WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) kieruję do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszy akt i polecam wydać Dziennik z dniem 15 listopada 2012 r.

 

Forma aktu: Aneks
Numer aktu: 1/2012
Data aktu: 2012-10-24
Organ wydający: Prezydent Miasta Suwałki
Tytuł: do porozumienia nr 2/2012 z dnia 28 maja 2012 r. zawartego pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk - Czesława Renkiewicza , przy kontrasygancie Skarbnika Miasta - Wiesława Stelmacha zwanym w dalszej części porozumienia „Przyjmującym”, z jednej strony a Gminą Suwałki reprezentowaną przez Wójta Gminy Suwałki - Tadeusza Chołko, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Danuty Bućko, zwaną w dalszej treści porozumienia „Przekazującą”, z drugiej strony, w sprawie powierzenia przez Przekazującą Przyjmującemu, w okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. prowadzenia zadań publicznych z zakresu realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w publicznych szkołach podstawowych funcjonujących na terenie miasta Suwałk.
Data udzielenia wizy: 2012-11-15
Wiza udzielona przez: Z up. Wojewody Podlaskiego Kierownik Oddziału Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego
Teresa Bożena Koczta