Uchwała Nr XXVII/284/2012
Rady Miejskiej  w Suwałkach

z dnia 24 października 2012 r.

w   sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu osiedla Powstańców Wielkopolskich i   Hańcza części południowej w   Suwałkach  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591; z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i   Nr 214, poz. 1806; z   2003 r. Nr 80, poz. 717 i   Nr 162, poz. 1568;  
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i   Nr 167, poz. 1759; z   2005 r. Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457; z   2006 r. Nr 17, poz. 128 i   Nr 181, poz. 1337; z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218; z   2008 r. Nr 180, poz. 1111 i   Nr 223, poz. 1458; z   2009 r. Nr 52, poz. 420 i   Nr 157, poz. 1241; z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i   Nr 217, poz. 1281 i   z 2012 r. poz. 567) oraz art. 15, ust. 2   i art. 20, ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2012 r. poz. 647, poz. 951) w   związku z   uchwałą XXXI/292/08 Rady Miejskiej w   Suwałkach z   dnia 30 grudnia 2008 r. w   sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu osiedla Powstańców Wielkopolskich i   Hańcza, części południowej w   Suwałkach, Rada Miejska w   Suwałkach uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Po stwierdzeniu zgodności ustaleń ze „Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk”, uchwalonym uchwałą Nr XXII/238/2012 Rady Miejskiej w   Suwałkach z   dnia 30 maja 2012 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu osiedla Powstańców Wielkopolskich i   Hańcza części południowej w   Suwałkach.  

2.   Plan obejmuje obszar w   granicach określonych na rysunku planu, stanowiącym załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały, o   powierzchni około 132,45 ha.  

§   2.   1.   Plan składa się z   następujących części podlegających uchwaleniu i   opublikowaniu:  

1)   ustaleń stanowiących treść niniejszej uchwały;  

2)   rysunku planu w   skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1   do niniejszej uchwały;  

3)   rozstrzygnięcia o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 2   do niniejszej uchwały;  

4)   rozstrzygnięcia o   sposobie realizacji, zapisanych w   planie, inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stanowiącego załącznik nr 3   do niniejszej uchwały.  

2.   Dokumentacja planu składa się z   następujących elementów niepodlegających uchwaleniu:  

1)   oceny i   analizy stanu istniejącego obszaru opracowania na lata 2006 - 2010 w   zakresie rejestru wniosków i   decyzji o   warunkach zabudowy i   zagospodarowania terenu oraz rejestru pozwoleń na budowę;  

2)   opracowania ekofizjograficznego podstawowego;  

3)   prognozy skutków oddziaływania planu na środowisko przyrodnicze;  

4)   prognozy skutków finansowych uchwalenia planu;  

5)   ideogramu uzbrojenia terenu w   skali 1:1000.  

Rozdział 1.
USTALENIA OGÓLNE  

§   3.   Celem sporządzenia niniejszego planu jest:  

1)   zapewnienie harmonijnego rozwoju struktur przestrzennych przedmiotowej jednostki mieszkaniowej;  

2)   zwiększenie efektywności wykorzystania przestrzeni;  

3)   ustalenie zasad inwestowania i   sposobu skomunikowania w   sposób wykluczający konflikty funkcjonalne i   przestrzenne;  

4)   porządkowanie istniejących zabudowań;  

5)   pozyskiwanie nowych terenów budowlanych na potrzeby zabudowy mieszkaniowej wraz z   usługami i   zielenią im towarzyszącą;  

6)   uwzględnienie zadań publicznych, a   w szczególności wynikających z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych i   komunikacji publicznej;  

7)   zwiększenie udziału terenów zielonych, zwłaszcza zieleni rekreacyjnej w   nawiązaniu do zabudowy i   powiązań komunikacyjnych;  

8)   poprawa warunków estetycznych i   krajobrazowych.  

§   4.   1.   Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1)   granice terenu objętego planem;  

2)   granice wyznaczające otoczenie historycznego zespołu budowlanego;  

3)   symbole cyfrowe i   literowe określające przeznaczenie terenu;  

4)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

5)   linie zabudowy:  

a)   nieprzekraczalne,  

b)   obowiązujące.  

6)   zasady podziału wewnętrznego terenów;  

7)   klasyfikacja techniczno - funkcjonalna ulic.  

2.   Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny i   postulowany i   nie są ustaleniami planu.  

3.   Pokazany na rysunku planu przebieg linii podziału wewnętrznego pokazuje zasadę podziału terenów na wydzielone odrębne nieruchomości i   powinien być traktowany jako wytyczne do projektowania na etapie projektu budowlanego, a   nie jako obowiązujący przebieg granic nieruchomości w   terenie.  

4.   Przebieg linii rozgraniczającej może być uściślony z   tolerancją do 5   metrów w   przypadku uzasadnionym rozwiązaniem urbanistycznym zgodnym z   ideą planu.  

5.   Lokalizacje wjazdów są podane jako przykładowe i   mogą być na etapie projektów budowlanych korygowane w   granicach pasa drogowego.  

6.   Rysunek planu zawiera oznaczenia informacyjne, określające granicę wyznaczającą strefę konserwatorską historycznego zespołu budowlanego.  

§   5.   1.   Przedmiotem ustaleń planu są:  

1)   tereny komunikacji publicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem KD;  

2)   tereny komunikacji wewnętrznej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;  

3)   tereny komunikacji publicznej pieszej i   rowerowej oznaczone na rysunku planu symbolem KCp;  

4)   tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP;  

5)   tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U;  

6)   tereny zabudowy usługowo - produkcyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem U,P;  

7)   teren usług z   zielenią urządzoną, oznaczony na rysunku planu symbolem U,ZP;  

8)   tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW;  

9)   tereny zabudowy wielorodzinnej z   usługami, oznaczone na rysunku planu symbolem MW,U;  

10)   tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN;  

11)   tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z   usługami, oznaczone na rysunku planu symbolem MNU;  

12)   tereny urządzeń elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku planu symbolem E.  

2.   Na terenach, o   których mowa w   ust. 1, ustala się przeznaczenie podstawowe, przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia.  

3.   Tereny, o   których mowa w   ust 2, mogą być w   całości wykorzystane na cele zgodne z   ich podstawowym przeznaczeniem lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i   dopuszczalnego, na zasadach ustalonych w   odrębnych przepisach.  

§   6.   1.   Plan dopuszcza korzystanie z   nieruchomości w   dotychczasowy sposób; dopuszcza się remonty, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektów istniejących pod warunkiem, że zmiany powstałe w   wyniku tych przedsięwzięć nie uniemożliwią realizacji określonego planem przeznaczenia terenu.  

2.   Plan dopuszcza korzystanie z   indywidualnych i   publicznych wjazdów z   dróg publicznych do poszczególnych działek zabudowanych, za zgodą zarządcy dróg.  

§   7.   Na obszarze objętym planem nie przewiduje się lokalizacji obiektów handlowych o   powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2 .  

§   8.   Na obszarze objętym niniejszym planem nie zachodzi potrzeba przeprowadzania procedury scalania i   podziału nieruchomości na podstawie przepisów odrębnych.  

§   9.   1.   Ilekroć w   dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1)   planie – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę w   sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu osiedla Powstańców Wielkopolskich i   Hańcza części południowej w   Suwałkach wraz z   rysunkiem planu, o   ile z   treści przepisu nie wynika inaczej;  

2)   uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w   Suwałkach, o   ile z   treści przepisu nie wynika inaczej;  

3)   rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu w   skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;  

4)   terenie – należy przez to rozumieć teren o   określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i   oznaczony symbolem opisanym w   tekście planu;  

5)   symbolu przeznaczenia terenu – należy przez to rozumieć cyfrowe i   literowe oznaczenie poszczególnych terenów, określające ich przeznaczenie podstawowe lub uzupełniające;  

6)   obszarze – należy przez to rozumieć więcej niż jeden teren wyznaczony na rysunku planu;  

7)   linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu wydzielającą tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

8)   przepisach szczególnych i   odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z   aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w   dysponowaniu terenem, wynikające z   prawomocnych decyzji administracyjnych;  

9)   postulowane linie podziału wewnętrznego terenów – należy przez to rozumieć proponowane granice nowych działek budowlanych, niebędące obowiązującymi ustaleniami planu;  

10)   nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć ściana (lico) budynku w   kierunku ulicy, sąsiedniego terenu lub sąsiedniej działki z   zastrzeżeniem § 12 pkt. 21;  

11)   obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, na której należy usytuować zewnętrzne lico ściany budynku w   poziomie parteru;  

12)   przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które obowiązuje lub przeważa na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;  

13)   przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;  

14)   przeznaczeniu tymczasowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które może występować w   wyznaczonym terenie, w   ograniczonym czasie określonym w   decyzji administracyjnej, na podstawie niniejszego planu oraz przepisów szczególnych;  

15)   zorganizowanej działalności inwestycyjnej - należy przez to rozumieć, że na wskazanym terenie może odbywać się tylko kompleksowa realizacja zamierzenia inwestycyjnego przez jednego lub zespół inwestorów;  

16)   ciągu pieszo-rowerowym - należy przez to rozumieć orientacyjną lokalizację tras ruchu pieszo-rowerowego, która musi być uwzględniona w   trakcie projektowania i   realizacji zagospodarowania tych terenów, przez które przebiega;  

17)   powierzchni zabudowanej działki – należy przez to rozumieć powierzchnię zabudowy budynku lub budynków łącznie z   nawierzchniami utwardzonymi dojść i   dojazdów, parkingów i   placów gospodarczych;  

18)   powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek, wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu, w   tym również pochylni, schodów, tarasów, balkonów, loggi itp.;  

19)   usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą lub usługową, których ewentualna uciążliwość bądź szkodliwość dla środowiska wywoływana przez tę działalność nie może wykraczać poza granice obiektu lub działki, a   tym samym powodować konieczności ustanowienia stref ochronnych lub stref ograniczonego użytkowania na terenach osób trzecich, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z   zakresu łączności publicznej, zgodnie z   przepisami odrębnymi;  

20)   usługach towarzyszących – należy przez to rozumieć usługi, które nie kolidują  
z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu o   przeznaczeniu podstawowym;  

21)   urządzeniach służących utrzymaniu porządku - należy przez to rozumieć śmietniki, trzepaki, ogrodzenia i   osłony wraz z   zielenią izolacyjną;  

22)   urządzeniu pomocniczym – należy przez to rozumieć: wyposażenie techniczne dróg, oznakowanie służące organizacji ruchu drogowego, urządzenia ochrony przeciwpożarowej i   obrony cywilnej, urządzenia służące informacji o   terenie, monitoringu, a   także ogólnodostępny automat telefoniczny;  

23)   powierzchni terenu biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodą powierzchniową na działce budowlanej, a   także 50% sumy powierzchni tarasów i   stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki, na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o   powierzchni nie mniejszej niż 10 m²;  

24)   działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w   urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i   racjonalne korzystanie z   budynków i   urządzeń oraz umożliwiają jej zabudowę zgodnie z   ustaleniami planu;  

25)   zabudowie – należy przez to rozumieć budynki i   zespoły budynków oraz budowle w   rozumieniu przepisów budowlanych, z   wyłączeniem sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej, stanowiących inwestycje celu publicznego z   zakresu łączności publicznej;  

26)   liczbie kondygnacji – należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji budynku, za wyjątkiem piwnic, suteren, antresoli oraz poddaszy nieużytkowych;  

27)   zakazie zabudowy – należy przez to rozumieć zakaz budowy obiektów budowlanych nadziemnych i   podziemnych, za wyjątkiem małej architektury, infrastruktury technicznej i   urządzeń sieciowych;  

28)   zasadach wyposażenia w   urządzenia sieciowe lub uzbrojenia technicznego – należy przez to rozumieć zasady: doprowadzenia energii elektrycznej, gazu, zaopatrzenia w   wodę, odprowadzenia ścieków i   wód opadowych, telekomunikacji oraz sposobu ogrzewania obiektów;  

29)   zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć tereny pokryte roślinnością, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe;  

30)   zieleni towarzyszącej – należy przez to rozumieć zieleń, towarzyszącą zabudowie lub ciągom komunikacyjnym, spełniającą funkcje estetyczne;  

31)   infrastrukturze technicznej i   urządzeniach sieciowych – należy przez to rozumieć urządzenia służące zaopatrywaniu w   energię elektryczną i   cieplną, łączność, wodę oraz odprowadzające ścieki i   wody opadowe;  

32)   elewacjach uprzywilejowanych – należy przez to rozumieć elewacje wymagające szczególnie starannego i   atrakcyjnego traktowania w   zakresie projektowanych rozwiązań architektonicznych i   materiałowych;  

33)   zabudowie o   wyróżniającej się formie architektonicznej – należy przez to rozumieć zabudowę, która powinna stanowić akcent architektoniczny, szczególnie ważny i   eksponowany w   zespole;  

34)   dominancie przestrzennej – należy przez to rozumieć obiekt lub jego część o   wyróżniającej się architekturze;  

35)   historyczny zespół budowlany – należy przez to rozumieć powiązaną przestrzennie grupę budynków wyodrębnioną ze względu na formę architektoniczną, styl, zastosowane materiały, funkcję, czas powstania lub związek z   wydarzeniami historycznymi obejmujący teren w   granicach określonych na rysunku planu.  

2.   Ustalone w   planie wskaźniki powierzchni zabudowy, powierzchni zabudowanej działki i   powierzchni terenów biologicznie czynnych odnoszą się do inwestycji objętych jednym pozwoleniem na budowę.  

Rozdział 2.
USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I   KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO  

§   10.   1.   W celu ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego ustala się:  

1)   zakaz powstawania obiektów budowlanych niespełniających wymogów zawartych  
w niniejszych przepisach;  

2)   zakaz realizacji warsztatów obsługi technicznej pojazdów powyżej dwóch stanowisk, stacji paliw płynnych i   gazowych; nie dotyczy terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 142U,P, 141U,P, 129U;  

3)   zakaz realizacji zakładów rzemieślniczych o   profilu produkcyjnym, składów hurtowych, baz przedsiębiorstw budowlanych, zakładów pogrzebowych, innych baz i   zapleczy; nie dotyczy terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 126U, 127U, 128U, 129U, 141U,P, 142U,P;  

4)   zakaz realizacji obiektów tymczasowych, za wyjątkiem elementów małej architektury oraz obiektów sezonowych związanych z   plenerową formą wystawienniczą i   prowadzeniem działalności usługowej, o   ile szczegółowe zapisy planu nie stanowią inaczej, i   na okres dłuższy niż 120 dni, zgodnie z   przepisami budowlanymi;  

5)   nakaz wprowadzenia zieleni towarzyszącej przy nowo powstałych obiektach, tworzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż ciągów komunikacyjnych i   parkingów;  

6)   tereny niezabudowane i   nieutwardzone należy przeznaczyć pod zieleń.  

