Uchwała Nr 62/XI/15
Rady Miejskiej Łomży

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów śródmieścia, obszar P1

 Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 8, art. 15, art. 29 i art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 roku: poz. 199), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz art. 7 ust.1 pkt 1, art. 18 ust. 2, pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 roku: poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r.: poz. 379, poz. 1072) i uchwały nr 45/IX/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów śródmieścia, obszar P1 oraz po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży przyjętego uchwałą nr 195/XXXIV/00 Rady Miejskiej Łomży z dnia 11 października 2000 r. zmienionej uchwałą nr 473/LXXIII/06 Rady miejskiej Łomży z dnia 25 października 2006 r., uchwałą nr  136/XXIII/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 grudnia 2007 r. oraz uchwałą nr 141/XXIV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2007 r., uchwala się co następuje:

Rozdział 1.
Ustalenia wstępne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów śródmieścia, obszar P1, zwany dalej planem.

2.  Granice planu określa uchwała nr 45/IX/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów śródmieścia, obszar P1.

§ 2. 1. Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:

1)  ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały;

2)  rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik nr 1;

3)  rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiącego załącznik nr 2;

4)  rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowiącego załącznik nr 3.

2.  Część tekstowa uchwały składa się z następujących rozdziałów:

1)  Rozdział 1 – ustalenia wstępne

2)  Rozdział 2 – ustalenia ogólne dotyczące całego obszaru objętego planem;

3)  Rozdział 3 – ustalenia szczegółowe;

4)  Rozdział 4 – ustalenia końcowe.

§ 3. 1. Ustala się następującą interpretację użytych symboli i pojęć:

1)  teren – oznacza teren o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, który został wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i posiada oznaczenia: numer porządkowy, symbol literowy oraz przypisane ustalenia zawarte w niniejszej uchwale;

2)  nieprzekraczalna linia zabudowy – jest to linia wyznaczona na rysunku planu, wzdłuż której należy sytuować jedną z elewacji budynku z możliwością cofnięcia jej w głąb działki. Linię tą mogą przekraczać wykusze, nadwieszenia i balkony, zadaszenia nad wejściem, powyżej poziomu parteru, lecz nie więcej niż 1,30 m oraz schody wejściowe i podjazdy dla osób niepełnosprawnych pod warunkiem pozostawienia chodnika o szerokości nie mniejszej niż 1,50 m;

3)  obowiązująca linia zabudowy – jest to linia wyznaczona na rysunku planu, wzdłuż której obowiązuje usytuowanie jednej z elewacji budynku, linię tą mogą przekraczać wykusze, nadwieszenia, balkony oraz zadaszenia nad wejściem, powyżej poziomu parteru, lecz nie więcej niż 1,30 m oraz schody wejściowe i podjazdy dla osób niepełnosprawnych pod warunkiem pozostawienia chodnika o szerokości nie mniejszej niż 1,50 m. Linia ta stanowi nieprzekraczalną linię zabudowy dla budynków garażowych i gospodarczych;

4)  zabudowa adaptowana – należy przez to rozumieć zabudowę istniejącą, dla której dopuszcza się wszelkie prace budowlane zgodnie z ustaleniami planu. W przypadku zabudowy zabytkowej, obowiązują zapisy ustaleń ogólnych i szczegółowych dotyczących zabytków;

5)  zabudowa istniejąca – obiekty budowlane zrealizowane lub takie, dla których w dniu wejścia w życie planu istnieje prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę;

6)  zabudowa nowa – są to obiekty, dla których pozwolenie na budowę zostanie wydane po zatwierdzeniu planu;

7)  działka istniejąca – działka wydzielona geodezyjnie przed wejściem w życie planu;

8)  reklama – za reklamę uważa się płaski znak oraz przestrzenną instalację związaną z promowaniem działalności gospodarczej, produktów, imprez, usług; nie będąca szyldem;

9)  szyld – za szyld uważa się jednostronny, płaski lub dwustronny zamontowany na wysięgniku prostopadłym do elewacji budynku znak, zawierający wyłącznie logo i nazwę firmy oraz informację o rodzaju prowadzonej działalności;

10)  tereny zabudowy śródmiejskiej – należy przez to rozumieć zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze funkcjonalnego śródmieścia, który to obszar stanowi faktyczne lub przewidywane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, centrum miasta lub dzielnicy miasta; są to tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej bez określenia funkcji podstawowej, z zielenią urządzoną, obiektami towarzyszącymi i terenami komunikacji wewnętrznej;

11)  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – są to tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wraz z zielenią urządzoną, obiektami towarzyszącymi i terenami komunikacji wewnętrznej;

12)  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami – są to tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z zielenią urządzoną, obiektami towarzyszącymi i terenami komunikacji wewnętrznej, z możliwością wydzielania lokali usługowych w obiektach mieszkaniowych i lokalizacji budynków usługowych;

