Zarządzenie Nr 386/2012
Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 1 marca 2012 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w   Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w   Suwałkach  

Na podstawie art. 196, ust. 3   i 4   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 i   Nr 288, poz. 1690) zarządzam co następuje:  

§   1.   Ustalam średni miesięczny wydatek przeznaczony na utrzymanie dziecka w   Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w   Suwałkach w   2012 roku w   wysokości 7.651,76 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych i   siedemdziesiąt sześć groszy).  

§   2.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem podpisania i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

 

 

 

Prezydent Miasta Suwałk  


Czesław   Renkiewicz