2.   W   celu ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego ustala się następujące zasady:  

1)   zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w   przepisach szczególnych, za wyjątkiem:  

a)   zabudowy mieszkaniowej,  

b)   zabudowy usługowej,  

c)   infrastruktury technicznej, w   tym z   zakresu łączności,  

d)   warsztatów obsługi technicznej pojazdów powyżej dwóch stanowisk, stacji paliw płynnych i   gazowych na terenie: 142U,P i   141U,P, 129U,  

e)   zakładów rzemieślniczych o   profilu produkcyjnym, składów hurtowych, baz przedsiębiorstw budowlanych, innych baz i   zapleczy na terenach: 126U, 127U, 128U, 129U, 141U,P, 142U,P,  

2)   zakaz lokalizowania magazynów substancji chemicznych, w   tym produktów ropopochodnych;  

3)   zakaz stosowania technologii niebezpiecznych dla środowiska;  

4)   zakaz składowania wszelkich odpadów;  

5)   zakaz budowy studni kopanych;  

6)   zakaz wydobywania kopalin;  

7)   zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu;  

8)   zakaz zrzutu do wód powierzchniowych i   gruntu nieoczyszczonych wód deszczowych pochodzących z   nawierzchni utwardzonych (place, parkingi, ulice);  

9)   nakaz podłączenia do miejskich sieci wodociągowych;  

10)   nakaz odprowadzania ścieków socjalno - bytowych systemem zbiorczym do kanalizacji miejskiej; dopuszcza się przydomowe oczyszczalnie ścieków, lokalizację szczelnych zbiorników na nieczystości na działkach przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną lub mieszkalną jednorodzinną z   usługami, o   ile nie ma możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej;  

11)   nakaz przestrzegania dopuszczalnych poziomów hałasu w   środowisku określonych w   przepisach szczególnych;  

12)   nakaz wykonywania placów manewrowych i   parkingów jako powierzchni szczelnych z   odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji deszczowej, zgodnie z   przepisami szczególnymi;  

13)   nakaz zachowania w   maksymalnym stopniu istniejącego drzewostanu, prowadzenie nasadzeń oraz działań pielęgnacyjnych i   rekultywacyjnych drzewostanu.  

Rozdział 3.
USTALENIA DOTYCZĄCE ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  

§   11.   1.   W granicach planu znajdują się następujące obiekty objęte wojewódzką  
i gminną ewidencją zabytków:  

1)   ul. Wojska Polskiego nr 25, budynek koszarowy, mur.;  

2)   ul. Wojska Polskiego nr 27, budynek koszarowy, mur.;  

3)   ul. Wojska Polskiego nr wojskowy WAK 23, budynek koszarowy, mur.  

2.   W   planie miejscowym wyznaczono strefę konserwatorską historycznego zespołu budowlanego (w granicach oznaczonych na rysunku planu), w   celu ochrony wartości widokowych zabytków oraz ich ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.  

3.   Obiekty w   granicach planu, włączone do ewidencji zabytków po uchwaleniu planu, podlegają ochronie konserwatorskiej na podstawie art. 7   pkt. 4   ustawy z   dnia 23 lipca 2003 r. o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z   późniejszymi zmianami).  

4.   Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, obejmujących obiekty, o   których mowa w   ust. 1, należy uzyskać zalecenia konserwatorskie w   trybie art. 27 ustawy o   chronie zabytków i   opiece nad zabytkami.  

5.   Budynków objętych wojewódzką oraz gminną ewidencją zabytków nie wolno docieplać i   tynkować bez zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków; wymiana okien może nastąpić z   zachowaniem historycznego wzoru.  

6.   Ochronie podlegają bryły zabytkowych budynków i   ich elewacje.  

7.   Wszelkie odstępstwa od tych zasad mogą być dokonane za zgodą wojewódzkiego konserwatora zabytków.  

8.   Obiekty wpisane do wojewódzkiej i   gminnej ewidencji zabytków, po zajęciu przez wojewódzkiego konserwatora zabytków stanowiska w   sprawie proponowanych rozwiązań projektowych, mogą podlegać przekształceniom architektonicznym.  

9.   W przypadku natrafienia w   trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy:  

1)   wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;  

2)   zabezpieczyć ten przedmiot i   miejsce jego odkrycia;  

3)   niezwłocznie zawiadomić o   tym fakcie wojewódzkiego konserwatora zabytków.  

Rozdział 4.
USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

§   12.   Ustala się następujące ogólne warunki i   zasady zagospodarowania terenu:  

1)   projektowaną inwestycję realizować zgodnie z   warunkami technicznymi określonymi w   przepisach szczególnych;  

2)   istniejące zabudowania, kolidujące z   planowanym zagospodarowaniem na cele publiczne lub wskazane rysunkiem planu przeznacza się do rozbiórki;  

3)   nieprzekraczalne i   obowiązujące linie zabudowy należy ustalać w   odległościach zgodnie z   rysunkiem planu, z   zastrzeżeniem pkt. 21;  

4)   zakaz powstania obiektów budowlanych niespełniających wymogów zawartych w   niniejszych przepisach;  

5)   zakaz dokonywania podziałów geodezyjnych, naruszających ustalone w   planie zasady podziału oraz obsługi komunikacyjnej działek budowlanych;  

6)   zakaz sytuowania obiektów budowlanych i   urządzeń tymczasowych, które nie są ściśle związane lub kolidują z   planowaną podstawową funkcją terenu;  

7)   zakaz stosowania na pokrycia dachowe blachy stalowej niepowlekanej;  

8)   zasięg przestrzennej uciążliwości działalności związanej z   lokalizacją inwestycji nie może wykraczać poza granice działki, na której będzie lokalizowana;  

9)   obsługa komunikacyjna z   istniejących i   projektowanych dróg publicznych i   wewnętrznych, zgodnie z   rysunkiem planu;  

10)   dopuszcza się obsługę komunikacyjną wewnątrz terenów przy zachowaniu następujących wskaźników:  

a)   droga wewnętrzna o   szerokości w   liniach rozgraniczających min. 10,0 m do obsługi powyżej trzech działek budowlanych,  

b)   ciąg pieszo –jezdny do obsługi od jednej do trzech działek o   szerokości min. 5,0 m,  

c)   miejsca postojowe o   wymiarach min. 2,30 x 5,00 m.  

11)   architekturę nowych obiektów projektować w   sposób zapewniający ład przestrzenny i   właściwą ekspozycję od drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD, 2KD, 4KD, 5KD, 25KD, 38KD;  

12)   projektowana inwestycja nie może kolidować z   istniejącym i   projektowanym zagospodarowaniem terenów sąsiednich, w   szczególności z   istniejącą infrastrukturą podziemną;  

13)   architektura obiektów winna być dostosowana do otoczenia i   krajobrazu;  

14)   warunkiem dopuszczenia realizacji nowych obiektów jest:  

a)   zapewnienie dostępu do drogi publicznej; jeśli droga publiczna nie została zrealizowana, wymagane jest oświadczenie właściwego zarządcy drogi o   możliwości połączenia działki z   projektowaną drogą publiczną, zgodnie z   przepisami o   drogach publicznych lub budowa drogi jest ujęta w   tym samym zadaniu inwestycyjnym co realizacja obiektu lub jest objęta pozwoleniem na budowę,  

b)   regulacja granic i   podział terenu na działki budowlane, jeżeli wynika to z   ustaleń planu,  

c)   zapewnienie dostaw energii elektrycznej, wody i   odprowadzania ścieków sanitarnych,  

d)   wyznaczenie geodezyjne dróg wewnętrznych przyległych doprojektowanych działek budowlanych.  

15)   nakaz usytuowania kalenicy głównej obiektów równolegle do linii zabudowy;  

16)   dopuszcza się inne niż ustalone w   pkt. 15 usytuowanie kalenicy w   przypadku uzasadnionym warunkami sąsiedniej zabudowy i   po uzyskaniu zgody architekta miejskiego;  

17)   dopuszcza się lokalizowanie obiektów na granicy działek pod warunkiem sąsiadowania z   podobnym obiektem istniejącym lub projektowanym na działce przyległej i   za zgodą właściciela tej działki;  

18)   dopuszcza się adaptację lokali mieszkalnych na funkcję usługową po dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych i   zapewnienia miejsc postojowych na terenie inwestycji;  

19)   poziom posadowienia parterów budynków, nie wyżej niż 0,9 m nad naturalnym poziomem terenu przy wejściu głównym, nie dotyczy zabudowy stanowiącej uzupełnienie istniejącej zabudowy szeregowej;  

20)   należy zagospodarować zielenią tereny nieprzeznaczone pod komunikację i   wolne od zabudowy, zapewnić zieleń towarzyszącą stosownie do powierzchni działki budowlanej i   ustaleń planu;  

21)   ustalone na rysunku planu nieprzekraczalne i   obowiązujące linie zabudowy nie dotyczą:  

a)   dociepleń budynków,  

b)   urządzeń reklamowych, urządzeń infrastruktury technicznej, stacji transformatorowych, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń pomocniczych,  

c)   wiat i   zadaszeń,  

d)   nadbudowy istniejących budynków oraz przebudowy ich poddaszy,  

e)   elementów zewnętrznych budynków takich jak: tarasy, balkony, wykusze, loggie, gzymsy, podpory i   słupy, schody wyrównawcze, pochylnie, podesty, okapy, żaluzje zewnętrzne,  

f)   wolno stojących portierni, obiektów małej architektury, parkingów, istniejących obiektów nieprzeznaczonych do rozbiórki,  

g)   obiektów tymczasowych, o   ile ustalenia planu dopuszczają lokalizację takich obiektów na określonym terenie.  

22)   na rysunku planu pokazano postulowane linie podziału wewnętrznego, dopuszcza się łączenie projektowanych działek lub korygowanie ich granic w   zależności od zapotrzebowania terenu o   określonej powierzchni;  

23)   dopuszcza się inne podziały terenu, umożliwiające zagospodarowanie terenu zgodnie z   warunkami określonymi w   uchwale;  

24)   przy podziale terenu należy zachować szerokości i   wielkości działek budowlanych, o   ile inaczej nie wynika z   rysunku planu lub z   istniejącego podziału katastralnego, zgodnie z   następującymi zasadami:  

a)   należy zachować odległości nowo projektowanych budynków od granic działek,  

b)   należy zachować odległości od ulic zgodnie z   wyznaczonymi nieprzekraczalnymi i   obowiązującami liniami zabudowy,  

c)   minimalna szerokość frontu działek:  

-   zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej - 20,0 m,  

-   zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej z   usługami – 25,0 m,  

-   zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej - 10,0 m,  

-   zabudowy mieszkaniowej szeregowej (za wyjątkiem działek narożnych ) – 7,50 m,  

-   zabudowy usługowej - 25,0 m,  

-   usługowo - produkcyjnej – 30,0 m.  

d)   minimalna wielkość działek budowlanych:  

-   zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej – 600 m²,  

-   zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej – 400 m²,  

-   zabudowy mieszkaniowej szeregowej – 220 m²,  

-   zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z   usługami – 800 m²,  

-   zabudowy usługowej - 1000 m²,  

-   zabudowy usługowej o   funkcji oświatowej, zdrowotnej – 5000 m²,  

-   zabudowy usługowej o   funkcji hotelowej - 3000 m²,  

-   usługowo - produkcyjnej – 2200 m².  

e)   wskaźniki dotyczące szerokości i   wielkości działek nie dotyczą sytuacji na uzupełnienie zagospodarowania działek sąsiednich,  

f)   działki wydzielone pod zabudowę powinny posiadać dostęp do dróg publicznych,  

g)   granice nowo powstających działek należy wyznaczyć prostopadle do osi przyległych dróg, o   ile nie wynika to z   ustaleń szczegółowych i   rysunku planu,  

25)   dopuszcza się uzupełnienie działek mieszkalnych w   istniejącej zabudowie i   regulacji granic według postawionych ogrodzeń, o   ile jest to zgodne ze przepisami szczególnymi i   za zgodą zarządcy drogi;  

26)   ustala się następujące zasady dotyczące realizacji ogrodzeń:  

a)   ogrodzenie należy sytuować w   linii rozgraniczającej terenu z   dopuszczeniem miejscowego wycofania ogrodzenia w   głąb terenu działki w   formie poszerzonego wjazdu bramowego,  

b)   maksymalną wysokość do 1,8 m, z   zachowaniem jednakowej formy i   wyglądu nawiązującego do architektury i   materiałów wykończeniowych projektowanej zabudowy na działce,  

c)   zaleca się stosowanie ażurowych ogrodzeń działek,  

d)   zakaz stosowania pełnych ogrodzeń od strony drogi i   przestrzeni publicznych,  

e)   lokalizacja ogrodzeń w   granicach pasa drogowego wymaga zgody zarządcy drogi.  

27)   sumaryczna powierzchnia zabudowy wszystkich obiektów na wydzielonej działce budowlanej:  

a)   do 30% powierzchni całej działki o   funkcji mieszkalnej wielorodzinnej, udział terenów zieleni (powierzchnia biologicznie czynna) nie mniej niż 30%,  

b)   do 40% powierzchni całej działki o   funkcji mieszkalnej wielorodzinnej z   usługami, udział terenów zieleni (powierzchnia biologicznie czynna) nie mniej niż 30%,  

c)   do 40% powierzchni całej działki o   funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej, udział terenów zieleni (powierzchnia biologicznie czynna) nie mniej niż 50%,  

d)   do 50% powierzchni całej działki o   funkcji mieszkaniowej szeregowej, udział terenów zieleni (powierzchnia biologicznie czynna) nie mniej niż 20%,  

e)   do 35% powierzchni całej działki o   funkcji mieszkaniowej bliźniaczej, udział terenów zieleni (powierzchnia biologicznie czynna) nie mniej niż 30%,  

f)   do 50% powierzchni całej działki o   funkcji mieszkalno - usługowej, udział terenów zieleni (powierzchnia biologicznie czynna) nie mniej niż 20%,  

g)   do 60% powierzchni całej działki o   funkcji mieszkalno – usługowej (kontur 117MNU, 118MNU), udział terenów zieleni (powierzchnia biologicznie czynna) nie mniej niż 20%,  

h)   do 40% powierzchni całej działki o   funkcji usługowej, udział terenów zieleni (powierzchnia biologicznie czynna) nie mniej niż 20%,  

i)   do 35% powierzchni całej działki o   funkcji usługowej (kontur 125U), udział terenów zieleni (powierzchnia biologicznie czynna) nie mniej niż 30%,  

j)   do 45% powierzchni całej działki o   funkcji usługowej z   zielenią urządzoną (kontur 140U,ZP), udział terenów zieleni (powierzchnia biologicznie czynna) nie mniej niż 30%,  

k)   do 50% powierzchni całej działki o   funkcji usługowo - produkcyjnej, udział terenów zieleni (powierzchnia biologicznie czynna) nie mniej niż 15%.  