13)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – są to tereny z możliwością lokalizowania domów jednorodzinnych w rozumieniu prawa budowlanego, wolno stojących, a w przypadku dopuszczenia w ustaleniach szczegółowych – również bliźniaczych;

14)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – są to tereny jak wyżej, z możliwością wydzielania lokali usługowych w obiektach mieszkaniowych i lokalizacji budynków usługowych;

15)  funkcja terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu;

16)  rewitalizacja – zespół działań zmierzających do zmiany lub nadania nowej funkcji terenom i obiektom degradującym otaczającą przestrzeń oraz ukształtowanie nowej zabudowy w nawiązaniu do historycznych uwarunkowań zabudowy;

17)  usługi - należy rozumieć jako działalność usługową o nieuciążliwym charakterze nie zakłócającą funkcji mieszkaniowej, której prowadzenie nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych. Usługi nieuciążliwe nie mogą przekraczać parametrów szkodliwego i uciążliwego oddziaływania na środowisko poza zajmowanym terenem, a także w żaden inny oczywisty sposób nie mogą pogorszyć warunków użytkowania terenów sąsiadujących;

18)  powierzchnia zabudowy – dopuszczona na danej działce budowlanej lub terenie jest to łączna powierzchnia mierzona po obrysie wszystkich budynków usytuowanych na tej działce lub terenie; wyrażona w metrach kwadratowych lub procentach;

19)  wysokość zabudowy – jest to pionowy wymiar budynku wyrażony w metrach do kalenicy, punktu zbiegu połaci dachowych, bądź górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki od naturalnej rzędnej terenu, przy czym za naturalną rzędną terenu przyjmuje się rzędną wynikającą z wartości określonych na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej, na której został sporządzony rysunek niniejszego planu miejscowego; budynek nie powinien przekraczać dopuszczalnej wysokości w żadnym miejscu swojego rzutu; wysokość zabudowy może też być podana w liczbie kondygnacji nadziemnych;

20)  dostępność komunikacyjna – oznacza to zapewnienie zjazdu z drogi publicznej lub wewnętrznej na działkę;

21)  miejsce postojowe – oznacza miejsce przeznaczone do postoju samochodów osobowych
w wymiarach zgodnych z przepisami odrębnymi;

22)  przepisy odrębne – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy prawne (ustawy, rozporządzenia) regulujące zasady działań inwestycyjnych na danym terenie;

23)  kierunek kalenicy – należy przez to rozumieć położenie kalenicy głównej bryły budynku

24)  liniowe oznaczenia graficzne – wyznaczające granice terenów oraz granice stref konserwatorskich przebiegające na rysunku planu wzdłuż linii podziałów geodezyjnych należy traktować jako oznaczenia biegnące po tych liniach;

25)  obiekty towarzyszące – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym oraz obiekty małej architektury;

26)  zieleń urządzona – należy przez to rozumieć zieleń towarzyszącą obiektom budowlanym;

27)  zieleń publiczna – jest to ogólnodostępna zieleń urządzona;

28)  ulice – są to drogi na terenach zurbanizowanych.

2.  Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej, należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami, a z ich braku zgodnie z ich ogólnym rozumieniem słownikowym.

§ 4.  Ustalenia planu:

1.  Ustalenia ogólne zawierają:

1)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

2)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

3)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

4)  ustalenia dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych;

5)  sposoby zagospodarowania terenów obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych;

6)  zasady dotyczące scalania i podziału nieruchomości;

7)  zasady dotyczące modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;

8)  zasady dotyczące modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

9)  sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów;

10)  zasady rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszarów wymagających przekształceń;

2.  Ustalenia szczegółowe zawierają:

1)  zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu (parametry i wskaźniki);

2)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego zabytków i dóbr kultury;

3)  zasady obsługi komunikacyjnej.

3.  Dla każdego terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi obowiązują ustalenia ogólne i szczegółowe.

§ 5.  Rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały zawiera następujące oznaczenia:

1.  Granica obszaru objętego planem;

2.  Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ściśle określone;

3.  Linie podziału wewnętrznego orientacyjne.

4.  Obowiązujące linie zabudowy;

5.  Nieprzekraczalne linie zabudowy;

6.  Przeznaczenie terenów:

1)  teren zabudowy śródmiejskiej oznaczony symbolem MUS;

2)  teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami oznaczony symbolem MWU;

3)  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczony symbolem MNU;

4)  teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczony symbolem MW;

5)  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem MN;

6)  teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem U;

7)  teren zabudowy usług administracji oznaczony symbolem UA;

8)  teren zabudowy mieszkalnictwa zbiorowego oznaczony symbolem MZ;

9)  teren usług infrastruktury telekomunikacji oznaczony symbolem UT;

10)  teren usług kultury oznaczony symbolem UK;

