Zarządzenie Nr 381/2012
Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w   Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w   Suwałkach  

Na podstawie art. 60, ust. 2, pkt 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i   Nr 221, poz. 1738, z   2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527 i   Nr 125, poz. 842 oraz z   2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622 i   Nr 149, poz. 887) zarządzam co następuje:  

§   1.   Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w   Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w   Suwałkach w   2012 roku w   wysokości 2.498,40 zł (słownie: dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i   czterdzieści groszy).  

§   2.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem podpisania i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

 

 

 

Prezydent Miasta Suwałk  


Czesław   Renkiewicz