28)   nakaz zapewnienia w   granicach działek miejsc parkingowych związanych z   zamieszkaniem i   działalnością usługową lub produkcyjną dla potrzeb użytkowników stałych i   przebywających okresowo, w   tym również miejsc postojowych dla samochodów, z   których korzystają osoby niepełnosprawne, z   uwzględnieniem przepisów szczególnych i   wskaźnika wymienionego w   § 14 pkt. 9   niniejszej uchwały;  

29)   w ramach tymczasowego zagospodarowania dopuszcza się użytkowanie terenów na cele rolnicze i   ogrodnicze bez prawa zabudowy i   zmian w   sposobie zagospodarowania terenu;  

30)   należy uwzględnić przepisy prawa powszechnie obowiązującego z   zakresu prawa lotniczego oraz w   sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w   otoczeniu lotniska regulujące m. in. maksymalne dopuszczalne wysokości  
w tym dla inwestycji celu publicznego z   zakresu łączności publicznej:  

a)   obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia wysokości zabudowy, określone  
w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Suwałki,  

b)   obiekty trudno dostrzegalne z   powietrza, w   tym napowietrzne linie, maszty, anteny, usytuowane w   zasięgu powierzchni podejścia, powinny być niższe o   co najmniej  
10 m od dopuszczalnej wysokości zabudowy wyznaczonej przez powierzchnie ograniczające,  

c)   ograniczenie wysokości obiektu obejmuje także umieszczone na nim urządzenia,  
a w   szczególności anteny, reklamy, a   w przypadku dróg lub linii kolejowych - również ich skrajnie,  

d)   zabrania się budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków.  

31)   wszystkie zamierzenia inwestycyjne w   sąsiedztwie terenów kolejowych winny spełniać zapisy wynikające z   przepisów odrębnych, w   szczególności rozdziału 9   ustawy  
o transporcie kolejowym z   28 marca 2003 r. ( Dz. U. z   2007 r. Nr 16, poz. 94 - tekst jednolity z   późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 7   sierpnia 2008 r. w   sprawie wymagań w   zakresie odległości i   warunków dopuszczających usytuowanie drzew i   krzewów, elementów ochrony akustycznej i   wykonywania robót ziemnych w   sąsiedztwie linii kolejowej, a   także sposobu urządzania i   utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z   2008 r. Nr 153, poz. 955).  

§   13.   Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania terenów publicznych.  

1)   plan przeznacza na cele publiczne tereny określone symbolami: 1KD, 2KD, 3KD, 4KD, 5KD, 6KD, 7KD, 8KD, 9KD, 10KD, 11KD, 12KD, 13KD, 14KD, 17KD, 18KD, 19KD, 20KD, 21KD, 22KD, 23KD, 24KD, 25KD, 26KD, 27KD, 28KD, 29KD, 30KD, 31KD, 32KD, 33KD, 34KD, 35KD, 36KD, 37KD, 38KD, 39KD, 40KD, 41KD, 42KD, 43KD, 47KD, 48KD, 140U,ZP, 134ZP, 135ZP, 50KCp, 51KCp, 52KCp, 53KCp, 54KCp, 55KCp, 144KCp;  

2)   w liniach rozgraniczających dróg publicznych jako obiekty towarzyszące przystankom komunikacji autobusowej, w   uzgodnieniu z   zarządcą drogi, dopuszcza się lokalizowanie obiektów takich jak: kiosk prowadzący handel detaliczny, obiekt usługowo – handlowy o   wysokości do 4,50 i   powierzchni zabudowy do 35,0 m², budki telefoniczne itp.;  

3)   dopuszcza się wykorzystanie obiektów przystanków komunikacji autobusowej jako nośników reklamowych;  

4)   nakaz stosowania ujednoliconego systemu oznakowania ulic i   formy przystanków komunikacji autobusowej.  

§   14.   Ustala się następujące zasady w   zakresie realizacji systemu komunikacyjnego i   parkowania:  

1)   parametry techniczne ulic takie jak szerokości: jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, są podane jako przykładowe i   mogą być na etapie projektów budowlanych korygowane w   granicach pasa drogowego;  

2)   nawierzchnie parkingów, chodników i   placów należy projektować w   technologii umożliwiającej w   razie konieczności szybki demontaż i   dostęp do istniejących i   projektowanych sieci infrastruktury technicznej;  

3)   rozwiązania skrzyżowań ulic określonych w   planie mogą ulec zmianie na etapie opracowywania projektów technicznych na warunkach i   w uzgodnieniu z   zarządcą dróg;  

4)   przy realizacji układu drogowego należy przyjąć rozwiązanie umożliwiające poruszanie się osób niepełnosprawnych (obniżenia krawężników przy przejściach pieszych, wydzielone miejsca postojowe i   inne);  

5)   dopuszcza się parkingi podziemne lub wbudowane w   bryłę budynku przy założeniu zapewnienia minimum 20% niezbędnych miejsc parkingowych na poziomie terenu;  

6)   nakaz zapewnienia miejsc parkingowych związanych z   zabudową mieszkaniową oraz z   działalnością usługową, handlową i   produkcyjną dla potrzeb użytkowników i   klientów w   granicach działek objętych inwestycją, z   uwzględnieniem przepisów szczególnych; dopuszcza się bilansowanie miejsc parkingowych za zgodą zarządzcy drogi, lecz nie więcej niż 50% wynikających z   bilansu inwestycji;  

7)   dopuszcza się wykonanie zatok parkingowych w   granicach pasów dróg zbiorczychdostępnych z   terenów przyległych do pasów drogowych pod warunkiem zapewnienia, zgodnie z   obowiązującymi przepisami, miejsca pod wykonanie chodników i   ścieżek rowerowych umożliwiających swobodne przejście i   przejazd na warunkach zarządcy drogi;  

8)   na każde 20 miejsc postojowych należy zapewnić przynajmniej jedno stanowisko dla osób niepełnosprawnych;  

9)   minimalną ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych należy przewidywać według poniższych wskaźników, o   ile z   ustaleń szczegółowych nie wynika inaczej:  

a)   1,5 miejsca postojowego /1 lokal mieszkalny w   zabudowie wielorodzinnej,  

b)   2 miejsca postojowe na terenie działki z   zabudową jednorodzinną,  

c)   1 miejsce postojowe na 40 m 2 pow. usługowej dla zabudowy jednorodzinnej z   usługami, lecz nie mniej niż 1   miejsce na każdy lokal użytkowy,  

d)   1 miejsce postojowe na 30 m 2 pow. sprzedażowej,  

e)   1 miejsce na 40 m 2 powierzchni użytkowej obiektu usługowo-handlowego, lecz nie mniej niż 1   miejsce postojowe na 1   lokal użytkowy,  

f)   1 miejsce postojowe na 10 miejsc konsumpcyjnych dla gastronomii, kawiarni,  

g)   1 miejsce postojowe na 2   pokoje hotelowe,  

h)   10 - 25 stanowisk /100 miejsc – dla obiektów sportowych,  

i)   1 stanowisko /50 m 2 powierzchni użytkowej – dla obiektów o   funkcji administracyjnej, biurowej i   szkolnej,  

j)   1 miejsce postojowe na 10 pracowników przy obiektach produkcyjnych.  

10)   z parkingów powyżej 20 miejsc parkingowych wydzielić miejsce do parkowania rowerów i   wyposażyć w   niezbędne do tego urządzenia.  

Rozdział 5.
USTALENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI PRZEZ INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ  

§   15.   Ustala się następujące zasady zasilania w   energię elektryczną:  

1)   zasilanie w   energię elektryczną planowanych terenów budowlanych realizować w   oparciu o   istniejące stacje transformatorowe zlokalizowane na terenie (E) objętym niniejszą uchwałą oraz istniejące i   projektowane stacje transformatorowe zlokalizowane na terenach sąsiednich;  

2)   dopuszcza się budowę stacji transformatorowych na wszystkich terenach;  

3)   projektowane stacje transformatorowe 20/0,4 kV zasilające jednego odbiorcę należy lokalizować na jego działce, natomiast stacje służące do zasilania kilku odbiorców – na działkach wydzielonych; powyższe należy uwzględnić przy opracowywaniu projektów zagospodarowania działek;stacje transformatorowe realizować zgodnie z   warunkami technicznymi wydanymi przez administratora sieci elektroenergetycznej;  

4)   nie wskazuje się konkretnej lokalizacji projektowanych stacji transformatorowych SN/nn; stacje winny być realizowane zgodnie z   potrzebami inwestora w   ramach jego działki z   zapewnionym dojazdem z   drogi publicznej; dokładną lokalizację stacji transformatorowych należy określić w   projekcie budowlanym;  

5)   w granicach terenów wyznaczonych w   planie dopuszcza się możliwość wydzielenia innych niż wskazane w   planie działek pod stacje transformatorowe;  

6)   projektowane stacje transformatorowe zasilić liniami kablowymi z   miejskiej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia;  

7)   wszystkie obiekty muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej i   posiadać przyłącze elektroenergetyczne umożliwiające pobór energii elektrycznej w   stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i   sposobu zagospodarowania;  

8)   sieci elektroenergetyczne i   przyłącza realizować zgodnie z   warunkami technicznymi wydanymi przez administratora sieci elektroenergetycznej;  

9)   urządzenia elektryczne kolidujące z   projektowaną zabudową należy dostosować do projektowanego zagospodarowania terenu i   przebudować zgodnie z   warunkami wydanymi przez administratora sieci;  

10)   projektowane oświetlenie uliczne i   innych terenów publicznych realizować jako wydzieloną sieć kablową zintegrowaną z   istniejącym miejskim systemem oświetleniowym przede wszystkim w   zakresie zaciemniania i   wygaszania w   okresie podwyższonej obronności Państwa;  

11)   trasy istniejących i   projektowanych sieci mogą ulec zmianie w   wyniku ich przebudowy zgodnie z   warunkami administratora sieci;  

12)   trasy projektowanych linii elektroenergetycznych należy ustalić w   projekcie budowlanym zgodnie z   przepisami szczególnymi;  

13)   zakaz stosowania elektrowni wiatrowych.  

§   16.   Ustala się następujące zasady obsługi telekomunikacyjnej:  

1)   obsługę telekomunikacyjną należy rozwiązać w   oparciu o   istniejące i   projektowane sieci telefoniczne w   zakresie wynikającym z   potrzeb potencjalnych odbiorców;  

2)   sieci telefoniczne realizować w   oparciu o   linie kanalizacji telefonicznej i   kable doziemne;  

3)   przyłącza do poszczególnych budynków wykonać zgodnie z   warunkami technicznymi wydanymi przez administratora sieci;  

4)   urządzenia telekomunikacyjne kolidujące z   projektowaną zabudową dostosować do projektowanego zagospodarowania terenu i   przebudować zgodnie z   warunkami wydanymi przez administratora sieci.  

§   17.   Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w   wodę:  

1)   pobór wody dla potrzeb socjalno-bytowych i   przeciwpożarowych należy realizować z   miejskich sieci wodociągowych;  

2)   do budowy przewodów rozdzielczych należy rezerwować pasy terenu w   obrębie linii rozgraniczających ciągi komunikacyjne;  

3)   sieć wodociągową należy wyposażyć w   hydranty uliczne spełniające wymagania przepisów szczególnych;  

4)   zaopatrzenie w   wodę dla potrzeb obiektów należy realizować zgodnie z   warunkami technicznymi wydanymi przez administratora sieci.  

§   18.   Ustala się następujące zasady w   zakresie realizacji kanalizacji sanitarnej:  

1)   odprowadzenie ścieków sanitarnych z   projektowanej i   istniejącej zabudowy planuje się do kanalizacji miejskiej;  

2)   kanały sanitarne, jak również przyłącza, muszą być wykonane w   technologii zapewniającej szczelność;  

3)   kanały sanitarne należy układać w   liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych;  

4)   przepompownie ścieków należy traktować jak urządzenia liniowe, które można lokalizować na dowolnym terenie przy zachowaniu przepisów szczególnych;  

5)   przyłącza poszczególnych obiektów należy realizować zgodnie z   warunkami technicznymi wydanymi przez administratora sieci.  

§   19.   Ustala się następujące zasady w   zakresie realizacji kanalizacji deszczowej:  

1)   z ulic i   parkingów wody opadowe należy odprowadzać do istniejącej i   projektowanej kanalizacji deszczowej; przed wprowadzeniem ścieków do odbiornika należy je oczyścić;  

2)   kanały deszczowe należy usytuować w   liniach rozgraniczających ciągi komunikacyjne;  

3)   kanały i   przyłącza muszą być realizowane w   technologii zapewniającej szczelność, a   tym samym uniemożliwiającej oddziaływanie na wody gruntowe;  

4)   jakość odprowadzanych ścieków do odbiornika musi odpowiadać wymogom przepisów szczególnych;  

5)   przyłącza poszczególnych obiektów należy realizować zgodnie z   warunkami technicznymi wydanymi przez administratora sieci.  

§   20.   Ustala się następujące zasady w   zakresie zaopatrzenia w   ciepło:  

1)   ustala się utrzymanie istniejącego sposobu ogrzewania obiektów i   przygotowania ciepłej wody użytkowej w   oparciu o   indywidualne źródła ciepła i   lokalne systemy grzewcze dla istniejącej zabudowy oraz o   miejską sieć cieplną;  

2)   jako rozwiązanie podstawowe dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW, MW,U i   usługowej U   przyjmuje się zaopatrzenie z   sieci miejskiej, przy braku możliwości podłączenia dopuszcza się zaopatrzenie z   indywidualnych źródeł ciepła spełniających wymagania przepisów szczególnych w   zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza;  

3)   zaopatrzenie w   ciepło budynków na terenach MN i   MN,U należy realizować z   indywidualnych źródeł ciepła spełniających wymagania przepisów szczególnych w   zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza lub z   sieci miejskiej;  

4)   w kotłowniach indywidualnych zaleca się stosowanie źródeł ciepła nieemitujących zanieczyszczeń (energia elektryczna, słoneczna) lub źródła ciepła opalane drewnem (lub innymi paliwami odnawialnymi), olejem ekologicznym, gazem (po doprowadzeniu gazu przewodowego);  

5)   po doprowadzeniu do miasta gazu ziemnego dopuszcza się realizację kotłowni gazowych;  

6)   zakazuje się zabudowy sieci cieplnych oraz terenów w   odległości 2,0 m od krawędzi sieci preizolowanej lub kanału ciepłowniczego;  

7)   przyłącza poszczególnych obiektów należy realizować zgodnie z   warunkami technicznymi wydanymi przez administratora sieci.  