11)  teren usług opieki zdrowotnej oznaczony symbolem UZ;

12)  teren zabudowy sakralnej oznaczony symbolem UKM;

13)  teren usług oświaty i wychowania oznaczony symbolem UO;

14)  teren rekreacyjny oraz organizacji imprez masowych oznaczony symbolem UST;

15)  teren usług sportowych oznaczony symbolem US;

16)  teren zieleni urządzonej oznaczony symbolem ZU;

17)  teren zieleni publicznej oznaczony symbolem ZP;

18)  teren cmentarza oznaczony symbolem ZC;

19)  teren zieleni naturalnej oznaczony symbolem Z;

20)  teren rolny oznaczony symbolem R;

21)  teren urządzeń infrastruktury wodociągowej oznaczone symbolem WZ;

22)  teren parkingu oznaczony symbolem KSp;

23)  teren zamknięty oznaczony symbolem TZ;

24)  teren urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej oznaczony symbolem E;

25)  teren ulicy publicznej klasy głównej ruchu przyśpieszonego oznaczony symbolem KDGP;

26)  teren ulicy publicznej klasy głównej oznaczony symbolem KDG;

27)  teren ulicy publicznej klasy zbiorczej oznaczony symbolem KDZ;

28)  teren ulicy publicznej klasy lokalnej oznaczony symbolem KDL;

29)  teren ulicy publicznej klasy dojazdowej oznaczony symbolem KDD;

30)  teren ulicy wewnętrznej oznaczony symbolem KDW;

31)  teren ulicy wewnętrznej pieszo-jezdnej oznaczony symbolem KDWX;

32)  teren ścieżki pieszej oznaczony symbolem KXX.

7.  Oznaczenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1)  Obszar Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi (PLB 140014);

2)  Obszar Natura 2000 OSO Doliny Dolnej Narwi;

3)  obszar zagrożony powodziami;

4)  obszar zagrożony masowymi ruchami ziemi;

5)  obszar potencjalnych warunkach powstawania osuwisk.

8.  Oznaczenia dotyczące ochrony konserwatorskiej:

1)  obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków;

2)  obiekty i obszary znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków;

3)  strefy ochrony konserwatorskiej ,,A'', „B'', „K'', „K  -1'', „OW -1'', „OW – n'', „W” i „OW”; historyczne dominanty wysokościowe;

4)  granica układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków.

§ 6.  Ustala się podział na jednostki strukturalne o wyróżniającej się funkcji podstawowej:

1.  Jednostka „A” o wiodącej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej i usług śródmiejskich, położona jest pomiędzy ul. Rybaki, ul. Zjazd, Pl. Tadeusza Kościuszki, ul. Zieloną, zespołem klasztornym Benedyktynek, ul. Wąską, ul. Generała Sikorskiego i ul. Polową.

2.  Jednostka „B” o wiodącej funkcji usług śródmiejskich i oświaty, położona jest pomiędzy ul. Zamiejską, ul. Wiejską, ul. Nowogrodzką, ul. Glogera, ul. Zjazd, Pl. Tadeusza Kościuszki, Al.  Legionów i ul. Polową.

3.  Jednostka „C” o wiodącej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, położona jest pomiędzy ul. Rybaki, ul. Zieloną, ul. Dworną, zespołem klasztornym Benedyktynek, ul. Wąską i ul. Generała Sikorskiego.

4.  Jednostka „D” o wiodącej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, położona jest pomiędzy ul.  Nadnarwiańską, ul. Zamiejską, ul. Zjazd oraz terenami rolnymi, położonymi w dolinie rzeki Narew.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne dotyczące całego obszaru objętego planem miejscowym

§ 7.  Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)  ustala się uporządkowanie, rewitalizację i konserwację zabudowy wewnątrz kwartałów z dostosowaniem do potrzeb funkcji terenów;

2)  w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, śródmiejskiej i usługowej, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, dopuszcza się:

a)  budowę i przebudowę zespołów garażowych, pod warunkiem zachowania szczególnej dbałości o estetykę i ujednolicenie rozwiązań architektonicznych, w tym kolorystyki elewacji, bram, spadku i pokrycia dachów oraz zapewnienia dostępu z ulicy publicznej lub wewnętrznej; wysokość garaży nie może przekraczać 2,5 m licząc od poziomu terenu w najniższym jego punkcie w obrysie garażu do okapu dachu,

b)  usługi w parterach budynków mieszkalnych z dostępem z ulic publicznych lub wewnętrznych

