Uchwała Nr XXVIII/311/2012
Rady Miejskiej  w Suwałkach

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XVI/161/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2012 rok: 

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1: 

1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 228.270 zł; 

2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 813.644 zł. 

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2: 

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.231.769 zł; 

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.817.143 zł. 

§ 3. Budżet miasta wynosi: 

1) plan po stronie dochodów 296.018.886 zł, w tym: 

a) bieżących 267.986.518 zł, 

b) majątkowych 28.032.368 zł; 

2) plan po stronie wydatków 306.323.119 zł, w tym: 

a) bieżących 249.788.955 zł, 

b) majątkowych 56.534.164 zł. 

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3. 

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 6. Ustala się: 

1) deficyt budżetu miasta w wysokości 10.304.233 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z: 

a) kredytów w kwocie 7.862.298 zł, 

b) przychodów ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 350.000 zł, 

c) wolnych środków w kwocie 2.091.935 zł. 

§ 7. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 5. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach 


Andrzej Paweł Chuchnowski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/311/2012  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 28 listopada 2012 r. 
 

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK W  

 

 

 

 

Rodzaj: Poroz. z AR

 

 

 

 

 

 

Razem:

107 611,00

0,00

107 611,00

 

 

 

Rodzaj: Poroz. z JST

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

389 802,00

110 395,00

500 197,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

56 336,00

60 808,00

117 144,00

 

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

56 336,00

60 808,00

117 144,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

60 000,00

28 961,00

88 961,00

 

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

60 000,00

28 961,00

88 961,00

 

80104

 

Przedszkola

22 500,00

5 606,00

28 106,00

 

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

22 500,00

5 606,00

28 106,00

 

80110

 

Gimnazja

129 930,00

10 855,00

140 785,00

 

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

129 930,00

10 855,00

140 785,00

 

80120

 

Licea ogólnokształcące

11 436,00

4 165,00

15 601,00

 

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

9 122,00

2 939,00

12 061,00

 

 

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2 314,00

1 226,00

3 540,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

505 980,00

7 838,00

513 818,00

 

85404

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

15 980,00

7 838,00

23 818,00

 

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

15 980,00

7 838,00

23 818,00

 

 

 

Razem:

1 686 209,00

118 233,00

1 804 442,00

 

 

 

Rodzaj: Własne

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

7 137 527,00

78 732,00

7 216 259,00

 

60095

 

Pozostała działalność

1 004 616,00

78 732,00

1 083 348,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

210 000,00

93 840,00

303 840,00

 

 

0977

Wpływy z różnych dochodów

794 616,00

- 15 108,00

779 508,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

10 697 605,00

- 59 439,00

10 638 166,00

 

70001

 

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

224 140,00

9 853,00

233 993,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

9 853,00

9 853,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

10 411 418,00

- 69 292,00

10 342 126,00

 

 

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1 019 000,00

- 69 292,00

949 708,00

720

 

 

Informatyka

3 496,00

0,00

3 496,00

 

72095

 

Pozostała działalność

3 496,00

0,00

3 496,00

 

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

3 496,00

- 3 496,00

0,00

 

 

2337

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

3 496,00

3 496,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

91 877 264,00

79 660,00

91 956 924,00

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

11 333 582,00

79 660,00

11 413 242,00

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

7 796 327,00

79 660,00

7 875 987,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

8 846 785,00

195 137,00

9 041 922,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

547 725,00

15 262,00

562 987,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

425,00

18,00

443,00

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

88 545,00

12 844,00

101 389,00

 

 

0830

Wpływy z usług

124 394,00

2 200,00

126 594,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

1 426,00

200,00

1 626,00

 

80104

 

Przedszkola

2 154 384,00

15 500,00

2 169 884,00

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

29 860,00

1 200,00

31 060,00

 

 

0830

Wpływy z usług

2 072 800,00

14 250,00

2 087 050,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

6 370,00

50,00

6 420,00

 