§   21.   Ustala się następujące zasady w   zakresie realizacji zaopatrzenia w   gaz:  

1)   zaopatrzenie w   gaz poszczególnych budynków przewiduje się docelowo z   systemu sieci gazowej, po doprowadzeniu gazu ziemnego do miasta Suwałk;  

2)   w ciągach projektowanych ulic, w   chodnikach lub pasie zieleni należy pozostawić rezerwę terenu pod lokalizację przyszłych gazociągów, z   uwzględnieniem wymogów zawartych w   przepisach szczególnych;  

3)   przyłącza poszczególnych obiektów należy realizować zgodnie z   warunkami technicznymi, wydanymi przez administratora sieci;  

4)   przy scalaniu lub podziale nieruchomości gruntowych lub działek objętych planem należy przewidzieć dostępność do infrastruktury technicznej.  

§   22.   Ustala się następujące zasady dotyczące gospodarki odpadami:  

1)   wymóg składowania, zagospodarowania lub utylizacji odpadów stosownie do ich charakteru w   kompostowni miejskiej na warunkach określonych przez gminę i   w przepisach szczególnych;  

2)   na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych z   uwzględnieniem możliwości ich segregacji;  

3)   dopuszcza się realizację zbiorczych pojemników umożliwiających selektywną zbiórkę odpadów obsługujących zespół działek budowlanych.  

§   23.   Ustala się następujące ogólne zasady w   zakresie realizacji systemu zaopatrzenia w   media:  

1)   realizacje sieci infrastruktury technicznej są inwestycjami celu publicznego;  

2)   system zaopatrzenia w   media wymaga wykorzystania, rozbudowy i   ewentualnej przebudowy istniejących sieci;  

3)   budowa, przebudowa oraz podłączenie do sieci infrastruktury technicznej są możliwe na podstawie niniejszego planu i   w oparciu o   warunki techniczne wydane przez administratorów sieci;  

4)   sieci infrastruktury technicznej, o   ile nie wynika to z   warunków technicznych, powinny być projektowane i   prowadzone poza jezdniami ulic;  

5)   przebieg i   usytuowanie sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej należy ustalić w   projekcie budowlanym, zgodnie z   przepisami szczególnymi;  

6)   dopuszcza się przebudowę i   modernizację istniejących urządzeń infrastruktury technicznej wynikających z   zaspokojenia zapotrzebowania na media, utrzymania ich w   należytym stanie techniczno - użytkowym oraz zastosowania nowych technologii i   form usprawniających przesył;  

7)   dopuszcza się budowę i   eksploatację innych sieci i   urządzeń technicznych niewymienionych w   tekście uchwały w   oparciu o   obowiązujące przepisy szczególne bez konieczności wprowadzania zmian w   planie;  

8)   sieci, jako inwestycje celu publicznego, chronić przed zabudową;  

9)   zakazuje się zabudowy terenów przeznaczonych pod lokalizację sieci infrastruktury technicznej;  

10)   przy łączeniu lub podziale nieruchomości gruntowych lub działek objętych planem należy przewidzieć dostępność do infrastruktury technicznej.  

Rozdział 6.
USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW WYRÓŻNIONYCH W   PLANIE  

§   24.   1.   Ustala się linie rozgraniczające ulicy Wojska Polskiego, wyznaczające pas drogi publicznej klasy „Z” – zbiorcza, o   szerokości w   liniach rozgraniczających 25,0 m, o   powierzchni ok. 2,13 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD.  

2.   W granicach pasa drogowego ulicy 1KD należy zrealizować docelowo:  

1)   jezdnię o   szerokości 7,0 m;  

2)   zieleńce oddzielające jezdnię od chodników; dopuszcza się alternatywnie w   miejscach zieleńców lokalizowanie zatok autobusowych MZK lub zatok postojowych;  

3)   chodniki;  

4)   ścieżki rowerowe;  

5)   obiekty i   urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;  

6)   uzbrojenie techniczne.  

3.   Dla ulicy 1KD ustala się następujące parametry:  

1)   droga klasy „Z” powinna mieć powiązania z   drogami wszystkich klas z   ograniczeniami wynikającymi z   zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego;  

2)   odstępy między skrzyżowaniami na terenie zabudowanym nie mniejsze niż 300 m; wyjątkowo dopuszcza się odstępy między skrzyżowaniami na terenie zabudowanym nie mniejsze niż 150 m, przy czym na drodze klasy „Z” należy w   miarę możliwości ograniczyć liczbę i   częstość zjazdów poprzez zapewnienie dojazdu z   innych ulic niższych klas, szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę;  

3)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

4)   skrzyżowanie z   ulicami 3KD, 4KD, 5KD projektuje się na warunkach zarządcy drogi, a   z ulicami 11KD i   14KD jako zwykłe.  

§   25.   1.   Ustala się linie rozgraniczające ulicy M. Buczka, wyznaczające pas drogi publicznej klasy „Z” - zbiorcza, o   szerokości w   liniach rozgraniczających 20,0 - 30,0 m, o   powierzchni ok. 3,34 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KD.  

2.   W granicach pasa drogowego ulicy 2KD należy zrealizować docelowo:  

1)   jezdnię o   szerokości 7,0 m;  

2)   zieleńce oddzielające jezdnię od chodników; dopuszcza się alternatywnie w   miejscach zieleńców lokalizowanie zatok autobusowych MZK lub zatok postojowych;  

3)   chodniki;  

4)   ścieżki rowerowe;  

5)   obiekty i   urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;  

6)   uzbrojenie techniczne.  

3.   Dla ulicy 2KD ustala się następujące parametry:  

1)   droga klasy „Z” powinna mieć powiązania z   drogami wszystkich klas z   ograniczeniami wynikającymi z   zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego;  

2)   odstępy między skrzyżowaniami na terenie zabudowanym nie mniejsze niż 300 m; wyjątkowo dopuszcza się odstępy między skrzyżowaniami na terenie zabudowanym nie mniejsze niż 150 m, przy czym na drodze klasy „Z” należy w   miarę możliwości ograniczyć liczbę i   częstość zjazdów poprzez zapewnienie dojazdu z   innych ulic niższych klas, szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę;  

3)   w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych trudnymi warunkami terenowymi lub istniejącym zagospodarowaniem, dopuszcza się mniejszą niż 30 m szerokość ulicy 2   KD w   liniach rozgraniczających, lecz nie mniejszą niż 20,0 m, pod warunkiem spełnienia wymagań, o   których mowa w   ust. 2;  

4)   istniejące ogrodzenia znajdujące się w   pasie drogi 2KD mogą być zachowane lub wymieniane pod warunkiem spełnienia wymagań, o   których mowa w   ust. 2   i za zgodą zarządcy drogi;  

5)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

6)   skrzyżowanie z   ulicami 31KD, 4KD, 6KD, 7KD projektuje się jako skanalizowane typu „średnie rondo”;  

7)   skrzyżowanie z   ulicami 39KD, 5KD projektuje się jako skanalizowane z   sygnalizacją świetlną;  

8)   skrzyżowanie z   ulicą 47KD projektuje się jako zwykłe.  

§   26.   1.   Ustala się linie rozgraniczające ulicy Leśnej, wyznaczające pas drogi publicznej klasy „G” - główna, o   szerokości w   liniach rozgraniczających 35,0 m, o   powierzchni ok. 3,40 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KD.  

2.   W granicach pasa drogowego ulicy 3KD należy zrealizować docelowo:  

1)   dwie jezdnie o   szerokości po 7,0 m z   pasem rozdziału szerokości 6,0 m;  

2)   ścieżki rowerowe;  

3)   chodniki;  

4)   obiekty i   urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;  

5)   zieleń towarzyszącą;  

6)   uzbrojenie techniczne.  

3.   Dla ulicy 3KD ustala się następujące parametry:  

1)   droga klasy „G” powinna mieć powiązania z   drogami wszystkich klas z   ograniczeniami wynikającymi z   zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a   odstępy między skrzyżowaniami z   nowo projektowanymi ulicami nie mniejsze niż 400 m; dopuszcza się wyjątkowo odstępy między skrzyżowaniami z   nowo projektowanymi ulicami nie mniejsze niż 200 m, przy czym należy ograniczyć liczbę i   częstość zjazdów przez zapewnienie dojazdu z   innych ulic niższych klas, szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę;  

2)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

3)   obsługa terenów przyległych ograniczona;  

4)   skrzyżowanie z   ulicami 1KD, 38KD, 22KD, 24KD, 37KD, 7KD projektuje się na warunkach zarządcy drogi;  

4.   Dopuszcza się etapowanie inwestycji drogowej i   realizacji jednej jezdni na okres perespektywiczny.  

§   27.   1.   Ustala się linie rozgraniczające ulicy Bydgoskiej, wyznaczające pas drogi publicznej klasy „Z” - zbiorcza o   szerokości w   liniach rozgraniczających 30,0 - 35,0 m, o   powierzchni ok. 1,91 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KD.  

2.   W granicach pasa drogowego ulicy 4KD należy zrealizować docelowo:  

1)   jezdnię o   szerokości 7,0 m;  

2)   zieleńce oddzielające jezdnię od chodników; dopuszcza się alternatywnie w   miejscach zieleńców lokalizowanie zatok autobusowych MZK;  

3)   chodniki;  

4)   ścieżki rowerowe;  

5)   obiekty i   urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;  

6)   uzbrojenie techniczne.  

3.   Dla ulicy 4KD ustala się następujące parametry:  

1)   droga klasy „Z” powinna mieć powiązania z   drogami wszystkich klas z   ograniczeniami wynikającymi z   zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego;  

2)   odstępy między skrzyżowaniami na terenie zabudowanym nie mniejsze niż 300 m; wyjątkowo dopuszcza się odstępy między skrzyżowaniami na terenie zabudowanym nie mniejsze niż 150 m, przy czym na drodze klasy „Z” należy w   miarę możliwości ograniczyć liczbę i   częstość zjazdów poprzez zapewnienie dojazdu z   innych ulic niższych klas, szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę;  

3)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

4)   dopuszcza się realizację miejsc postojowych na warunkach zarządcy drogi i   zgodnie z   warunkami technicznymi określonymi w   przepisach szczególnych, z   zastrzeżeniem  
§ 14 pkt. 7;  

5)   skrzyżowanie z   ulicą 1KD, 2KD, 23KD, 25KD projektuje się na warunkach zarządcy drogi.  

§   28.   1.   Ustala się linie rozgraniczające ulicy Warszawskiej, wyznaczające pas drogi publicznej klasy „Z” - zbiorcza, o   szerokości w   liniach rozgraniczających 20,0 - 25,0 m o   powierzchni ok. 1,90 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KD.  

2.   W granicach pasa drogowego ulicy 5KD należy zrealizować docelowo:  

1)   jezdnię o   szerokości 7,0 m;  

2)   zieleńce oddzielające jezdnię od chodników; dopuszcza się alternatywnie w   miejscach zieleńców lokalizowanie zatok autobusowych MZK;  

3)   chodniki;  

4)   ścieżki rowerowe;  

5)   obiekty i   urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;  

6)   uzbrojenie techniczne.  

3.   Dla ulicy 5KD ustala się następujące parametry:  

1)   droga klasy „Z” powinna mieć powiązania z   drogami wszystkich klas z   ograniczeniami wynikającymi z   zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego;  

2)   odstępy między skrzyżowaniami na terenie zabudowanym nie mniejsze niż 300 m; wyjątkowo dopuszcza się odstępy między skrzyżowaniami na terenie zabudowanym nie mniejsze niż 150 m, przy czym na drodze klasy „Z” należy w   miarę możliwości ograniczyć liczbę i   częstość zjazdów poprzez zapewnienie dojazdu z   innych ulic niższych klas, szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę;  

3)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

4)   dopuszcza się realizację miejsc postojowych na warunkach zarządcy drogi i   zgodnie z   warunkami technicznymi określonymi w   przepisach szczególnych, z   zastrzeżeniem § 14 pkt. 7;  

5)   skrzyżowanie z   ulicą 1KD, 2KD, 9KD, 10KD, 22KD, 23KD, 25KD, 27KD, 28KD, 38KD projektuje się na warunkach zarządcy drogi.  

§   29.   1.   Ustala się linie rozgraniczające projektowanej ulicy wyznaczające pas drogi publicznej klasy „Z” - zbiorcza, o   szerokości w   liniach rozgraniczających 30,0 m  
o powierzchni ok. 2,57 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KD.  

2.   W granicach pasa drogowego ulicy 6KD należy zrealizować docelowo:  

1)   jezdnię o   szerokości 7,0 m;  

2)   zieleńce oddzielające jezdnię od chodników, dopuszcza się alternatywnie w   miejscach zieleńców lokalizowanie zatok autobusowych MZK;  

3)   chodniki;  

4)   ścieżki rowerowe;  

5)   obiekty i   urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;  

6)   uzbrojenie techniczne.  

3.   Dla ulicy 6KD ustala się następujące parametry:  

1)   droga klasy „Z” powinna mieć powiązania z   drogami wszystkich klas z   ograniczeniami wynikającymi z   zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego;  

2)   odstępy między skrzyżowaniami na terenie zabudowanym nie mniejsze niż 300 m; wyjątkowo dopuszcza się odstępy między skrzyżowaniami na terenie zabudowanym nie mniejsze niż 150 m, przy czym na drodze klasy „Z” należy w   miarę możliwości ograniczyć liczbę i   częstość zjazdów poprzez zapewnienie dojazdu z   innych ulic niższych klas, szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę;  

3)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

4)   dopuszcza się etapowanie budowy ulicy 6KD i   wykonanie ścieżki rowerowej oraz sieci infrastruktury technicznej jako niezależną inwestycję śladem byłej bocznicy kolejowej;  

5)   zakaz zjazdów na indywidualne działki budowlane;  

6)   skrzyżowanie z   ulicami 2KD, 8KD, 39KD projektuje się jako skanalizowane typu „średnie rondo”.  

§   30.   1.   Ustala się linie rozgraniczające projektowanej ulicy wyznaczające pas drogi publicznej klasy „Z” - zbiorcza, o   szerokości w   liniach rozgraniczających 30,0 m  
o powierzchni ok. 0,74 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KD.  

2.   W granicach pasa drogowego ulicy 7KD należy zrealizować docelowo:  

1)   jezdnię o   szerokości 7,0 m;  

2)   zieleńce oddzielające jezdnię od chodników; dopuszcza się alternatywnie w   miejscach zieleńców lokalizowanie zatok autobusowych MZK;  

3)   chodniki;  

4)   ścieżki rowerowe;  

5)   obiekty i   urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;  

6)   uzbrojenie techniczne.  