3)  w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, dopuszcza się:

a)  działalność usługową w budynkach mieszkalnych oraz poza strefami ochrony konserwatorskiej „A” i „B” zlokalizowaną w samodzielnych obiektach,

b)  lokalizację garaży wolno stojących lub na granicy dwóch działek sąsiednich, pod warunkiem nieprzekroczenia dopuszczalnego wskaźnika intensywności zabudowy, bądź wielkości powierzchni zabudowy określonych w ustaleniach szczegółowych; obiekty te powinny architektonicznie nawiązywać do budynków mieszkalnych rodzajem i kolorem pokrycia dachu oraz kątem nachylenia połaci dachowych; wysokość nie może przekraczać 2,5 m od poziomu terenu do okapu dachu;

4)  w zabudowie śródmiejskiej, wewnątrz kwartałów zabudowy pierzejowej oraz na małych działkach budowlanych, dopuszcza się budowę budynków na granicy działek, z wyłączeniem granicy z drogami, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5)  ustala się następujące zasady umieszczania szyldów i reklam na obszarze opracowania planu:

a)  zasady ogólne:

-  kształt, wielkość i miejsce rozmieszczenia szyldu lub reklamy na budynku muszą być dostosowane do architektury budynku,

-  zakaz umieszczania na elewacji budynku więcej niż 1 szyldu informującego o podmiocie i prowadzonej działalności,

-  konstrukcja szyldu nie może sięgać dalej niż na 0,12 m od lica budynku, w przypadku szyldów na wysięgniku prostopadłym do ściany budynku, zewnętrzna krawędź szyldu nie może wystawać poza ścianę na odległość większą niż 1,2 m,

-  powierzchnia szyldu nie może przekraczać 1,50m2,

-  szyldy sytuować poniżej pasa okiennego pierwszego piętra,

-  wyklucza się stosowanie oświetlenia pulsacyjnego wszelkich szyldów i reklam,

-  reklamy i znaki graficzne, umieszczone na markizach, namiotach i parasolach nie będą uznawane za szyldy i reklamy, pod warunkiem, że będą umieszczone płasko na ich powierzchni, nie będą świecić i nie będą wykraczać poza ich obrys,

-  dopuszcza się umieszczanie okazjonalnych, reklam w formie banerów i przenośnych nośników informacyjnych związanych z okolicznościowymi imprezami, na okres nie dłuższy niż 21 dni,

-  dopuszcza się stosowanie napisów i reklam na żaluzjach zamykanych na noc;

b)  zasady szczegółowe dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

-  dopuszcza się lokalizację szyldu lub reklamy o pow. do 1,50 m2, umieszczonych na budynku lub ogrodzeniu, związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną na danej działce,

-  dopuszcza się zainstalowanie po jednym szyldzie lub reklamie na firmę;

c)  zasady szczegółowe dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:

-  dopuszcza się lokalizację szyldu lub reklamy na budynkach w poziomie kondygnacji przeznaczonych na usługi (poniżej linii parapetów pierwszego piętra mieszkalnego nad kondygnacjami usługowymi, nie niżej niż 2,4 m od poziomu chodnika);

d)  zasady szczegółowe na terenach komunikacji i zieleni:

-  nie dopuszcza się reklam wolno stojących i na ogrodzeniach;

e)  na obszarze stref konserwatorskich dopuszcza się wyłącznie umieszczenie szyldów.

6)  dopuszcza się ogrodzenia działek od strony ulic, ogólnodostępnych przejść pieszych oraz innych miejsc publicznych, jeżeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;

7)  zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych elementów żelbetowych;

8)  dopuszcza się ogrodzenia o całkowitej wysokości do 1,60 m, wykonane z tradycyjnych materiałów, jak stal, żeliwo, kamień, ceramika budowlana, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;

9)  elewacje budynków mieszkalnych wielorodzinnych, usługowych i administracyjnych od strony ulic publicznych należy wykonywać z materiałów wykończeniowych o wysokim standardzie;

10)  zawarte w ustaleniach szczegółowych wskaźniki dotyczące powierzchni zabudowy oraz powierzchni biologicznie czynnej, nie dotyczą działek, położonych na terenach oznaczonych symbolami MW, MWU, MUS, U, UA , na których istniejąca zabudowa stanowi powyżej 80% powierzchni działki;

11)  budynki lub ich części znajdujące się poza wyznaczoną nieprzekraczalną linią zabudowy mogą podlegać rozbudowie, lecz w części rozbudowywanej nie mogą wykraczać poza tę linię. W przypadku nadbudowy dopuszcza się wykonanie jej w istniejącym obrysie budynku, pod warunkiem zgodności z przepisami odrębnymi.

