Porozumienie Nr 2/GF/2012
Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 15 listopada 2012 r.

pomiędzy Gminą Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk – Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Suwałk – Wiesława Stelmacha, zwanym w   dalszej części porozumienia „Przyjmującym” z   jednej strony a   Gminą Filipów reprezentowanym przez Wójta Gminy Filipów – Sylwestra Koncewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Filipów – Katarzyny Rusanowskiej, zwaną w   dalszej treści porozumienia „Przekazującym” z   drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie następującej treści:  

§   1.   Działając na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 8   i art. 74 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591, z   2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i   Nr 214, poz. 1806, z   2003r. Nr 80, poz.   717  
i Nr 162, poz. 1568, z   2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i   Nr 167, poz.   1759, z   2005r. Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457, z   2006r. Nr 17, poz. 128 i   Nr 181, poz. 1337, z   2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218, z   2008r. Nr 180, poz. 1111  
i Nr 223, poz. 1458, z   2009r. Nr 52, poz. 420 i   Nr 157, poz. 1241, z   2010r. Nr 28, poz. 142  
i 146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106, poz. 675, z   2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i   Nr 217, poz. 1281, z   2012r. poz. 567) oraz § 2   ust. 1-3 i   § 5   rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 14 kwietnia 1992 r. w   sprawie warunków i   sposobu organizowania nauki religii w   publicznych przedszkolach i   szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z   1993r. Nr 83, poz. 390, z   1999r. Nr 67, poz. 753), Przekazujący powierza Przyjmującemu, w   okresie od 1   września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., prowadzenie zadania publicznego z   zakresu nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, zwanej dalej „religią”, dla ucznia(-ów) z   terenu Gminy Filipów w   pozaszkolnym punkcie katechetycznym w   Suwałkach.  

§   2.   1.   Zadanie, o   którym mowa w   § 1   będzie realizowane przez Zespół Szkół nr 2   w Suwałkach (ul. Kościuszki 36/38).  

2.   Lekcje religii odbywać się będą w   pozaszkolnym punkcie katechetycznym w   Suwałkach, zlokalizowanym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy w   Suwałkach, przy  
ul. Mereckiego 37.  

3.   Nauka religii organizowana będzie zgodnie z   obowiązującymi w   tym zakresie przepisami prawa oświatowego a   nauczanie religii odbywać się będzie na podstawie programu opracowanego i   zatwierdzonego przez właściwe władze Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, przedstawionego Ministrowi Edukacji Narodowej.  

4.   Przekazujący posiada prawo wglądu do dokumentacji, w   tym finansowej związanej  
z realizacją przedmiotowego zadania.  

§   3.   1.   Na realizację powierzonego zadania określonego w   § 1, Przekazujący zobowiązuje się przekazywać na konto Przyjmującego – nr konta w   Banku Pekao S.A. Oddział w   Suwałkach nr 98124052111111000049223129 środki finansowe, zwane dalej „dotacją”, w   wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów z   terenu Przekazującego uczęszczających na przedmiotowe zajęcia religii, naliczane za okres wskazany w   § 1, w   sposób następujący:  

1)   dotacja za okres czterech miesięcy, tj. za wrzesień, październik, listopad i   grudzień 2012   r., w   wysokości 128,05 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem złotych 05/100) miesięcznie  
na jednego ucznia, czyli dotacja na dwóch uczniów w   ww. okresie zamknie się kwotą ogółem w   wysokości 1024,40 zł (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia cztery złote 40/100);  

2)   dotacja zostanie przekazana Przyjmującemu przez Przekazującego w   nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2012 r.  

2.   Kalkulację całkowitych kosztów związanych z   realizacją przedmiotowego zadania stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.  

3.   Strony zgodnie postanawiają, że wykorzystanie dotacji nastąpi w   nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.  

4.   Rozliczenie dotacji pomiędzy stronami porozumienia za 2012 r., przy jednoczesnym uwzględnieniu liczby uczniów faktycznie uczęszczających na zajęcia religii, o   których mowa w   § 2   ust. 2   w   poszczególnych miesiącach okresu rozliczeniowego oraz rzeczywistych kosztów kształcenia jednego ucznia w   wyżej wskazanym punkcie katechetycznym, nastąpi  
w nieprzekraczalnym terminie do   dnia 15 stycznia 2013 r., z   zastrzeżeniem, o   którym mowa  
w ust. 5.  

5.   W rozumieniu niniejszego porozumienia, uczniem faktycznie uczęszczającym na zajęcia religii w   danym miesiącu, jest uczeń, który uczęszczał na te zajęcia co   najmniej jeden raz  
w danym miesiącu kalendarzowym.  

6.   Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w   terminie do dnia 31 stycznia 2013 r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy w   Filipowie: Bank Spółdzielczy Rutka Tartak Oddział w   Filipowie nr 22 9367 0007 0020 0000 0156 0001.  

7.   Za opóźnienie w   przekazywaniu/zwrocie dotacji naliczane będą odsetki w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, przy czym za zachowanie terminu zapłaty, strony porozumienia przyjmują datę uznania konta Przyjmującego/Przekazującego.  

§   4.   Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony, o   którym mowa § 1.  

§   5.   Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w   drodze negocjacji stron, a   przy braku porozumienia przez właściwy miejscowo i   rzeczowo sąd.  

§   6.   Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   7.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny i   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.).  

§   8.   Niniejsze porozumienie podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

§   9.   Porozumienie sporządzono w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym każdej ze stron. Kopia niniejszego porozumienia, potwierdzona „za zgodność z   oryginałem” przez Przyjmującego, zostanie przesłana do wiadomości:  

-   Zespołu Szkół nr 2   w Suwałkach (ul. Kościuszki 36/38).  

 

 

Prezydent Miasta Suwałk  


Czesław   Renkiewicz


Skarbnik Miasta Suwałki  


Wiesław   Stelmach

Wójt Gminy Filipów  


Sylwester   Koncewicz


Skarbnik Gminy Filipów  


Katarzyna   Rusanowska

 


Załącznik   do Porozumienia Nr 2/GF/2012    
Prezydenta Miasta Suwałk    
z dnia 15 listopada 2012 r.  
 

KALKULACJA – koszt nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (dla Gminy Filipów)  

 

KALKULACJA – koszt nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (dla Gminy Filipów)

 

Miesięczny koszt zatrudnienia

§ 4010

1295,00

§ 4040

110,08

§ 4110

222,61

§ 4120

31,73

§ 4440

133,33

RAZEM

1792,75

Tygodniowa liczba godzin realizowana na naukę religii

10

Liczba grup, w   których realizowana będzie nauka religii

5

Liczba uczniów pobierających naukę/w tym liczba uczniów z   Gminy Filipów

14/2

Koszt nauki ww. religii na 1   ucznia

128,05