3.   Dla ulicy 7KD ustala się następujące parametry:  

1)   droga klasy „Z” powinna mieć powiązania z   drogami wszystkich klas z   ograniczeniami wynikającymi z   zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego;  

2)   odstępy między skrzyżowaniami na terenie zabudowanym nie mniejsze niż 300 m; wyjątkowo dopuszcza się odstępy między skrzyżowaniami na terenie zabudowanym nie mniejsze niż 150 m, przy czym na drodze klasy „Z” należy w   miarę możliwości ograniczyć liczbę i   częstość zjazdów poprzez zapewnienie dojazdu z   innych ulic niższych klas, szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę;  

3)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

4)   dopuszcza się tymczasowe wjazdy do czasu zapewnienia innej obsługi komunikacyjnej od wewnątrz kwartału do planowanych działek na warunkach zarządcy drogi, gdy to nie koliduje z   ustalonymi w   planie zasadami podziału i   obsługi komunikacyjnej działek budowlanych oraz z   zagospodarowaniem terenu;  

5)   skrzyżowanie z   ulicami 2KD, 3KD projektuje się jako skanalizowane typu „średnie rondo”.  

§   31.   1.   Ustala się linie rozgraniczające projektowanej ulicy wyznaczające pas drogi publicznej klasy „Z” – zbiorcza, o   szerokości w   liniach rozgraniczających 30,0 m  
o powierzchni ok. 0,18 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 8KD.  

2.   W granicach pasa drogowego ulicy 8KD należy zrealizować docelowo:  

1)   jezdnię o   szerokości 7,0 m;  

2)   ścieżki rowerowe;  

3)   chodniki;  

4)   obiekty i   urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;  

5)   zieleń towarzyszącą;  

6)   uzbrojenie techniczne.  

3.   Dla ulicy 8KD ustala się następujące parametry:  

1)   droga klasy „Z” powinna mieć powiązania z   drogami wszystkich klas z   ograniczeniami wynikającymi z   zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego;  

2)   odstępy między skrzyżowaniami na terenie zabudowanym nie mniejsze niż 300 m; wyjątkowo dopuszcza się odstępy między skrzyżowaniami na terenie zabudowanym nie mniejsze niż 150 m, przy czym na drodze klasy „Z” należy w   miarę możliwości ograniczyć liczbę i   częstość zjazdów poprzez zapewnienie dojazdu z   innych ulic niższych klas, szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę;  

3)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

4)   dopuszcza się etapowanie budowy ulicy 8KD i   wykonanie ścieżki rowerowej oraz sieci infrastruktury technicznej jako niezależną inwestycję śladem byłej bocznicy kolejowej;  

5)   zakaz zjazdów na przyległe działki budowlane;  

6)   skrzyżowanie z   ulicą 6KD projektuje się jako skanalizowane typu „średnie rondo”.  

§   32.   1.   Ustala się linie rozgraniczające dla zespołu ulic: Łomżyńskiej, Skierniewickiej, Leszczyńskiej, Zielonogórskiej, Konińskiej, Włocławskiej, Ciechanowskiej, Ostrołęckiej, Pilskiej i   Płockiej, wyznaczające pasy dróg publicznych klasy „L” - lokalne o   szerokości w   liniach rozgraniczających 10,0 -16,0 m, oznaczonych na rysunku planu symbolem 9KD, o   łącznej powierzchni ok. 2,06 ha.  

2.   W granicach pasa drogowego należy zrealizować docelowo:  

1)   jezdnię o   szerokości 5,0÷ 6,0 m;  

2)   chodniki;  

3)   place manewrowe;  

4)   obiekty i   urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;  

5)   uzbrojenie techniczne.  

3.   Dla ulic 9KD ustala się następujące parametry:  

1)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   dopuszcza się realizację miejsc parkingowych przy jezdni na warunkach zarządcy drogi i   zgodnie z   warunkami technicznymi określonymi w   przepisach szczególnych;  

3)   dopuszcza się zagospodarowanie terenów wolnych od ciągów komunikacyjnych pod miejsca parkingowe lub zieleń, w   tym wyposażoną w   urządzenia zabawowe dla dzieci;  

4)   dopuszcza się wykonanie wspólnej nawierzchni jezdni i   chodników;  

5)   skrzyżowania z   ulicami 5KD, 23KD, 25KD projektuje się jako zwykłe.  

§   33.   1.   Ustala się linie rozgraniczające dla zespołu ulic: Chełmskiej, Radomskiej. Piotrkowskiej, Kieleckiej, Nowosądeckiej, Łódzkiej i   Krakowskiej wyznaczające pas dróg publicznych klasy „L” - lokalna o   szerokości w   liniach rozgraniczających 10,0 - 20,0 m, oznaczonych na rysunku planu symbolem 10KD, o   łącznej powierzchni ok. 1,51 ha.  

2.   W granicach pasa drogowego należy zrealizować docelowo:  

1)   jezdnię o   szerokości 5,0÷ 6,0 m;  

2)   chodniki;  

3)   place manewrowe;  

4)   obiekty i   urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;  

5)   uzbrojenie techniczne.  

3.   Dla zespołu ulic 10KD ustala się następujące parametry:  

1)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   dopuszcza się realizację miejsc parkingowych przy jezdni na warunkach zarządcy drogi i   zgodnie z   warunkami technicznymi określonymi w   przepisach szczególnych;  

3)   dopuszcza się zagospodarowanie terenów wolnych od ciągów komunikacyjnych pod miejsca parkingowe lub zieleń, w   tym wyposażoną w   urządzenia zabawowe dla dzieci;  

4)   dopuszcza się wykonanie wspólnej nawierzchni jezdni i   chodników;  

5)   skrzyżowanie z   ulicą 5KD projektuje się jako zwykłe.  

§   34.   1.   Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające pas drogi publicznej klasy „D” – dojazdowej o   szerokości w   liniach rozgraniczających 10,0 -13,0 m, o   powierzchni ok. 0,62 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 11KD.  

2.   W granicach pasa drogowego ulicy 11KD należy zrealizować docelowo:  

1)   jezdnię o   szerokości 6,0 m;  

2)   chodniki;  

3)   obiekty i   urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;  

4)   place manewrowe;  

5)   uzbrojenie techniczne.  

3.   Dla ulicy 11KD ustala się następujące parametry:  

1)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   dopuszcza się realizację miejsc parkingowch przy jezdni na warunkach zarządcy drogi i   zgodnie z   warunkami technicznymi określonymi w   przepisach szczególnych;  

3)   skrzyżowanie z   ulicą 1KD projektuje się jako zwykłe.  

§   35.   1.   Ustala się linie rozgraniczające ulicy Siedleckiej, wyznaczające pas drogi publicznej klasy „L” – lokalna o   szerokości w   liniach rozgraniczających 15,0 m, o   powierzchni ok. 0,35 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 12KD.  

2.   W granicach pasa drogowego ulicy 12KD należy zrealizować docelowo:  

1)   jezdnię o   szerokości 6,0 m;  

2)   chodniki;  

3)   obiekty i   urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;  

4)   zieleń towarzyszącą;  

5)   uzbrojenie techniczne.  

3.   Dla ulicy 12KD ustala się następujące parametry:  

1)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   dopuszcza się realizację miejsc parkingowych przy jezdni na warunkach zarządcy drogi i   zgodnie z   warunkami technicznymi określonymi w   przepisach szczególnych;  

3)   skrzyżowanie z   ulicą 9KD i   23KD projektuje się jako zwykłe.  

§   36.   1.   Ustala się linie rozgraniczające ulicy Augustowskiej, wyznaczające pas drogi publicznej klasy „L” – lokalna o   szerokości w   liniach rozgraniczających 10,0 m, o   powierzchni ok. 0,22 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 13KD.  

2.   W granicach pasa drogowego ulicy 13KD należy zrealizować docelowo:  

1)   jezdnię o   szerokości min. 5,0 m;  

2)   chodniki;  

3)   obiekty i   urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;  

4)   uzbrojenie techniczne.  

3.   Dla ulicy 13KD ustala się następujące parametry:  

1)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   dopuszcza się wykonanie wspólnej nawierzchni jezdni i   chodników;  

3)   parkowanie należy realizować w   granicach działek budowlanych;  

4)   skrzyżowania z   ulicami 22KD, 14KD projektuje się jako zwykłe.  

§   37.   1.   Ustala się linie rozgraniczające ulic Rzeszowskiej i   Przemyskiej, wyznaczające pas drogi publicznej klasy „L” – lokalna o   szerokości w   liniach rozgraniczających 10,0 m, o   powierzchni ok. 0,16 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 14KD.  

2.   W granicach pasa drogowego ulicy 14KD należy zrealizować docelowo:  

1)   jezdnię o   szerokości min. 5,0 m;  

2)   chodniki;  

3)   obiekty i   urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;  

4)   uzbrojenie techniczne.  

3.   Dla ulicy 14KD ustala się następujące parametry:  

1)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   dopuszcza się wykonanie wspólnej nawierzchni jezdni i   chodników;  

3)   parkowanie należy realizować w   granicach działek budowlanych;  

4)   skrzyżowania z   ulicami 1KD, 13KD, 22KD projektuje się jako zwykłe.  

§   38.   1.   Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające pasy dróg wewnętrznych klasy „D” – dojazdowych, o   szerokości w   liniach rozgraniczających 10,0 ÷ 12,0 m, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 15KDW o   powierzchni ok. 0,13 ha, 16KDW o   powierzchni ok. 0,1 ha, 44KDW o   powierzchni ok. 0,46 ha, 45KDW o   powierzchni ok. 0,19 ha, 46KDW  
o powierzchni ok. 0,09 ha.  

2.   W granicach pasa drogowego ulic: 15KDW, 16KDW, 44KDW, 45KDW, 46KDW należy zrealizować docelowo:  

1)   jezdnię o   szerokości min. 5,0 m;  

2)   chodniki;  

3)   plac manewrowy;  

4)   obiekty i   urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;  

5)   uzbrojenie techniczne.  

3.   Dla ulic 15KDW, 16KDW, 44KDW, 45KDW, 46KDW ustala się następujące parametry:  

1)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   dopuszcza się wykonanie wspólnej nawierzchni jezdni i   chodników;  

3)   parkowanie należy realizować w   granicach działek budowlanych;  

4)   skrzyżowanie ulic 15KDW i   16KDW z   ulicą 22KD projektuje się jako zwykłe;  

5)   skrzyżowanie ulicy 44KDW z   ulicą 43KD projektuje się jako zwykłe;  

6)   skrzyżowanie ulicy 45KD, 46KD z   ulicą 47KD projektuje się jako zwykłe.  

§   39.   1.   Ustala się linie rozgraniczające ulicy Ełckiej, wyznaczające pas drogi publicznej klasy „L” – lokalna o   szerokości w   liniach rozgraniczających 18,0 m, o   powierzchni ok. 0,64 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 17KD.  

2.   W granicach pasa drogowego ulicy 17KD należy zrealizować docelowo:  

1)   jezdnię o   szerokości 6,0 m;  

2)   chodniki;  

3)   obiekty i   urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;  

4)   zieleń towarzyszącą;  

5)   uzbrojenie techniczne.  

3.   Dla ulicy 17KD ustala się następujące parametry:  

1)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   dopuszcza się realizację miejsc parkingowych przy jezdni na warunkach zarządcy drogi i   zgodnie z   warunkami technicznymi określonymi w   przepisach szczególnych;  

3)   skrzyżowania z   ulicami oznaczonymi na rysunku planu symbolami 22KD, 21KD, 20KD, 19KD, 18KD, 24KD, 38KD projektuje się jako zwykłe.  

§   40.   1.   Ustala się linie rozgraniczające ulic: Gołdapskiej o   powierzchni 0,10 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 18KD, Giżyckiej o   powierzchni 0,11 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem19KD, Oleckiej o   powierzchni 0,1 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 20KD, Węgorzewskiej o   powierzchni 0,1 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 21KD, wyznaczające pasy dróg publicznych klasy „L” – lokalne o   szerokości w   liniach rozgraniczających 10,0 m.  

2.   W granicach pasa drogowego ulic: 18KD, 19KD, 20KD, 21KD należy zrealizować docelowo:  

1)   jezdnię o   szerokości min. 5,0 m;  

2)   chodniki;  

3)   place manewrowe;  

4)   obiekty i   urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;  

5)   uzbrojenie techniczne.  

3.   Dla ulic: 18KD, 19KD, 20KD, 21KD ustala się następujące parametry:  

1)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   dopuszcza wykonanie wspólnej nawierzchni jezdni i   chodników;  

3)   parkowanie należy realizować w   granicach działek budowlanych;  

4)   skrzyżowania z   ulicą 17KD projektuje się jako zwykłe.  

§   41.   1.   Ustala się linie rozgraniczające ulicy Lubelskiej, wyznaczające pas drogi publicznej klasy „L” – lokalna o   szerokości w   liniach rozgraniczających 15,0 - 18,0 m, o   powierzchni ok. 0,72 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 22KD.  

2.   W granicach pasa drogowego ulicy 22KD należy zrealizować docelowo:  

1)   jezdnię o   szerokości 6,0 m;  

2)   chodniki;  

3)   obiekty i   urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;  

4)   zieleń towarzyszącą;  

5)   uzbrojenie techniczne.  

3.   Dla ulicy 22KD ustala się następujące parametry:  

1)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   dopuszcza się realizację miejsc parkingowych przy jezdni na warunkach zarządcy drogi i   zgodnie z   warunkami technicznymi określonymi w   przepisach szczególnych;  

3)   skrzyżowanie z   ulicą 3KD, 5KD, 13KD, 14KD, 15KDW, 16KDW, 17KD projektuje się jako zwykłe.  

§   42.   1.   Ustala się linie rozgraniczające ulicy Białostockiej, wyznaczające pas drogi publicznej klasy „L” – lokalna o   szerokości w   liniach rozgraniczających 20,0 - 45,0 m, o   powierzchni ok. 0,99 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 23KD.  

2.   W granicach pasa drogowego ulicy 23KD należy zrealizować docelowo:  

1)   jezdnię o   szerokości min. 5   ,0 m;  

2)   chodniki;  

3)   obiekty i   urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;  

4)   zieleń towarzyszącą;  

5)   uzbrojenie techniczne.  

3.   Dla ulicy 23KD ustala się następujące parametry:  

1)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej oraz zatok parkingowych na warunkach zarządcy drogi i   zgodnie z   warunkami technicznymi określonymi w   przepisach szczególnych;  

3)   skrzyżowania z   ulicami 4KD, 5KD, 9KD, 12KD, projektuje się jako zwykłe.  