§ 8.  Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1)  tereny określone w § 5 ust. 6 pkt 11 zalicza się do terenów szpitali w miastach,

2)  tereny określone § 5 ust. 6 pkt 13 zalicza się do terenów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

3)  tereny określone § 5 ust. 6 pkt 5 zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

4)  tereny określone w § 5 ust. 6 pkt 4, 8 zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,

5)  tereny określone w § 5 ust. 6 pkt 14 zalicza się do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,

6)  tereny określone w § 5 ust. 6 pkt 1, 2, 3, zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej;

7)  zakazuje się wycinki drzew, z wyjątkiem cięć sanitarnych i komunikacyjnych;

8)  nakazuje się ochronę drzewostanu w pasach drogowych;

9)  zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, z wyjątkiem obiektów obsługi miasta, inwestycji celu publicznego z zakresu łączności oraz infrastruktury technicznej podziemnej;

10)  zakazuje się lokalizowania hurtowni, składów, magazynów oraz obiektów dystrybucji takich materiałów jak gaz, paliwa płynne i inne substancje niebezpieczne, za wyjątkiem gazu rozprowadzanego podziemną siecią gazową bezpośrednio do odbiorców;

11)  ustala się wymóg zagospodarowania części działek budowlanych zielenią urządzoną (biologicznie czynną) zgodnie z ustaleniami szczegółowymi. Wymóg ten nie dotyczy działek budowlanych zabudowanych powyżej 80% powierzchni.

§ 9.  Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

1.  W  granicach obszaru objętego planem ustala się zachowanie historycznej kompozycji układu urbanistycznego miasta Łomży, wpisanego do rejestru zabytków, w tym jego walorów krajobrazowych oraz wartości archeologicznych.

2.  W  granicach obszaru objętego planem ustala się zachowanie zabudowy historycznej: obiektów zabytkowych objętych ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków oraz obiektów znajdujących się w miejskiej ewidencji zabytków miasta Łomży.

3.  Następujące obiekty architektury objęte są ochroną konserwatorską, na podstawie wpisu do rejestru zabytków:

 Lp.

 Ulica

 Nr

 Rodzaj obiektu

 Nr wpisu do rejestru zabytków

 1

 w granicach ulic: Sikorskiego, Polowa, 3-go Maja, Wiejska, Zamiejska, rzeka Narew

 -

 układ urbanistyczny

 A – 15/ 15. 01. 1957

 2

 Dworna

 22A

 Kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła i św. Jana Chrzciciela ob. katedralny

 A – 39/ 28. 02. 1953

 3

 Sadowa

 3

 Pałac Biskupi w zespole kościoła  katedralnego p.w. św. św. Michała Archanioła i Jana Chrzciciela.

 A – 289/ 11. 06. 1987

 4

 Pl. Jana Pawła II

 

 Kościół rektoralny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, dawna cerkiew

 A – 208/ 05. 11. 1985

 5

 Dworna

 32

 Kościół p.w. św. Trójcy i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w zespole klasztornym Benedyktynek oraz klasztor

 A – 515/ 29. 12. 1993

 6

 Krzywe Koło

 3

 Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Bolesnej w zespole klasztornym Braci Mniejszych Kapucynów oraz klasztor

 A – 80/ 05. 03. 1980

 7

 Krzywe Koło

 3

 Klasztor Braci Mnie Kapucynów, bud. gospodarcze

 A – 81/ 05. 03. 1980

 8

 Krzywe Koło

 1

 Plebania ewangelicka, tzw. Dom Pastora ob. Muzeum Północno – Mazowieckie

 A – 238/ 04. 11. 1986

 9

 Krzywe Koło

 9

 Kolegium św. Fidelisa ob. WSZiP im. B. Jańskiego

 A – 547/ 30. 10. 1996

 10

 Ul. Woziwodzka

 

 Cmentarz żydowski, (stary I poł XIX w.)

 A – 240/ 10. 02. 1987

 11

 Stary Rynek (d. żeglickiego)

 14

 Ratusz miejski, relikty Ratusza

 A – 214/ 26. 11. 1985.

 12

 Wiejska

 16

 Szpital miejski „Świętego Ducha”

 A – 491/ 08. 10. 1992

 13

 Polowa

 22

 Szpital wojskowy

 A – 462/ 16. 11. 1991

 14

 Pl. Kościuszki

 3

 Gimnazjum żeńskie

 A – 463/ 16. 11. 1991

 15

 Dworna

 22c

 Szkoła im. Królowej Jadwigi ob. Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży

 A – 479/ 10. 06. 1992

 16

 Sadowa

 12

 Katolicki Dom Kultury

 A – 10/ 31. 12. 1999

 17

 Dworna

 14

 Bank

 A – 213/ 26. 11. 1985

 18

 Dworna

 12

 Bank Handlowo – Przemysłowy

 A – 212/ 26. 11. 1985

 19

 Dworna

 16

 Budynek Kasy Przemysłowców

 A – 205/ 05. 11. 1985

 20

 Pl. Pocztowy

 1

 Zespół pocztowy – budynek główny poczty, oficyna lewa, oficyna prawa,

 A – 215/ 26. 11. 1985

 21

 Giełczyńska

 11

 Hotel „ Metropol”