80110

 

Gimnazja

106 820,00

3 672,00

110 492,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

400,00

217,00

617,00

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

48 312,00

2 542,00

50 854,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

58 108,00

913,00

59 021,00

 

80120

 

Licea ogólnokształcące

241 039,00

13 824,00

254 863,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

2 070,00

- 30,00

2 040,00

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

213 348,00

18 800,00

232 148,00

 

 

0830

Wpływy z usług

20 800,00

- 5 016,00

15 784,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

3 821,00

70,00

3 891,00

 

80130

 

Szkoły zawodowe

1 763 312,00

124 856,00

1 888 168,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

2 100,00

298,00

2 398,00

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

98 450,00

121 649,00

220 099,00

 

 

0830

Wpływy z usług

0,00

294,00

294,00

 

 

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

152,00

395,00

547,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

848,00

1 100,00

1 948,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

7 880,00

1 120,00

9 000,00

 

80140

 

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

262 380,00

- 6 878,00

255 502,00

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

64 400,00

- 6 900,00

57 500,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

400,00

22,00

422,00

 

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

3 238 080,00

23 130,00

3 261 210,00

 

 

0830

Wpływy z usług

3 216 944,00

23 130,00

3 240 074,00

 

80195

 

Pozostała działalność

494 897,00

5 771,00

500 668,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

26 001,00

5 771,00

31 772,00

852

 

 

Pomoc społeczna

12 188 433,00

171 651,00

12 360 084,00

 

85201

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

5 441,00

2,00

5 443,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

0,00

2,00

2,00

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

4 296 751,00

219 707,00

4 516 458,00

 

 

0830

Wpływy z usług

2 698 500,00

206 500,00

2 905 000,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

4,00

17,00

21,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

142 280,00

13 190,00

155 470,00

 

85204

 

Rodziny zastępcze

110 586,00

1 278,00

111 864,00

 

 

0680

Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych

18 000,00

1 271,00

19 271,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

570,00

7,00

577,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

440 345,00

35 000,00

475 345,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

23 000,00

3 000,00

26 000,00

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

222 345,00

32 000,00

254 345,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1 366 542,00

3 060,00

1 369 602,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

797,00

60,00

857,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

24 000,00

3 000,00

27 000,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

1 122 197,00

6 653,00

1 128 850,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

2 313,00

740,00

3 053,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

11 000,00

4 000,00

15 000,00

 

 

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

42 557,00

1 913,00

44 470,00

 

85220

 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

12 047,00

7,00

12 054,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

47,00

7,00

54,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

161 267,00

20 010,00

181 277,00

 

 

0830

Wpływy z usług

160 000,00

20 000,00

180 000,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

17,00

10,00

27,00

 

85295

 

Pozostała działalność

2 698 359,00

- 114 066,00

2 584 293,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

421,00

62,00

483,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

87 700,00

14 300,00

102 000,00

 

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

228 258,00

- 109 165,00

119 093,00

 

 

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

40 280,00

- 19 263,00

21 017,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 961 833,00

1 400,00

2 963 233,00

 

85395

 

Pozostała działalność

2 119 299,00

1 400,00

2 120 699,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

1 000,00

1 400,00

2 400,00

 

 

 

Razem:

265 094 508,00

467 141,00

265 561 649,00

 

 

 

Rodzaj: Zlecone

 

 

 

 

 

 

Razem:

28 545 184,00

0,00

28 545 184,00

 

 

 

Ogółem:

295 433 512,00

585 374,00

296 018 886,00

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/311/2012  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 28 listopada 2012 r. 
 