§   43.   1.   Ustala się linie rozgraniczające ulicy Giżyckiej, wyznaczające pas drogi publicznej klasy „L” – lokalna o   szerokości w   liniach rozgraniczających 10,0 m, o   powierzchni ok. 0,13 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 24KD.  

2.   W granicach pasa drogowego ulicy 24KD należy zrealizować docelowo:  

1)   jezdnię o   szerokości min. 5,0 m;  

2)   chodniki;  

3)   obiekty i   urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;  

4)   uzbrojenie techniczne.  

3.   Dla ulicy 24KD ustala się następujące parametry:  

1)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   dopuszcza się wykonanie wspólnej nawierzchni jezdni i   chodników;  

3)   parkowanie należy realizować w   granicach działek budowlanych;  

4)   skrzyżowanie z   ulicami 3KD i   17KD projektuje się jako zwykłe.  

§   44.   1.   Ustala się linie rozgraniczające ulicy Poznańskiej, wyznaczające pas drogi publicznej klasy „Z” – zbiorcza o   szerokości w   liniach rozgraniczających 25,0 m, oznaczonej na rysunku planu symbolem 25KD o   powierzchni ok. 0,68 ha i   38KD o   powierzchniok. 1,38 ha.  

2.   W granicach pasa drogowego ulicy 25KD i   38KD należy zrealizować docelowo:  

1)   jezdnię o   szerokości min. 6,0 m;  

2)   zieleńce oddzielające jezdnię od chodników, dopuszcza się alternatywnie w   miejscach zieleńców lokalizowanie zatok autobusowych MZK;  

3)   chodniki;  

4)   ścieżki rowerowe;  

5)   obiekty i   urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;  

6)   zieleń towarzyszącą;  

7)   uzbrojenie techniczne.  

3.   Dla ulicy 25KD i   38KD ustala się następujące parametry:  

1)   droga klasy „Z” powinna mieć powiązania z   drogami wszystkich klas z   ograniczeniami wynikającymi z   zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego;  

2)   odstępy między skrzyżowaniami na terenie zabudowanym nie mniejsze niż 300 m; wyjątkowo dopuszcza się odstępy między skrzyżowaniami na terenie zabudowanym nie mniejsze niż 150 m, przy czym na drodze klasy „Z” należy w   miarę możliwości ograniczyć liczbę i   częstość zjazdów poprzez zapewnienie dojazdu z   innych ulic niższych klas, szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę;  

3)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

4)   skrzyżowania ulicy 25KD z   ulicą 4KD projektuje się na warunkach zarządcy drogi;  

5)   skrzyżowania ulicy 25KD z   ulicami 5KD, 9KD, 26KD projektuje się jako zwykłe;  

6)   skrzyżowanie ulicy 38KD z   ulicą 3KD projektuje się na warunkach zarządcy drogi;  

7)   skrzyżowanie ulicy 38KD z   ulicami: 5KD, 17KD, 29KD, 30KD, 36KD projektuje się na warunkach zarządcy drogi;  

8)   dopuszcza się na wysokości konturów oznaczonych na rysunku planu symbolami 64MN, 68MN realizację miejsc postojowych na warunkach i   za zgodą zarządcy drogi w   przypadku lokalizacji funkcji usługowej w   budynkach;  

9)   obsługa terenów przyległych ograniczona, zakaz wjazdu na działki indywidualne; dopuszcza się jedynie w   sytuacjach braku zapewnienia dojazdu z   innej strony na warunkach i   za zgodą zarządcy drogi.  

§   45.   1.   Ustala się linie rozgraniczające projektowanej ulicy, wyznaczające pas drogi publicznej klasy „L” – lokalna o   szerokości w   liniach rozgraniczających 15,0 m, oznaczonej na rysunku planu symbolem 26KD, o   powierzchni ok. 0,39 ha.  

2.   W granicach pasa drogowego ulicy 26KD należy zrealizować docelowo:  

1)   jezdnię o   szerokości 6,0 m;  

2)   chodniki;  

3)   plac manewrowy;  

4)   obiekty i   urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;  

5)   zieleń towarzyszącą;  

6)   uzbrojenie techniczne.  

3.   Dla ulicy 26KD ustala się następujące parametry:  

1)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   dopuszcza się realizację miejsc parkingowych na warunkach zarządcy drogi i   zgodnie z   warunkami technicznymi określonymi w   przepisach szczególnych;  

3)   skrzyżowanie z   ulicami 25KD projektuje się jako zwykłe.  

§   46.   1.   Ustala się linie rozgraniczające ulicy Gorzowskiej, wyznaczające pas drogi publicznej klasy „L” – lokalna o   szerokości w   liniach rozgraniczających 10,0 - 15,0 m, o   powierzchni ok. 0,41 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 27KD.  

2.   W granicach pasa drogowego ulicy 27KD należy zrealizować docelowo:  

1)   jezdnię o   szerokości 5,0 - 6,0 m;  

2)   chodniki;  

3)   obiekty i   urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;  

4)   zieleń towarzyszącą;  

5)   uzbrojenie techniczne.  

3.   Dla ulicy 27KD ustala się następujące parametry:  

1)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   dopuszcza się wykonanie wspólnej nawierzchni jezdni i   chodników;  

3)   dopuszcza się realizację miejsc parkingowych na warunkach zarządcy drogi i   zgodnie z   warunkami technicznymi określonymi w   przepisach szczególnych;  

4)   skrzyżowanie z   ulicą 5KD projektuje się jako zwykłe.  

§   47.   1.   Ustala się linie rozgraniczające ulicy Wrocławskiej, wyznaczające pas drogi publicznej klasy „L” – lokalna o   szerokości w   liniach rozgraniczających 10,0 - 12,0 m, o   powierzchni ok. 1,68 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 28KD.  

2.   W granicach pasa drogowego ulicy 28KD należy zrealizować docelowo:  

1)   jezdnię o   szerokości 5,0 - 6,0 m;  

2)   chodniki;  

3)   place manewrowe;  

4)   obiekty i   urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;  

5)   uzbrojenie techniczne.  

3.   Dla ulicy 28KD ustala się następujące parametry:  

1)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   skrzyżowanie z   ulicami 32KD, 29KD, 30KD i   5KD projektuje się jako zwykłe.  

§   48.   1.   Ustala się linie rozgraniczające ulicy Krakowskiej i   Wrocławskiej, wyznaczające pas drogi publicznej klasy „L” – lokalna o   szerokości w   liniach rozgraniczających w   15,0 m, o   powierzchni ok. 0,35 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 29KD.  

2.   W granicach pasa drogowego ulicy 29KD należy zrealizować docelowo:  

1)   jezdnię o   szerokości 6,0 m;  

2)   chodniki;  

3)   obiekty i   urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;  

4)   zieleń towarzyszącą;  

5)   uzbrojenie techniczne.  

3.   Dla ulicy 29KD ustala się następujące parametry:  

1)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   dopuszcza się realizację miejsc parkingowych na warunkach zarządcy drogi i   zgodnie z   warunkami technicznymi określonymi w   przepisach szczególnych;  

3)   skrzyżowanie z   ulicami 28KD, 38KD projektuje się jako zwykłe.  

§   49.   1.   Ustala się linie rozgraniczające projektowanej ulicy, wyznaczające pas drogi publicznej klasy „L” – lokalna o   szerokości w   liniach rozgraniczających 15,0 m, oznaczonej na rysunku planu symbolem 30KD, o   powierzchni ok. 0,39 ha,  

2.   W granicach pasa drogowego ulicy 30KD należy zrealizować docelowo:  

1)   jezdnię o   szerokości 6,0 m;  

2)   chodniki;  

3)   obiekty i   urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;  

4)   zieleń towarzyszącą;  

5)   uzbrojenie techniczne.  

3.   Dla ulicy 30KD ustala się następujące parametry:  

1)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   dopuszcza się realizację miejsc parkingowych na warunkach zarządcy drogi i   zgodnie z   warunkami technicznymi określonymi w   przepisach szczególnych;  

3)   skrzyżowanie z   ulicami 38KD, 28KD, 35KD, 34KD, 33KD projektuje się jako zwykłe.  

§   50.   1.   Ustala się linie rozgraniczające ulicy Powstańców Wielkopolskich, wyznaczające pas drogi publicznej klasy „Z” – zbiorcza o   szerokości w   liniach rozgraniczających 25,0 ÷ 28,0 m, o   powierzchni ok. 0,71 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 31KD.  

2.   W granicach pasa drogowego ulicy 31KD należy zrealizować docelowo:  

1)   jezdnię o   szerokości 7,0 m;  

2)   zieleńce oddzielające jezdnię od chodników; dopuszcza się alternatywnie w   miejscach zieleńców lokalizowanie zatok autobusowych MZK;  

3)   obustronne chodniki i   ścieżki rowerowe;  

4)   obiekty i   urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;  

5)   uzbrojenie techniczne.  

3.   Dla ulicy 31KD ustala się następujące parametry:  

1)   droga klasy „Z” powinna mieć powiązania z   drogami wszystkich klas z   ograniczeniami wynikającymi z   zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego;  

2)   odstępy między skrzyżowaniami na terenie zabudowanym nie mniejsze niż 300 m; wyjątkowo dopuszcza się odstępy między skrzyżowaniami na terenie zabudowanym nie mniejsze niż 150 m, przy czym na drodze klasy „Z” należy w   miarę możliwości ograniczyć liczbę i   częstość zjazdów poprzez zapewnienie dojazdu z   innych ulic niższych klas, szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę;  

3)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

4)   skrzyżowanie z   ulicą 40KD projektuje jako zwykłe;  

5)   skrzyżowanie z   ulicą 2KD jako skanalizowane typu „średnie rondo”.  

§   51.   1.   Ustala się linie rozgraniczające ulicy Legnickiej, wyznaczające pas drogi publicznej klasy „L” – lokalna o   szerokości w   liniach rozgraniczających 10,0 m, o   powierzchni ok. 0,19 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 32KD.  

2.   W granicach pasa drogowego ulicy 32KD należy zrealizować docelowo:  

1)   jezdnię o   szerokości min. 5,0 m;  

2)   chodniki;  

3)   plac manewrowy;  

4)   obiekty i   urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;  

5)   uzbrojenie techniczne.  

3.   Dla ulicy 32KD ustala się następujące parametry:  

1)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   dopuszcza się wykonanie wspólnejnawierzchni jezdni i   chodników;  

3)   parkowanie należy realizować w   granicach działek budowlanych;  

4)   skrzyżowanie z   ulicą 28KD projektuje się jako zwykłe.  

§   52.   1.   Ustala się linie rozgraniczające projektowanych ulic, wyznaczające pas dróg publicznych klasy „D” – dojazdowa o   szerokości ulic w   liniach rozgraniczających 12,0 m, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 33KD o   powierzchni 0,20 ha, 34KDo powierzchni 0,18 ha, 35KD o   powierzchni 0,17 ha, 42KD o   powierzchni 0,46 ha.  

2.   W granicach pasa drogowego ulic: 33KD, 34KD, 35KD, 42KD należy zrealizować docelowo:  

1)   jezdnię o   szerokości 6,0 m;  

2)   chodniki;  

3)   place manewrowe;  

4)   obiekty i   urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;  

5)   uzbrojenie techniczne.  

3.   Dla ulic 33KD, 34KD, 35KD, 42KD ustala się następujące parametry:  

1)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   dopuszcza się wykonanie wspólnej nawierzchni jezdni i   chodników;  

3)   parkowanie należy realizować w   granicach działek budowlanych;  

4)   skrzyżowanie ulic 33KD, 34KD, 35KD z   ulicą 30KD projektuje się jako zwykłe;  

5)   skrzyżowanie ulicy 42KD z   ulicą 41KD projektuje się jako zwykłe.  

§   53.   1.   Ustala się linie rozgraniczające projektowanej ulicy, wyznaczające pas drogi publicznej klasy „D” – dojazdowa o   szerokości w   liniach rozgraniczających 18,0 m, o   powierzchni ok. 0,9 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 36KD.  

2.   W granicach pasa drogowego ulicy 36KD należy zrealizować docelowo:  

1)   jezdnię o   szerokości 6,0 m;  

2)   chodniki;  

3)   plac manewrowy;  

4)   obiekty i   urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;  

5)   zieleń towarzyszącą;  

6)   uzbrojenie techniczne.  

3.   Dla ulicy 36KD ustala się następujące parametry:  

1)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   dopuszcza się realizację miejsc parkingowych na warunkach zarządcy drogi i   zgodnie z   warunkami technicznymi określonymi w   przepisach szczególnych;  

3)   skrzyżowanie z   ulicami 37KD i   38KD projektuje się jako zwykłe.  

§   54.   1.   Ustala się linie rozgraniczające projektowanej ulicy, wyznaczające pas drogi publicznej klasy „D” – dojazdowa o   szerokości w   liniach rozgraniczających 15,0 m, o   powierzchni ok. 0,18 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 37KD.  

2.   W granicach pasa drogowego ulicy 37KD należy zrealizować docelowo:  

1)   jezdnię o   szerokości 6,0 m;  

2)   chodniki;  

3)   obiekty i   urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;  

4)   zieleń towarzyszącą;  

5)   uzbrojenie techniczne.  

3.   Dla ulicy 37KD ustala się następujące parametry:  

1)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   dopuszcza się realizację miejsc parkingowych na warunkach zarządcy drogi i   zgodnie z   warunkami technicznymi określonymi w   przepisach szczególnych;  

3)   skrzyżowanie z   ulicami 3KD i   36KD projektuje się jako zwykłe.  

§   55.   1.   Ustala się linie rozgraniczające projektowanej ulicy, wyznaczające pas drogi publicznej klasy „Z” – zbiorcza o   szerokości w   liniach rozgraniczających 25,0 m, o   powierzchni ok. 1,30 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 39KD.  

2.   W granicach pasa drogowego ulicy 39KD należy zrealizować docelowo:  

1)   jezdnię szerokości 7,0 m;  

2)   zieleńce oddzielające jezdnię od chodników, dopuszcza się alternatywnie w   miejscach zieleńców lokalizowanie zatok autobusowych MZK;  

3)   chodniki;  

4)   ścieżki rowerowe;  

5)   obiekty i   urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;  

6)   uzbrojenie techniczne.  

3.   Dla ulicy 39KD ustala się następujące parametry:  

1)   droga klasy „Z” powinna mieć powiązania z   drogami wszystkich klas z   ograniczeniami wynikającymi z   zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego;  

2)   odstępy między skrzyżowaniami na terenie zabudowanym nie mniejsze niż 300 m; wyjątkowo dopuszcza się odstępy między skrzyżowaniami na terenie zabudowanym nie mniejsze niż 150 m, przy czym na drodze klasy Z   należy w   miarę możliwości ograniczyć liczbę i   częstość zjazdów poprzez zapewnienie dojazdu z   innych ulic niższych klas, szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę;  

3)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

4)   skrzyżowania z   ulicami 41KD, 47KD, 48KD projektuje się jako zwykłe;  

5)   skrzyżowanie z   ulicą 6KD projektuje się jako skanalizowane typu „średnie rondo”;  

6)   skrzyżowanie z   ulicą 2KD projektuje się jako skanalizowane z   sygnalizacją świetlną.  