 A – 475/ 30. 04. 1992

 22

 Pl. Jana Pawła II

 1

 Pałac Gubernatora

 A – 203/ 05. 11. 1985

 23

 Wojska Polskiego

 2

 Ogród spacerowy im. Jakuba Wagi

 A – 221/ 17. 12. 1985

 24

 Długa

 13

 budynek mieszkalny

 A – 52/ 15. 02. 1980

 25

 Dworna

 3

 budynek mieszkalny

 A – 550/ 23. 07. 1998

 26

 Dworna

 5

 budynek mieszkalny

 A – 496/ 15. 09. 1993

 27

 Dworna

 8

 budynek mieszkalny

 A- 413/ 12. 12. 1990

 28

 Dworna

 10

 budynek mieszkalny

 A- 455/ 04. 05. 1991

 29

 Dworna

 18

 budynek mieszkalny

 A – 229/ 20. 10. 1986

 30

 Dworna

 19

 budynek mieszkalny

 A – 103/ 03. 09. 2004

 31

 3-go Maja

 11

 budynek mieszkalny

 A – 485/ 25. 08. 1992

 32

 Pl. Niepodległości

 3

 budynek mieszkalny

 A – 531/ 15. 12. 1994

 33

 Nowogrodzka

 5

 Budynek mieszkalny

 A – 575/ 22. 01. 2014

 34

 Nowogrodzka

 7

 budynek mieszkalny

 A – 469/ 30. 12. 1991

 35

 Rządowa

 8

 budynek mieszkalny

 A – 464/ 16. 11. 1991

 36

 Sienkiewicza

 6

 budynek mieszkalny

 A – 154/ 31. 10. 2006

 37

 Sienkiewicza

 10

 budynek mieszkalny

 A – 403/ 15. 09. 1990

 38

 Pl. Stary Rynek

 13

 budynek mieszkalny

 A – 493/ 13. 05. 1993

 39

 Wojska Polskiego

 4

 budynek mieszkalny

 A – 456/ 04. 05. 1991

 40

 Wojska Polskiego

 23

 Budynek główny oraz administracyjny rzeźni miejskiej

 A – 388 (d. 51)/ 15. 06. 1989

 41

 Wojska Polskiego

 19

 Budynek mieszkalny

 A – 389/ 15. 06. 1989

4.  Przedmiot i zakres ochrony obiektów wymienionych w ust. 3, określony jest w decyzjach o wpisie do rejestru zabytków i w przepisach odrębnych dotyczących ochrony zabytków.

5.  Ustala się ochronę obiektów, nie wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków miasta Łomża (dalej zwaną miejską ewidencją zabytków), jak niżej:

 Lp.

 Ulica

 Nr

 Rodzaj obiektu

 1

 Dworna

 

 Zespół Kościoła Parafialnego pw. Św. Michała Archanioła i Jana Chrzciciela – plebania, kuria, budynek mieszkalny, ogrodzenie i bramy zespołu kościoła wzdłuż ul. Dwornej i Giełczyńskiej, ogrodzenie i bramy zespołu kościoła wzdłuż od ul. Sadowej, wartownia, ogród biskupi, kapliczka przy Pl. Niepodległości 16.

 2

 Dworna

 

 Zespół cerkwi – ogrodzenie z bramą cmentarza przykościelnego.

 3

 Dworna

 

 Zespół klasztorny Benedyktynek – kaplica Matki Boskiej Loretańskiej, ogród klasztorny.

 4

 Krzywe Koło

 

 Zespół klasztorny Kapucynów – ogrodzenie i brama dziedzińca przed kościołem, chlew, spichlerz, pralnia, drewutnia, ogrodzenie i brama klasztoru od ul. Krzywe Koło, ogród klasztorny.

 5

 Senatorska

 13

 Daw. Szpital Żydowski, ob. III Liceum Ogólnokształcące

 6

 Rybaki

 28

 Szkoła („- podstawowa ob. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”)

 7

 Dworna

 14

 Zespół banku – ogrodzenie od ul. Dwornej (dom dyrektora, oficyna w zespole banku)

 8

 Pl. Stary Rynek

 6

 Hala Targowa

 9

 Pl. Niepodległości

 1

 Hale biskupie/jatki/

 10

 Długa

 4

 dom mieszkalny

 11

 Długa

 10

 dom mieszkalny

 12

 Długa

 12

 dom mieszkalny

 13

 Długa

 13

 dom mieszkalny (dom ob. Miejska Biblioteka Publiczna).

 14

 Dworna

 4

 dom mieszkalny

 15

 Dworna

 13

 dom mieszkalny

 16

 Dworna

 14

 dom w zespole banku.

 17

 Dworna

 14

 oficyna w zespole banku.

 18

 Dworna

 15

 dom mieszkalny.

 19

 Dworna

 17

 dom mieszkalny

 20

 Dworna

 20

 dom mieszkalny.