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK W  

 

 

 

 

Rodzaj: Poroz. z AR

 

 

 

 

 

 

Razem:

107 611,00

0,00

107 611,00

 

 

 

Rodzaj: Poroz. z JST

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

720

 

 

Informatyka

0,00

3 496,00

3 496,00

 

72095

 

Pozostała działalność

0,00

3 496,00

3 496,00

 

 

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

2 921,00

2 921,00

 

 

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

503,00

503,00

 

 

4127

Składki na Fundusz Pracy

0,00

72,00

72,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

397 502,00

110 505,00

508 007,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

56 336,00

60 808,00

117 144,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

56 336,00

60 808,00

117 144,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

60 000,00

28 961,00

88 961,00

 

 

4260

Zakup energii

0,00

28 961,00

28 961,00

 

80104

 

Przedszkola 

28 700,00

5 606,00

34 306,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

5 606,00

5 606,00

 

80110

 

Gimnazja

129 930,00

10 855,00

140 785,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

129 930,00

10 855,00

140 785,00

 

80120

 

Licea ogólnokształcące

11 436,00

4 275,00

15 711,00

 

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

110,00

110,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11 436,00

4 165,00

15 601,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

505 980,00

7 838,00

513 818,00

 

85404

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

15 980,00

7 838,00

23 818,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

15 980,00

5 374,00

21 354,00

 

 

4260

Zakup energii

0,00

2 464,00

2 464,00

 

 

 

Razem:

2 527 154,00

121 839,00

2 648 993,00

 

 

 

Rodzaj: Własne

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

18 926 341,00

- 313 938,00

18 612 403,00

 

60004

 

Lokalny transport zbiorowy

4 726 769,00

153 918,00

4 880 687,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 956,00

18 550,00

21 506,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 622 031,00

127 168,00

4 749 199,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

8 200,00

8 200,00

 

60015

 

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

10 346 304,00

- 47 500,00

10 298 804,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

803 000,00

2 400,00

805 400,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

130 564,00

500,00

131 064,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

21 800,00

100,00

21 900,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

435 000,00

- 20 500,00

414 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 111 700,00

- 30 000,00

1 081 700,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

3 707 068,00

- 480 356,00

3 226 712,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 707 068,00

- 480 356,00

3 226 712,00

 

60095

 

Pozostała działalność

146 200,00

60 000,00

206 200,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

124 000,00

60 000,00

184 000,00

630

 

 

Turystyka

216 942,00

707 189,00

924 131,00

 

63095

 

Pozostała działalność

182 942,00

707 189,00

890 131,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

609 902,00

609 902,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

97 287,00

97 287,00

720

 

 

Informatyka

4 114,00

- 3 496,00

618,00

 

72095

 

Pozostała działalność

4 114,00

- 3 496,00

618,00

 

 

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 921,00

- 2 921,00

0,00

 

 

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

503,00

- 503,00

0,00

 

 

4127

Składki na Fundusz Pracy

72,00

- 72,00

0,00

758

 

 

Różne rozliczenia

1 393 357,00

- 103 696,00

1 289 661,00

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

1 393 357,00

- 103 696,00

1 289 661,00

 

 

4810

Rezerwy

1 393 357,00

- 103 696,00

1 289 661,00

 

 

 

ogólna

772 470,00

-103 696,00

668 774,00

 

 

 

celowa - zarządzanie kryzysowe

600 000,00

 

600 000,00

 

 

 

celowa - wydatki oświatowe

20 887,00

 

20 887,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

108 491 524,00

2 993 486,00

111 485 010,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

28 317 915,00

952 117,00

29 270 032,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

92 850,00

9 980,00

102 830,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

18 064 491,00

534 756,00

18 599 247,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 986 916,00

244 300,00

3 231 216,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

446 687,00

583,00

447 270,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

31 330,00

- 3 700,00

27 630,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

240 151,00

13 308,00

253 459,00

 

 