§   56.   1.   Ustala się linie rozgraniczające ulicy Lotniczej, wyznaczające pas drogi publicznej klasy „L” – lokalna o   szerokości w   liniach rozgraniczających w   obrębie granic opracowania 12,0 m, o   powierzchni ok. 0,88 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 40KD.  

2.   W granicach pasa drogowego ulicy 40KD należy zrealizować docelowo:  

1)   jezdnię o   szerokości 6,0 m;  

2)   chodniki;  

3)   obiekty i   urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;  

4)   uzbrojenie techniczne.  

3.   Dla ulicy 40KD ustala się następujące parametry:  

1)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   skrzyżowania z   ulicami 31KD i   43KD projektuje się jako zwykłe.  

§   57.   1.   Ustala się linie rozgraniczające projektowanych ulic, wyznaczające pas dróg publicznych klasy „L” – lokalna o   szerokości w   liniach rozgraniczających 15,0 m, oznaczonych na rysunku planu symbolmi 41KD, o   powierzchni ok. 1,37 ha, 43KD o   powierzchni ok.0,19 ha.  

2.   W granicach pasa drogowego ulic: 41KD, 43KD należy zrealizować docelowo:  

1)   jezdnię o   szerokości 6,0 m;  

2)   chodniki;  

3)   obiekty i   urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;  

4)   zieleń towarzyszącą;  

5)   uzbrojenie techniczne.  

3.   Dla ulic 41KD i   43KD ustala się następujące parametry:  

1)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   dopuszcza się realizację miejsc parkingowych na warunkach zarządcy drogi i   zgodnie z   warunkami technicznymi określonymi w   przepisach szczególnych;  

3)   skrzyżowanie ulicy 43KD z   ulicami 41KD, 40KD, 44KDW projektuje się jako zwykłe;  

4)   skrzyżowanie ulicy 41KD z   ulicami 43KD i   42KD projektuje się jako zwykłe.  

§   58.   1.   Ustala się linie rozgraniczające, wyznaczające pas drogi publicznej klasy „L” – lokalna o   szerokości w   liniach rozgraniczających 10,0 ÷ 15,0 m, o   powierzchni ok. 1,33 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 47KD.  

2.   W granicach pasa drogowego ulicy 47KD należy zrealizować docelowo:  

1)   jezdnię o   szerokości 5,0 - 6,0 m;  

2)   chodniki;  

3)   place manewrowe i   sięgacze;  

4)   obiekty i   urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;  

5)   uzbrojenie techniczne.  

3.   Dla ulicy 47KD ustala się następujące parametry:  

1)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   skrzyżowanie z   ulicami 2KD, 48KD i   39KD projektuje się jako zwykłe.  

§   59.   1.   Ustala się linie rozgraniczające projektowanej ulicy, wyznaczające pas drogi publicznej klasy „D” – dojazdowa o   szerokości w   liniach rozgraniczających 15,0 m,o powierzchni ok. 0,50 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolem 48KD.  

2.   W granicach pasa drogowego ulicy 48KD należy zrealizować docelowo:  

1)   jezdnię o   szerokości 6,0 m;  

2)   chodniki;  

3)   plac manewrowy;  

4)   obiekty i   urządzenia małej architektury oraz urządzenia służące utrzymaniu porządku;  

5)   uzbrojenie techniczne.  

3.   Dla ulicy 48KD ustala się następujące parametry:  

1)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   skrzyżowanie z   ulicami 47KD, 39KD projektuje się jako zwykłe.  

§   60.   1.   Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające pasy publicznych ciągów pieszo - rowerowych o   szerokości w   liniach rozgraniczających 3,8 - 14,0 m, oznaczonych na rysunku planu symbolami:  

1)   49KCp o   powierzchni ok. 0,03 ha;  

2)   50KCp o   powierzchni ok. 0,05 ha;  

3)   51KCp o   powierzchni ok. 0,03 ha;  

4)   52KCp o   powierzchni ok. 0,02 ha;  

5)   53KCp o   powierzchni ok. 0,02 ha;  

6)   54KCp o   powierzchni ok. 0,01 ha;  

7)   55KCp o   powierzchni ok. 0,32 ha.  

2.   W   granicach ciągów pieszo – rowerowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami:  

1)   53KCp, 54KCp, 49KCp, należy zrealizować ciągi pieszo - rowerowe o   nawierzchni rozbieralnej o   szerokości min. 3,0 m;  

2)   50KCp, 51KCp, 52KCp, 55KCp, należy zrealizować ciągi pieszo - rowerowe o   nawierzchni rozbieralnej o   szerokości min. 5.0 m.  

3.   W granicach ciągów pieszo - rowerowych wymienionych w   ustępie 1, o   ile pozwalają na to warunki terenowe, dopuszcza się realizację:  

1)   obiektów i   urządzeń małej architektury;  

2)   urządzeń służących utrzymaniu porządku;  

3)   zieleni urządzonej i   izolacyjnej;  

4)   oświetlenia terenu;  

5)   urządzeń infrastruktury technicznej.  

4.   Linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu.  

5.   Zakaz parkowania i   wykonywania wjazdów na przyległe działki.  

6.   Dopuszcza się wykorzystanie ciągów pieszo - rowerowych oznaczonych na rysunku planu symbolami 50KCp, 55KCp, do przejazdu samochodów uprzywilejowanych.  

§   61.   1.   Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające tereny:  

1)   zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o   łącznej powierzchni 43,89 ha:  

a)   wolno stojącej o   łącznej powierzchni 39,38 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolami: 56MN o   powierzchni ok. 0,73 ha, 57MN o   powierzchni ok. 0,54 ha, 59MN o   powierzchni ok. 0,75 ha, 60MN o   powierzchni ok. 0,53 ha, 85MN o   powierzchni ok. 0,54 ha, 86MN o   powierzchni ok. 0,42 ha, 89MN o   powierzchni ok. 0,55 ha, 90MN o   powierzchni ok. 2,07 ha, 91MN o   powierzchni ok. 1,89 ha, 92MN o   powierzchni ok. 2,98 ha, 93MN o   powierzchni ok. 0,35 ha, 94MN o   powierzchni ok. 2,09 ha, 95MN o   powierzchni ok. 0,88 ha, 96MN o   powierzchni ok. 0,48 ha, 97MN o   powierzchni ok. 1,32 ha, 98MN o   powierzchni ok. 0,63 ha, 99MN o   powierzchni ok. 1,26 ha, 100MN o   powierzchni ok. 0,98 ha, 101MN o   powierzchni ok. 0,98 ha, 102MN o   powierzchni ok. 0,91 ha, 103MN o   powierzchni ok. 0,79 ha, 104MN o   powierzchni ok. 4,72 ha, 105MN o   powierzchni ok. 3,61 ha, 106MN o   powierzchni ok. 3,10 ha, 107MN o   powierzchni ok. 0,78 ha, 108MN o   powierzchni ok. 4,60 ha, 109MN o   powierzchni ok. 0,55 ha, 110MN o   powierzchni ok. 0,47 ha,  

b)   bliźniaczej o   łącznej powierzchni 2,6 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolami: 58MN o   powierzchni ok. 0,97 ha, 80MN o   powierzchni ok. 0,55 ha, 87MN o   powierzchni ok. 0,54 ha, 88MN o   powierzchni ok. 0,54 ha,  

c)   szeregowej o   łącznej powierzchni 6,87 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolami: 61MN o   powierzchni ok. 0.19 ha, 62MN o   powierzchni ok. 0,22 ha, 63MN o   powierzchni ok. 0,18 ha, 64MN o   powierzchni ok. 0,20 ha, 65MN o   powierzchni ok. 0,26 ha, 66MN o   powierzchni ok. 0,26 ha, 67MN o   powierzchni ok. 0,24 ha, 68MN o   powierzchni ok. 0,23 ha, 69MN o   powierzchni ok. 0,27 ha, 70MN o   powierzchni ok. 0,26 ha, 71MN o   powierzchni ok. 0,25 ha, 72MN o   powierzchni ok. 0,34 ha, 73MN o   powierzchni ok. 0,34 ha, 74MN o   powierzchni ok. 0,36 ha, 75MN o   powierzchni ok. 0,38 ha, 76MN o   powierzchni ok. 0,37 ha, 77MN o   powierzchni ok. 0,43 ha, 78MN o   powierzchni ok. 0,29 ha, 79MN o   powierzchni ok. 0,14 ha, 81MN o   powierzchni ok. 0,40 ha, 82MN o   powierzchni ok. 0,50 ha, 83MN o   powierzchni ok. 0,44 ha, 84MN o   powierzchni ok. 0,27 ha.  

2)   zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z   usługami nieuciążliwymi o   łącznej powierzchni 11,48 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolami   :   112MNU o   powierzchni ok. 0,41 ha, 113MNU o   powierzchni ok. 0,36 ha, 114MNU o   powierzchni ok. 0,94 ha, 115MNU o   powierzchni ok. 0,68 ha, 116MNU o   powierzchni ok. 1,11 ha, 119MNU o   powierzchni ok. 0,64 ha, 120MNU o   powierzchni ok. 0,65 ha, 121MNU o   powierzchni ok. 1,87 ha, 122MNU o   powierzchni ok. 1,60 ha, 123MNU o   powierzchni ok. 2,06 ha, 124MNU o   powierzchni ok. 1,25 ha;  

3)   zabudowy mieszkaniowej w   zabudowie szeregowej z   usługami nieuciążliwymi o   łącznej powierzchni 0,64 ha, oznaczonej na rysunku planu symbolami   :   117MNU o   powierzchni ok. 0,30 ha, 118MNU o   powierzchni ok. 0,34 ha.  

2.   Dla terenów, o   których mowa w   ust. 1, dopuszcza się realizację:  

1)   usług nieuciążliwych zlokalizowanych w   budynkach mieszkalnych lub wbudowanych w   budynki gospodarcze;  

2)   budynków usługowych pod warunkiem zapewnienia miejsc postojowych w   granicach działki; wielkość obiektów usługowych ogranicza się do powierzchni i   gabarytów budynków mieszkalnych usytuowanych w   granicach poszczególnych działek;  

3)   budynków gospodarczo – garażowych jako niezależnych obiektów od budynków mieszkalnych lub usługowych pod warunkiem realizacji nie więcej niż jeden budynek na każdej wyznaczonej działce budowlanej;  

4)   obiektów i   urządzeń małej architektury;  

5)   miejsc postojowych;  

6)   zieleni towarzyszącej i   izolacyjnej;  

7)   urządzeń służących utrzymaniu porządku;  

8)   obiektów i   urządzeń infrastruktury technicznej.  

3.   W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego dla terenów wymienionych w   ust. 1, za wyjątkiem obiektów wskazanych do rozbiórki na rysunku planu, możliwa jest:  

1)   przebudowa i   rozbudowa obiektów;  

2)   rozbudowa i   adaptacja budynków mieszkalnych na cele związane z   prowadzoną nieuciążliwą działalnością gospodarczą;  

3)   prowadzenie działalności gospodarczej nieuciążliwej;  

4)   zmiana funkcji usług na inne usługi nieuciążliwe lub wprowadzenie nowych  
niekolidujących z   przeznaczeniem podstawowym;  

5)   uzupełnienie terenów nowymi budynkami i   urządzeniami związanymi z   funkcją podstawową.  

4.   Zakazuje się na terenie, o   którym mowa w   ust. 1   pkt. 1, 2   i 3, realizacji warsztatów obsługi technicznej pojazdów powyżej dwóch stanowisk, stacji paliw płynnych i   gazowych, zakładów rzemieślniczych o   profilu produkcyjnym, składów hurtowych, baz przedsiębiorstw budowlanych, zakładów pogrzebowych, innych baz i   zapleczy; zakaz nie dotyczy obiektów istniejących.  

5.   Powierzchnia użytkowa części gospodarczo-garażowej i   usługowej nie może przekroczyć 50% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.  

6.   Linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu.  

7.   Obsługa komunikacyjna z   obszarów ulic: 1KD, 2KD, 3KD, 4KD, 5KD, 11KD, 12KD, 13KD, 14KD, 15KDW, 16KDW, 17KD, 18KD, 19KD, 20KD, 21KD, 22KD, 23KD, 24KD, 25KD, 26KD, 27KD, 28KD, 29KD, 30KD, 31KD, 32KD, 33KD, 34KD, 35KD, 40KD, 41KD, 42KD, 43KD, 44KDW, 45KDW, 46KDW, 47KD, 48KD.  

8.   Ustala się następujące warunki zabudowy i   realizacji budynków mieszkalnych  
i usługowych, za wyjątkiem terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 64MN, 68MN:  

1)   zabudowa winna być realizowana w   skali istniejących budynków na sąsiednich terenach;  

2)   obiekty mieszkalne i   obiekty gospodarcze w   obrębie działki inwestora winny być spójne pod względem architektonicznym, w   szczególności w   zakresie zachowania kąta nachylenia połaci dachowych, kolorystyki i   pokrycia;  

3)   wysokość zabudowy mieszkalnej do dwóch kondygnacji nadziemnych - do 9,5 m, liczone od naturalnej powierzchni gruntu przy wejściu głównym do kalenicy dachu;  

4)   wysokość zabudowy mieszkalno - usługowej oznaczonej na rysunku planu symbolami 117MNU i   118MNU do czterech kondygnacji, łącznie z   użytkowym poddaszem – od 12,0 m do 16,0 m, liczone od średnego poziomu terenu do kalenicy głównej; wysokość do okapu do 11,0 m liczone od średnego poziomu terenu; układ kalenicy głównej rownolegle do osi ulic Bydgoskiej i   Poznańskiej;  

5)   wysokość zabudowy mieszkalno – usługowej do trzech kondygnacji, łącznie z   użytkowym poddaszem - do 12,0 m, liczone od naturalnej powierzchni gruntu przy wejściu głównym do kalenicy dachu;  

6)   wysokość zabudowy usługowej do dwóch kondygnacji nadziemnych - do 9,0 do górnej krawędzi dachu lub kalenicy;  

7)   dopuszcza się podpiwniczenie budynków mieszkalnych;  

8)   dachy dwuspadowe lub wielospadowe o   kącie nachylenia do 45°; układ kalenic równoległy do osi przyległych ulic dojazdowych lub szerokości działki; dopuszcza się dachy płaskie;  

9)   dopuszcza się usytuowanie na granicy działki obiektów o   dachach jednospadowych i   płaskich;  

10)   pokrycie dachów dachówką lub blachą dachówkową, profilowaną lub płaską powlekaną;  

11)   pokrycie w   kolorze ciemnoczerwonym, czerwonobrązowym, brązowym, szarym lub grafitu;  

12)   kolorystyka materiałów wykończeniowych budynków mieszkalnych: tynki w   jasnych tonacjach, cegły oraz płytek ceramicznych i   klinkierowych; dopuszcza się elementy drewniane i   kamienne lub ich imitacje;  

13)   dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi poniżej kalenicy głównej;  

14)   poziom posadowienia parterów budynków mieszkalnych do 90 cm powyżej poziomu przyległego terenu, dla funkcji usługowych na poziomie umożliwiającym zapewnienie dostępności do usług dla osób niepełnosprawnych, nie wyżej niż 45 cm.  