 21

 Dworna

 21

 dom mieszkalny

 22

 Dworna

 25

 dom mieszkalny

 23

 Dworna

 37

 dom mieszkalny

 24

 Dworna

 41

 dom mieszkalny

 25

 Dworna

 54

 dom mieszkalny

 26

 Dworna

 56

 dom mieszkalny

 27

 Farna

 4

 dom mieszkalny

 28

 Farna

 8

 dom mieszkalny

 29

 Jana z Kolna

 3

 dom mieszkalny

 30

 Kierzkowa

 50

 dom mieszkalny

 31

 Kolegialna

 1

 dom mieszkalny

 32

 Krótka

 3

 dom mieszkalno-usługowy (kamienica).

 33

 Krótka

 14

 dom mieszkalno-usługowy.

 34

 Krzywe Koło

 3

 budynek gospodarczy

 35

 Krzywe Koło

 9

 dom mieszkalny

 36

 Al. Legionów

 16

 dom

 37

 3-go Maja

 3

 dom mieszkalny

 38

 3-go Maja

 5

 dom mieszkalny

 39

 3-go Maja

 10

 dom mieszkalny

 40

 3-go Maja

 12

 kamienica

 41

 Pl. Niepodległości

 2

 dom mieszkalny- d. młyn

 42

 Pl. Niepodległości

 9

 dom mieszkalny

 43

 Pl. Niepodległości

 10

 dom mieszkalny

 44

 Pl. Niepodległości

 11

 dom mieszkalny

 45

 Pl. Niepodległości

 13

 dom mieszkalny

 46

 Rządowa

 4A

 dom mieszkalny

 47

 Senatorska

 9

 dom mieszkalny

 48

 Sienkiewicza

 2

 dom mieszkalny

 49

 Sienkiewicza

 8

 dom mieszkalny

 50

 Sikorskiego

 333

 wodociągowa wieża ciśnień

 51

 Pl. Stary Rynek

 6

 Hala targowa

 52

 Pl. Stary Rynek

 8

 dom mieszkalny

 53

 Pl. Stary Rynek

 16

 dom mieszkalny

 54

 Wojska Polskiego

 2

 dom mieszkalny

 55

 Wojska Polskiego

 8

 dom mieszkalny

 56

 Wojska Polskiego

 13

 dom mieszkalny

 57

 Wojska Polskiego

 15

 dom mieszkalny

 58

 Wojska Polskiego

 17

 dom mieszkalny

 59

 Zamiejska

 6

 dom mieszkalny „dawna łaźnia miejska”

 60

 Zamiejska

 18

 Lekki schron bojowy na ckm czołowy II linii obrony przedmościa „Łomża” odcinek „Łomża”

 61

 Zjazd

 3

 Dom Chodźki

6.  Przedmiotem ochrony obiektów wymienionych w ust. 5, jest ich zewnętrzny wygląd – ukształtowanie bryły, opracowanie elewacji (forma i układ otworów, detal architektoniczny) oraz inne elementy decydujące o zachowaniu ich historycznego charakteru, jak: wykończenie ścian zewnętrznych, pokrycie dachu.

7.  Ustanawia się następujące strefy ochrony konserwatorskiej, w granicach jak na rysunku planu:

1)  strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, zwana dalej strefą A;

2)  strefa „B” ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów zabytkowego układu urbanistycznego, zwana dalej strefą B;

3)  strefa „K” ochrony konserwatorskiej zabytkowych zespołów zieleni urządzonej, zwana dalej strefą K;

4)  strefa „K-1” ochrony konserwatorskiej skarpy miejskiej i podskarpia, zwana dalej strefą K-1;

5)  strefa „OW-n” archeologicznej ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu staromiejskiego, zwana dalej strefą OW-n;

6)  strefa „OW-1” ochrony konserwatorskiej reliktów archeologicznych, zwana dalej strefą OW-1.

8.  Przedmiotem ochrony w strefie A jest historyczne rozplanowanie placów i ulic, ich przebieg, szerokość i przekrój, historyczne rozplanowanie kwartałów i bloków zabudowy, historyczne linie zabudowy i rozgraniczające, historyczne podziały własnościowe i funkcjonalne, historyczny kształt i wielkość działek oraz sposób ich zagospodarowania, zabytkowa zabudowa, wygląd zewnętrzny zabytkowych budowli określony skalą, rozmiarami, stylem, konstrukcją, materiałami, kolorem i wystrojem, skala zabudowy, historyczne dominanty przestrzenne i wysokościowe, współzależność między zabudową, zielenią a otwartą przestrzenią, zespoły zieleni urządzonej, współzależność między miastem a otaczającym je środowiskiem naturalnym i kulturowym, historyczna sylwetka i panorama widokowa Śródmieścia od strony doliny rz. Narew. W strefie A obowiązują następujące zasady ochrony:

