Porozumienie Nr 1/GS/OI/P8/2012
Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 września 2012 r.

zawarte pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk – Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Wiesława Stelmacha, zwanym w   dalszej części porozumienia „Przyjmującym”, z   jednej strony a   Gminą Suwałki prezentowaną przez Wójta Gminy Suwałki – Tadeusza Chołko, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Danuty Bućko, zwaną w   dalszej treści porozumienia „Przekazującym” z   drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie następującej treści:  

§   1.   Działając na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 8   i art. 74 ust.1 i   2 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i   Nr 214, poz. 1806 z   2003 r. Nr 80, poz.717 i   Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i   Nr 167, poz. 1759, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz.1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128 i   Nr 181, poz.1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420 i   Nr 157 poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106, poz. 675 z   2011 r. Nr 21, poz. 113 Nr 117, poz. 679 i   Nr 134, poz.777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz.1281, Dz. U. z   2012 r. poz. 567), Przekazujący powierza Przyjmującemu, w   okresie od 1   września 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., prowadzenie zadań publicznych z   zakresu realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez ucznia z   terenu Gminy Suwałki w   publicznym przedszkolu funkcjonującym na terenie Miasta Suwałk.  

§   2.   Zadania, o   których mowa w   § 1   niniejszego porozumienia będą realizowane przez Przedszkole nr 8   z Oddziałami Integracyjnymi w   Suwałkach (ul. Putry 4B).  

§   3.   1.   Na realizację powierzonych zadań określonych w   § 1, Przekazujący zobowiązuje się przekazać na konto Przyjmującego w   Banku Pekao S.A. Oddział Suwałki – nr konta 98124052111111000049223129 środki finansowe, zwane dalej ,,dotacją", w   wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów z   terenu Przekazującego spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w   przedszkolu, o   którym mowa w   § 2, naliczone za okres od dnia 1   września 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., w   następujący sposób:  

1)   dotacja za okres czterech miesięcy, tj. za wrzesień, październik, listopad i   grudzień 2012 r. – w   wysokości 2.802,40 zł (słownie: dwa tysiące osiemset dwa złote 40/100) określona w   formie kalkulacji sporządzonej w   oparciu o   rzeczywiste koszty kształcenia jednego ucznia w   oddziale integracyjnym w   Przedszkolu nr 8   z Oddziałami Integracyjnymi w   Suwałkach w   2012 r. – zostanie przekazana przez Przekazującego na rzecz Przyjmującego w   terminie do dnia 20   grudnia 2012 r. – przedmiotowa kalkulacja stanowi załącznik do niniejszego porozumienia;  

2.   Za opóźnienia w   przekazywaniu przedmiotowej dotacji naliczone będą odsetki ustawowe, przy czym za zachowanie terminów zapłaty, o   których mowa w   ust. 1   pkt 1, strony porozumienia przyjmują datę uznania konta Przyjmującego.  

§   4.   Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony, o   którym mowa w   § 1.  

§   5.   Strony porozumienia zgodnie postanawiają, że ewentualny wzrost lub spadek od 1   września 2012 r. liczby uczniów objętych przez Przyjmującego realizacją zadania, o   którym mowa w   § 1, skutkować będzie sporządzeniem i   podpisaniem przez obie strony stosownego aneksu do niniejszego porozumienia, w   którym określone zostaną dodatkowe środki finansowe do przekazania przez Przekazującego na rzecz Przyjmującego.  

§   6.   Obowiązkiem Przekazującego jest zapewnienie dla ucznia z   terenu Gminy Suwałki, uczęszczającego do przedszkola, o   którym mowa w   § 2   bezpłatnego transportu i   opieki w   czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.  

§   7.   Przekazujący zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji znajdującej się ww. przedszkolu dotyczącej sposobu realizacji niniejszego porozumienia oraz do wnioskowania, w   terminie do dnia 31.12.2012 r., o   przedłożenie przez Przyjmującego rozliczenia udzielonej dotacji, w   tym rzeczywistych kosztów kształcenia ucznia z   terenu Gminy Suwałki, za okres czterech miesięcy 2012 r., w   terminie do dnia 20 stycznia 2013 r.  

§   8.   W przypadku nadpłaty Przyjmujący zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na rachunek bankowy wskazany przez Przekazującego w   terminie do dnia 31 stycznia 2013 roku.  

§   9.   W przypadku niedopłaty Przekazujący zobowiązuje się wobec Przyjmującego do uzupełnienia należnej dotacji i   w terminie do dnia 31 stycznia 2013 roku. W   przypadku nie uregulowania płatności w   powyższym terminie Przekazujący zobowiązuje się zapłacić, oprócz należności głównej, odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w   zapłacie.  

§   10.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§   11.   Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w   drodze negocjacji stron a   przy braku porozumienia – przez właściwy miejscowo i   rzeczowo sąd.  

§   12.   1.   Niniejsze porozumienie podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

2.   Porozumienie sporządzono w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym każdej ze stron. Kopia porozumienia, potwierdzona za zgodność z   oryginałem przez Przyjmującego, zostanie przesłane do wiadomości dla Przedszkola nr 8   z Oddziałami Integracyjnymi w   Suwałkach (ul. Putry 4B).  

 

 

Wójt Gminy Suwałki  


Tadeusz   Chołko


Skarbnik Gminy Suwałki  


Danuta   Bućko

Prezydent Miasta Suwałk  


Czesław   Renkiewicz


Skarbnik Miasta Suwałk  


Wiesław   Stelmach

 


Załącznik Nr 1    
do Porozumienia Nr 1/GS/OI/P8/2012    
Prezydenta Miasta Suwałk    
z dnia 28 września 2012 r.  
 

Kalkulacja przewidywanych kosztów kształcenia ucznia z   terenu Gminy Suwałki w   oddziale integracyjnym w   Przedszkolu nr 8   z Oddziałami Integracyjnymi w   Suwałkach za okres czterech miesięcy, tj.   od 1   września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.  

 

Nazwa jednostki

Liczba uczniów pochodzących z   terenu Gminy Suwałki we wrześniu br.

Koszt kształcenia ucznia w   skali jednego miesiąca w   roku 2012

Kwota należna za 4   miesiące w   roku 2012

Przedszkole nr 8   z Oddziałami Integracyjnymi

1

700,60

2   802,40

Ogółem

1

X

2   802,40