4260

Zakup energii

1 376 382,00

154 830,00

1 531 212,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

60 277,00

4 636,00

64 913,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

12 305,00

- 1 000,00

11 305,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

29 517,00

- 1 700,00

27 817,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

38 685,00

- 1 219,00

37 466,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 106 740,00

- 1 657,00

1 105 083,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

12 630,00

- 1 000,00

11 630,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 722 449,00

4 001,00

1 726 450,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 202 476,00

- 2 802,00

1 199 674,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

204 449,00

6 457,00

210 906,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

31 083,00

- 1 284,00

29 799,00

 

 

4260

Zakup energii

42 304,00

2 000,00

44 304,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

690,00

- 140,00

550,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 477,00

- 130,00

1 347,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

630,00

- 100,00

530,00

 

80104

 

Przedszkola 

11 467 657,00

385 150,00

11 852 807,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 449 136,00

319 500,00

7 768 636,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 260 659,00

36 650,00

1 297 309,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

265 167,00

5 000,00

270 167,00

 

 

4260

Zakup energii

473 543,00

24 000,00

497 543,00

 

80110

 

Gimnazja

18 440 087,00

718 850,00

19 158 937,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11 776 702,00

506 014,00

12 282 716,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 002 475,00

163 100,00

2 165 575,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

315 199,00

- 4 700,00

310 499,00

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

5 000,00

- 5 000,00

0,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

16 882,00

696,00

17 578,00

 

 

4260

Zakup energii

792 917,00

64 064,00

856 981,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

5 981,00

6 364,00

12 345,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

9 288,00

- 1 000,00

8 288,00

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

3 700,00

- 500,00

3 200,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

14 182,00

- 1 098,00

13 084,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

19 423,00

- 1 423,00

18 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

776 709,00

- 6 607,00

770 102,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

7 561,00

- 1 060,00

6 501,00

 

80111

 

Gimnazja specjalne

1 106 565,00

2 274,00

1 108 839,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

144 510,00

2 274,00

146 784,00

 

80120

 

Licea ogólnokształcące

13 215 329,00

553 636,00

13 768 965,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

91 913,00

- 557,00

91 356,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 299 993,00

443 536,00

7 743 529,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 203 735,00

94 700,00

1 298 435,00

 

 

4260

Zakup energii

695 288,00

12 400,00

707 688,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

82 405,00

3 000,00

85 405,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

4 151,00

557,00

4 708,00

 

80130

 

Szkoły zawodowe

14 894 646,00

318 700,00

15 213 346,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

9 235 220,00

223 700,00

9 458 920,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 524 448,00

55 000,00

1 579 448,00

 

 

4260

Zakup energii

663 292,00

40 000,00

703 292,00

 

80140

 

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

3 058 177,00

56 700,00

3 114 877,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 945 627,00

48 000,00

1 993 627,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

344 482,00

4 000,00

348 482,00

 

 

4260

Zakup energii

133 480,00

4 700,00

138 180,00

 

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

6 121 601,00

- 3 603,00

6 117 998,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

21 137,00

- 217,00

20 920,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 598 339,00

3 100,00

1 601 439,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

124 990,00

- 413,00

124 577,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

268 812,00

5 735,00

274 547,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

40 877,00

- 1 478,00

39 399,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

102 123,00

1 500,00

103 623,00

 

 

4220

Zakup środków żywności

3 285 975,00

- 27 900,00

3 258 075,00

 

 

4260

Zakup energii

183 225,00

17 000,00

200 225,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 235,00

- 500,00

1 735,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2 496,00

- 308,00

2 188,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

79 240,00

- 122,00

79 118,00

 

80195

 

Pozostała działalność

1 502 145,00

5 661,00

1 507 806,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

47 373,00

- 110,00

47 263,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

31 438,00

5 771,00

37 209,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

3 172 112,00

0,00

3 172 112,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1 748 066,00

0,00

1 748 066,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

21 000,00

21 000,00

 

 

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

70 000,00

- 21 000,00

49 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

28 909 193,00

- 843 655,00

28 065 538,00

 

85201

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

2 247 665,00