WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) kieruję do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszy akt i polecam wydać Dziennik z dniem 19 listopada 2012 r.

 

Forma aktu: Porozumienie
Numer aktu: 1/GS/OI/P8/2012
Data aktu: 2012-09-28
Organ wydający: Prezydent Miasta Suwałki
Tytuł: zawarte pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk – Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Wiesława Stelmacha, zwanym w dalszej części porozumienia „Przyjmującym”, z jednej strony a Gminą Suwałki prezentowaną przez Wójta Gminy Suwałki – Tadeusza Chołko, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Danuty Bućko, zwaną w dalszej treści porozumienia „Przekazującym” z drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie następującej treści:
Data udzielenia wizy: 2012-11-19
Wiza udzielona przez: Z up. Wojewody Podlaskiego Kierownik Oddziału Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego
Teresa Bożena Koczta