

 

 

6220

Dotacje celowe z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i   zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

0,00

150 000,00

150 000,00

 

85158

 

Izby wytrzeźwień

1 090 046,00

- 30 000,00

1 060 046,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

156 400,00

- 30 000,00

126 400,00

852

 

 

Pomoc społeczna

28 778 584,00

- 368 087,00

28 410 497,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z   pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w   zajęciach w   centrum integracji społecznej.

179 056,00

- 30 000,00

149 056,00

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

178 800,00

- 30 000,00

148 800,00

 

85216

 

Zasiłki stałe

2 152 500,00

- 340 000,00

1 812 500,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

2 132 000,00

- 340 000,00

1 792 000,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

4 993 817,00

1 913,00

4 995 730,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 374 500,00

1 500,00

3 376 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

174 788,00

413,00

175 201,00

853

 

 

Pozostałe zadania w   zakresie polityki społecznej

3 905 007,00

- 55 681,00

3 849 326,00

 

85305

 

Żłobki

1 176 662,00

- 35 681,00

1 140 981,00

 

 

4210

Zakup materiałów i   wyposażenia

98 479,00

- 9   815,00

88 664,00

 

 

4220

Zakup środków żywności

25 000,00

22 338,00

47 338,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

410 024,00

- 48 204,00

361 820,00

 

85395

 

Pozostała działalność

2 475 163,00

- 20 000,00

2 455 163,00

 

 

2360

Dotacje celowe z   budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w   trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

50 000,00

- 50 000,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i   wyposażenia

2 000,00

20 000,00

22 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

10 000,00

10 000,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

9 056 775,00

- 261 280,00

8 795 495,00

 

85401

 

Świetlice szkolne

1 584 309,00

1 500,00

1 585 809,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 133 322,00

- 2   000,00

1 131 322,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

76 358,00

- 20,00

76 338,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

175 961,00

3 900,00

179 861,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

27 333,00

- 380,00

26 953,00

 

85407

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

1 670 676,00

- 258 053,00

1 412 623,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4 000,00

- 1   213,00

2 787,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 082 437,00

- 174 492,00

907 945,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

99 258,00

- 24 133,00

75 125,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

185 048,00

- 17 863,00

167 185,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

28 937,00

- 9   327,00

19 610,00

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

8 400,00

- 4   715,00

3 685,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

17 800,00

- 2   006,00

15 794,00

 

 

4210

Zakup materiałów i   wyposażenia

43 300,00

- 3   800,00

39 500,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   książek

500,00

- 285,00

215,00

 

 

4260

Zakup energii

67 000,00

- 12 500,00

54 500,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

500,00

- 139,00

361,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

780,00

- 515,00

265,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

43 917,00

7 158,00

51 075,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

3 600,00

- 1   400,00

2 200,00

 

 

4370

Opłata z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

6 000,00

- 2   700,00

3 300,00

 

 

4380

Zakup usług obejmujacych tłumaczenia

2 500,00

- 2   500,00

0,00

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i   opinii

800,00

- 800,00

0,00

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

2 350,00

- 1   214,00

1 136,00

 

 

4430

Różne opłaty i   składki

8 400,00

- 3   759,00

4 641,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

53 976,00

- 1   850,00

52 126,00

 

85412

 

Kolonie i   obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i   młodzieży szkolnej, a   także szkolenia młodzieży

34 836,00

- 157,00

34 679,00

 

 

4210

Zakup materiałów i   wyposażenia

2 500,00

- 157,00

2 343,00

 

85446

 

Dokształcanie i   doskonalenie nauczycieli

32 863,00

- 8   163,00

24 700,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 064,00

- 10 064,00

0,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

536,00

- 536,00

0,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 668,00

- 1   668,00

0,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

261,00

- 261,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

12 200,00

5 000,00

17 200,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

634,00

- 634,00

0,00

 

85495

 

Pozostała działalność

266 997,00

3 593,00

270 590,00

 

 

3040

Nagrody o   charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

12 000,00

3 000,00

15 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 576,00

519,00

9 095,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 356,00

74,00

1 430,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska

18 209 160,00

20 767,00

18 229 927,00

 

90003

 

Oczyszczanie miast i   wsi

4 489 580,00

17 200,00

4 506 780,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

160 000,00

17 200,00

177 200,00

 

90095

 

Pozostała działalność

7 477 798,00

3 567,00

7 481 365,00