9.   Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 64MN, 68MN ustala się następujące warunki zabudowy:  

1)   wszystkie projektowane obiekty w   granicach terenów 64MN i   68MN powinny być spójne, co do form architektonicznych i   zastosowanych materiałów, stanowiąc jednolity kompleks zabudowy;  

2)   architekturę obiektów projektować w   sposób zapewniający właściwą ekspozycję od strony ulicy Poznańskiej;  

3)   linie zabudowy obowiązujące i   nieprzekraczalne zgodnie z   rysunkiem planu;  

4)   obsługę komunikacyjną przwidywać z   obszaru zespołu ulic 9KD, zakaz wykonywania zjazdów z   ulicy Poznańskiej na indywidualne działki budowlane;  

5)   ustala się szerokość działek na min. 7,5 m; nie dotyczy działek skrajnych;  

6)   wskaźniki dotyczące powierzchni zabudowy i   zieleni należy ustalać zgodnie z   § 12 pkt. 26;  

7)   głębokość traktu budynku mieszkalnego do 12,5 m;  

8)   wysokość budynków od dwóch do trzech kondygnacji, w   tym ostatnia w   poddaszu użytkowym, lecz nie mniej niż 9,00 i   nie wyżej niż 10,50 m liczona od poziomu terenu przy wejściu głównym do attyki, najwyższej krawędzi dachu lub kalenicy;  

9)   wysokość posadowienia parteru od poziomu terenu przy wejściu glównym do budynku od 0,45 m do 0,90 m;  

10)   dachy dwuspadowe o   kącie nachylenia połaci dachowych 35˚÷ 40˚, dopuszcza się dachy wielospadowe na skrajnych działkach, obowiązuje jednolite nachylenie dachu dla wszystkich obiektów w   szeregu;  

11)   układ kalenicy głównej równolegle do ulicy Poznańskiej;  

12)   pokrycie dachów dachówką lub blachą dachówkową, profilowaną lub powlekaną  
w kolorze brązowym;  

13)   dopuszcza się zastosowanie lukarn i   okien połaciowych poniżej kalenicy;  

14)   dopuszcza się podpiwniczenie budynków;  

15)   dopuszcza się usługi wbudowane w   bryłę budynków mieszkalnych, lecz nie więcej niż 50% powierzchni ogólnej budynków;  

16)   dla terenu 64MN ustala się, że funkcje gospodarczo - garażowe należy realizować jako wbudowane w   budynki mieszkalne;  

17)   dla terenu 68MN ustala się, iż funkcje garażowe należy realizować w   parterowych budynkach w   granicy działek jako obiekty zbliźniaczone, zgodnie z   zasadą pokazaną na rysunku planu i   na warunkach:  

a)   linie zabudowy obowiązujące dla garaży, zgodnie z   rysunkiem planu,  

b)   głębokość traktu garażu do 7,0 m, szerokość elewacji frontowej do 4,0 m,  

c)   wysokość kalenicy do 4,50 m liczonej od poziomu wjazdu do garażu,  

d)   dachy dwuspadowe o   kącie nachylenia 30°,  

e)   układ kalenic równolegle do kalenicy budynku mieszkalnego,  

f)   kolorystyka dachów powinna być utrzymana w   kolorze ciemnoczerwonym, jak na budynku mieszkalnym.  

18)   przy jednoczesnej realizacji obu garaży w   granicy działki dopuszcza się stosowanie innej geometrii dachu, przy zachowaniu wysokości kalenicy i   szerokości elewacji frontowych, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Architekta Miejskiego;  

19)   w przypadku lokalizacji usług w   budynkach, w   ulicy 25KD na wysokości konturów 64MN, 68MN dopuszcza się realizację miejsc postojowych za zgodą i   na warunkach zarządcy drogi;  

20)   w przypadku ralizacji obiektów w   ramach zorganizowanej działalności inwestycyjnej przez jednego inwestora dopuszcza się stosowanie innych warunków zabudowy zgodnie z   ustaleniami ogólnymi wymienionymi w   § 12, po pozytywnym zaopiniowaniu koncepcji przez Architekta Miejskiego.  

10.   Ustala się następujące zasady i   standardy kształtowania zabudowy gospodarczo-garażowej związanej z   funkcją mieszkaniową; za wyjątkiem terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 64MN, 68MN:  

1)   wysokość, liczona od poziomu terenu do kalenicy, nie może przekraczać 6,0 m;  

2)   zabudowa jedno kondygnacyjna z   dachem o   kształcie i   pokryciu, jak budynki mieszkalne, o   kącie nachylenia połaci do 45°;  

3)   na granicy działki dachy jednospadowe lub płaskie z   odprowadzeniem wody na własną działkę;  

11.   Należy przewidzieć miejsca postojowe dla samochodów w   ilości wynikającej z   potrzeb użytkowników i   klientów w   granicach nieruchomości, zgodnie z   § 14 pkt. 9   niniejszej uchwały.  

12.   Obowiązują ustalenia rozdziału II § 10 i   rozdziału IV § 12 niniejszej uchwały.  

§   62.   1.   Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i   bliźniaczej, oznaczony na rysunku planu symbolem 111MN o   powierzchni ok. 0,44 ha.  

2.   W zakresie przeznaczenia podstawowego na terenie 111MN ustala się funkcję mieszkaniową jednorodzinną.  

3.   W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego dla terenu 111MN możliwa jest:  

1)   przebudowa, rozbudowa i   nadbudowa obiektów;  

2)   rozbudowa i   adaptacja budynków mieszkalnych na cele związane z   prowadzoną nieuciążliwą działalnością gospodarczą;  

3)   prowadzenie działalności gospodarczej nieuciążliwej;  

4)   zmiana funkcji usług na inne usługi nieuciążliwe lub wprowadzenie nowych  
niekolidujących z   przeznaczeniem podstawowym.  

4.   Dla obszaru 111MN ustala się:  

1)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   obsługa komunikacyjna z   obszaru ulicy 2KD;  

3)   należy przewidzieć miejsca postojowe dla samochodów w   ilości wynikającej z   potrzeb użytkowników i   klientów w   granicach poszczególnych nieruchomości oraz miejsca postojowe dla rowerów, zgodnie z   § 14 pkt. 9   niniejszej uchwały;  

4)   ze względu na oddziaływanie projektowanego lotniska stosować rozwiązania dźwiękoszczelne przy realizacji zabudowy mieszkalnej;  

5)   maksymalną wysokość zabudowy mieszkalnej ustala się na dwie kondygnacje, łącznie z   użytkowym poddaszem, lecz nie wyżej niż 9,00 m do kalenicy.  

5.   Obowiązują ustalenia rozdziału II § 10 i   rozdziału IV § 12 niniejszej uchwały.  

§   63.   1.   Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 125Uo powierzchni ok. 1,81 ha.  

2.   W zakresie przeznaczenia podstawowego na terenie 125U ustala się funkcję usługową.  

3.   W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego możliwa jest:  

1)   przebudowa, rozbudowa i   nadbudowa istniejącego obiektu budowlanego;  

2)   realizacja funkcji hotelowej i   gastronomicznej;  

3)   budowa nowych budynków i   urządzeń niekolidujących z   funkcją podstawową;  

4)   realizacja funkcji handlowej do 1200 m² powierzchni sprzedażowej;  

5)   realizacja funkcji mieszkalnej powyżej parteru.  

4.   Dla terenu, o   którym mowa w   ust. 1, dopuszcza się realizację:  

1)   obiektów i   urządzeń małej architektury;  

2)   miejsc postojowych dla samochodów osobowych;  

3)   zieleni urządzonej i   izolacyjnej;  

4)   obiektów i   urządzeń infrastruktury technicznej;  

5)   urządzeń służących utrzymaniu porządku;  

6)   urządzeń reklamowych, urządzeń pomocniczych.  

5.   Na terenie, o   którym mowa w   ust. 1, ustala się następujące warunki zabudowy i   zagospodarowania terenu:  

1)   nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   obsługa komunikacyjna z   obszarów ulic 40KD i   44KDW;  

3)   dopuszcza się realizację garaży i   parkingów wbudowanych w   budynki, obsługujących użytkowników obiektów;  

4)   projektowane obiekty powinny charakteryzować się wysokimi standardami architektonicznymi i   użytkowymi;  

5)   wysokość zabudowy do czterech kondygnacji, łącznie z   użytkowym poddaszem - do 16,0 m od poziomu terenu do attyki lub do kalenicy dachu, dopuszcza się podpiwniczenie budynku;  

6)   dachy dwuspadowe lub wielospadowe do 45º, dopuszcza się płaskie dachy;  

7)   kolorystyka dachów powinna być utrzymana w   kolorze ciemnoczerwonym, czerwonobrązowym, brązowym, szarym lub grafitu;  

8)   dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi.  

6.   Dopuszcza się lokalizację innych obiektów i   urządzeń niż wymienione w   ust. 3   wspomagających lub towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu, np. miejsca obsługi podróżnych, rozrywka itp.  

7.   Zakazuje się na terenie, o   którym mowa w   ust. 1, realizacji warsztatów obsługi technicznej pojazdów, stacji paliw płynnych i   gazowych, zakładów rzemieślniczych o   profilu produkcyjnym, składów hurtowych, baz przedsiębiorstw budowlanych, innych baz i   zapleczy.  

8.   Należy przewidzieć miejsca postojowe dla samochodów w   ilości wynikającej z   potrzeb użytkowników i   klientów w   granicach nieruchomości, zgodnie z   § 14 pkt. 9   niniejszej uchwały.  

9.   Projekt budowlany winien być poprzedzony koncepcją uzgodnioną z   Architektem Miejskiem.  

10.   Obowiązują ustalenia rozdziału II § 10 i   rozdziału IV § 12 niniejszej uchwały.  

§   64.   1.   Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami:  

1)   126U, o   powierzchni ok. 1,61 ha;  

2)   127U, o   powierzchni ok. 0,58 ha;  

3)   128U, o   powierzchni ok. 0,29 ha;  

4)   129U, o   powierzchni ok. 1,20 ha.  

2.   W   zakresie przeznaczenia podstawowego na terenach wymienionych w   ustępie 1, ustala się funkcję usługową;  

3.   W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego możliwa jest:  

1)   przebudowa, rozbudowa i   nadbudowa obiektów;  

2)   zmiana funkcji usług na inne usługi nieuciążliwe, w   tym handlowej o   powierzchni sprzedażowej do 1200 m²;  

3)   uzupełnienie terenów nowymi budynkami i   urządzeniami związanymi z   funkcją podstawową;  

4)   realizacja funkcji mieszkaniowej powyżej parteru.  

4.   Na terenie, o   którym mowa w   ustępie 1, dopuszcza się realizację:  

1)   zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, warsztatów obsługi technicznej pojazdów, baz, składów hurtowych, przedsiębiorstw budowlanych, innych baz i   zapleczy;  

2)   budynków pomocniczych, dozoru technicznego itp.;  

3)   miejsc postojowych i   urządzeń komunikacji wewnętrznej;  

4)   obiektów i   urządzeń małej architektury;  

5)   zieleni towarzyszącej i   izolacyjnej;  

6)   urządzeń służących utrzymaniu porządku;  

7)   urządzeń pomocniczych;  

8)   oświetlenia terenu, urządzeń infrastruktury technicznej.  

5.   Na terenie, o   którym mowa w   ust. 1, ustala się następujące warunki zabudowy i   zagospodarowania terenu:  

1)   linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   obsługa komunikacyjna z   ulic: 1KD, 2KD, 4KD, 5KD, 11KD, 13KD, 22KD, 29KD, 48KD;  

3)   podział terenu na działki, zgodnie z   ustaleniami § 12 pkt. 24 niniejszej uchwały;  

4)   należy przewidzieć miejsca postojowe dla samochodów w   ilości wynikającej z   potrzeb użytkowników i   klientów w   granicach poszczególnych nieruchomości, zgodnie z   § 14 pkt. 9   niniejszej uchwały;  

5)   architektura projektowanych obiektów, wysokość, gabaryty, detale, rozwiązania konstrukcyjne i   materiały powinny wynikać z   wymagań technologicznych lub rodzaju wykonywanych usług; w   przypadku obiektów kubaturowych, których rozwiązanie przestrzenne nie wynika z   potrzeb technologicznych, należy ograniczyć wysokość do trzech kondygnacji nadziemnych, lecz nie wyżej niż do 14,0 m powyżej poziomu terenu;  

6)   pokrycie dachowe dostosować do konstrukcji i   kąta nachylenia dachu;  

7)   elewacje od strony ulicy Wojska Polskiego, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD, należy traktować jako uprzywilejowane.  

6.   Obowiązują ustalenia rozdziału II § 10 i   rozdziału IV § 12 niniejszej uchwały.  

§   65.   1.   Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i   mieszkalnej wielorodzinej z   usługami nieuciążliwymi, oznaczone na rysunku planu symbolami:  

1)   130MW,U o   powierzchni ok. 1,52 ha;  

2)   131MW o   powierzchni ok. 1,84 ha.  

2.   W   zakresie przeznaczenia podstawowego na terenie 130MW,U i   131MW ustala się utrzymanie funkcji mieszkalnej wielorodzinnej.  

3.   Na terenie, o   którym mowa w   ustępie 1, dopuszcza się realizację:  

1)   lokali użytkowych o   powierzchni do 400 m 2 , wbudowanych w   partery obiektów mieszkalnych;  

2)   obiektów usługowych, handlowych o   powierzchni sprzedażowej do 600 m 2 ;  

3)   dróg dojazdowych, parkingów, placów manewrowych i   garaży wbudowanych w   obiekty lub jako zespoły garażowe wolno stojące;  

4)   zieleni izolacyjnej i   towarzyszącej oraz odpowiednie zabezpieczenia techniczne od układu drogowego, urządzeń sportu, placu zabaw dla dzieci;  

5)   obiektów i   urządzeń małej architektury i