Porozumienie Nr 1/GF/WWRDZ/2012
Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 14 grudnia 2012 r.

pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałki – Czesława Renkiewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Suwałki – Wiesława Stelmacha, zwanym w dalszej części porozumienia „Przyjmującym” z jednej strony a Gminą Filipów reprezentowaną przez Wójta Gminy Filipów – Sylwestra Koncewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Katarzyny Rusanowicz, zwaną w dalszej treści porozumienia „Przekazującym” z drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie następującej treści: 

§ 1. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 567), Przekazujący powierza Przyjmującemu, w okresie od 12 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., prowadzenie zadań publicznych z zakresu organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z terenu Gminy Filipów. 

§ 2. Zajęcia, o których mowa w § 1 niniejszego porozumienia będą realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Suwałkach (ul. Przytorowa 8) w następującym wymiarze: listopad 2012 r. - 6 godzin i grudzień 2012 r. - 8 godzin w miesiącu dla jednego dziecka. 

§ 3. 1. Na realizację powierzonego zadania określonego w § 1, Przekazujący zobowiązuje się przekazywać na konto Przyjmującego – nr konta w Banku Pekao S.A. Oddział w Suwałkach nr 98124052111111000049223129 środki finansowe, zwane dalej „dotacją”, w wysokości proporcjonalnej do liczby dzieci z terenu Przekazującego uczęszczających na zajęcia, o których mowa w § 2, naliczane za okres wskazany w § 1, w sposób następujący: 

1) dotacja za okres 2 miesięcy, tj. za listopad i grudzień 2012 r. w wysokości 77 zł za każdą godzinę zajęć, o których mowa w § 1. tj. ogółem za 1 (jedno) dziecko w ww. okresie zamknie się kwotą w wysokości 1.078,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemdziesiąt osiem złotych); 

2) dotacja zostanie przekazana Przyjmującemu przez Przekazującego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2012 r. 

2. Strony ustalają termin wykorzystania dotacji na dzień 31 grudnia 2012 r. 

3. Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2013 r. 

4. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpi w terminie do 31 stycznia 2013 r. 

5. Za opóźnienie w przekazywaniu/zwrocie dotacji naliczane będą odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, przy czym za zachowanie terminu zapłaty, strony porozumienia przyjmują datę uznania konta Przyjmującego/Przekazującego. 

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony, o którym mowa § 1. 

§ 5. 1. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w drodze negocjacji stron, a przy braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd. 

2. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 7. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

§ 8. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym każdej ze stron. Kopia niniejszego porozumienia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Przejmującego, zostanie przesłana do wiadomości dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach (ul. Przytorowa 8). 

 

 

Wójt Gminy Filipów 


Sylwester Koncewicz


Skarbnik Gminy Filipów 


Katarzyna Rusanowska

Prezydent Miasta Suwałk 


Czesław Renkiewicz


Skarbnik Miasta Suwałk 


Wiesław Stelmach