Aneks Nr 1/2012  
z dnia 24 października 2012 r.  

do porozumienia nr 2/2012 z   dnia 28 maja 2012 r. zawartego pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk - Czesława Renkiewicza , przy kontrasygancie Skarbnika Miasta - Wiesława Stelmacha zwanym w   dalszej części porozumienia „Przyjmującym”, z   jednej strony a   Gminą Suwałki reprezentowaną przez Wójta Gminy Suwałki - Tadeusza Chołko, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Danuty Bućko, zwaną w   dalszej treści porozumienia „Przekazującą”, z   drugiej strony, w   sprawie powierzenia przez Przekazującą Przyjmującemu, w   okresie od 1   stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. prowadzenia zadań publicznych z   zakresu realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci z   terenu Gminy Suwałki w   publicznych szkołach podstawowych funcjonujących na terenie miasta Suwałk.  

§   1.   Na podstawie § 3   ust.1 pkt 2   ) ww. porozumienia strony zgodnie postanawiają wprowadzić do przedmiotowego porozumienia następujące zmiany:  

-   w § 3   ust.1 dodaje się pkt 2   a) w   brzmieniu:  

2a)   dotacja za cztery miesiące, tj. od września do 31 grudnia 2012 r. - wysokości 60.807,28 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedem 28/100), zgodnie z   kalkulacją rzeczywistych kosztów kształcenia uczniów z   terenu Gminy Suwałki, stanowiącą załącznik do niniejszego aneksu .

§   2.   Pozostała treść porozumienia nie ulega zmianie.  

§   3.   Aneks sporządzono w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym każdej ze stron oraz jeden egzemplarz zostanie przekazany do publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

 

 

Wójt Gminy Suwałki  


Tadeusz   Chołko

Prezydent Miasta Suwałk  


Czesław   Renkiewicz

 


Załącznik Nr 1   do Aneksu Nr 1/2012    
Prezydenta Miasta Suwałk    
z dnia 24 października 2012 r.  
 

Kalkulacja przewidywanych kosztów kształcenia uczniów z   terenu Gminy Suwałki za okres czterech   miesięcy tj. od dnia 1   września  do dnia 31 grudnia   2011 r.  

 

Nazwa  
jednostki  

Liczba  
uczniów  
pochodzących z   terenu Gminy  
Suwałki wg  
stanu z   września br.  

Koszt kształcenia  
ucznia w   skali m-ca  
ustalona na  
podstawie kosztów z   I  
półrocza 2012 r.  

Przewidywany koszt kształcenia uczniów  
w skali 4   miesięcy  roku  
2012  

Subwencja  
z MEN  
przyznana  
na uczniów z   terenu Gminy Suwałki w   skali 4   miesięcy  roku 2012  

Kwota  
należna  
za 4  
miesiące  
roku 2012  

Szkoła Podstawowa nr 2  

14  

571,23  

31.988,88  

23.942,80  

8.046,08  

Szkoła Podstawowa nr 4  

16  

446,11  

28.551,04  

27.363,20  

1.187,84  

Szkoła Podstawowa nr 5  

3  

459,91  

5.518,92  

5.130,60  

388,32  

Szkoła Podstawowa nr 6  

72  

550,00  

158.400,00  

123.134,40  

35.265,60  

Szkoła Podstawowa nr 7  

16  

541,10  

34.630,40  

27.363,20  

7.267,20  

Szkoła Podstawowa nr 9  

61  

543,00  

132.492,00  

104.322,20  

28.169,80  

Szkoła Podstawowa nr 10  

15  

842,88  

50.572,80  

30.497,40  

20.075,40  

Szkoła Podstawowa nr 11  

42  

558,23  

93.782,64  

93.757,44  

25,20  

Ogółem  

239  

x  

 

 

100.425,44  

minus koszt kształcenia uczniów (ponad subwencję) z   terenu  Miasta Suwałki (ul. Buczka) uczęszczających  do S P w   Poddubówku w   okresie IX-XII.11 za 17 dzieci -(84.073,84)-(44.455,68) = 39.618,16  

różnica do przekazania na konto UM Suwałki    - 60.807,28