1)  zachowanie historycznego rozplanowania ulic i placów, ich przebiegu, linii rozgraniczających i linii zabudowy utrwalonych w istniejącej zabudowie historycznej;

2)  zachowanie historycznego rozplanowania kwartałów i bloków zabudowy oraz struktury podziałów parcelacyjnych, a także ich dyspozycji funkcjonalno-przestrzennej;

3)  zachowanie zbliżonej do historycznej skali układu, historycznych dominant przestrzennych i wysokościowych, osi i otwarć (ciągów) widokowych, w tym wglądów widokowych na osi katedra-kościół oo. Kapucynów, katedra – kościół ss. Benedyktynek;

4)  zachowanie obrzeżnego – zwartego układu zabudowy w pierzejach ulic i placów;

5)  zachowanie historycznej zabudowy – obiektów zabytkowych objętych ochroną na podstawie wpisu do rejestru zabytków oraz obiektów znajdujących się w miejskiej ewidencji zabytków;

6)  dostosowanie nowej zabudowy oraz innych obiektów budowlanych do historycznej kompozycji urbanistycznej. W przypadku uzupełnienia zabudowy istniejącej (plomb) lub jej wymiany, należy zachować jednorodny charakter pierzei polegający na właściwym usytuowaniu budynku, utrzymaniu odpowiedniego gabarytu, ilości kondygnacji, geometrii dachu. Zabudowę wewnątrz bloku sytuować zgodnie z historyczną dyspozycją funkcjonalno-przestrzenną działki;

7)  kształtowanie nowych elementów układu z uwzględnieniem jego historycznej skali, kompozycji i dyspozycji funkcjonalno-przestrzennej realizowane jako:

a)  podnoszenie jakości i walorów estetycznych, wartościowych wnętrz urbanistycznych poprzez porządkowanie zabudowy wewnątrz kwartałów, zieleni, ujednolicanie posadzki i małej architektury,

b)  porządkowanie (podnoszenie estetyki, uzupełnianie, ujednolicanie) małej architektury i oświetlenia;

8)  zakaz lokalizacji reklam wolno stojących na terenach zabudowy, komunikacji i zieleni;

9)  dopuszcza się wyłącznie lokalizację szyldów informacyjnych na elewacjach budynków w parterach przeznaczonych pod usługi (poniżej linii parapetów okien pierwszego piętra nad kondygnacją usługową) z uwzględnieniem § 7 pkt. 5.

9.  W strefie A obowiązują następujące zasady dostosowywania nowej oraz istniejącej niezabytkowej zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycznej, przy czym lokalizacja nowej zabudowy wiąże się z uzupełnieniem istniejącej zabudowy historycznej w plombach lub jej wymianą.

1)  nakaz sytuowania nowej zabudowy zgodnie z historyczną dyspozycją funkcjonalno-przestrzenną, zabudowę frontową sytuować w historycznej linii zabudowy, kalenicowo, w układzie zwartym;

2)  nakaz zachowania skali i rzędnych gabarytowych w parametrach wyznaczanych przez istniejącą zabudowę historyczną;

3)  nakaz stosowania dachów dwuspadowych, symetrycznych o geometrii nawiązującej do form stosowanych w zabudowie historycznej; wysokość kalenicy nie może przekraczać wysokości kalenicy sąsiedniej zabudowy, jeśli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;

4)  łączna szerokość lukarn, mierzona w licu elewacji, nie może przekroczyć 50% szerokości dachu;

5)  nakaz przykrycia dachów dachówką ceramiczną, jeżeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, dopuszcza się materiały dachówkopodobne w kolorze zbliżonym do koloru naturalnej dachówki, lub blachę gładką, łączoną tradycyjnie na rąbek stojący, ewentualnie blachę powlekaną, w kolorze o odcieniu szarym lub grafitowym; zakaz stosowania blach trapezowych;

6)  nakaz stosowania wypraw tynkarskich na elewacjach, dopuszcza się, w szczególności w przyziemiu i parterze, stosowanie okładzin z naturalnego kamienia lub jego imitacji w układzie regularnym, ewentualnie paneli szklanych;

7)  kolorystyka elewacji utrzymana w jasnych, pastelowych tonacjach, dostosowana do kolorystyki zabudowy historycznej. Zakaz stosowania sidingu i blach;

8)  architektura elewacji (podziały, proporcje, rytm i układ otworów, winny harmonizować z rozwiązaniami stosowanymi w zabudowie historycznej i wzbogacać estetykę wnętrza urbanistycznego; do wykończenia elewacji stosować tynk, z dopuszczeniem w przyziemiu i parterze okładziny z naturalnego kamienia lub jego imitacji w układzie regularnym; zakaz stosowania sidingu i blach;

9)  zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej; dopuszcza się lokalizację ogródków letnich.

10.  Przedmiotem ochrony w strefie B jest rozplanowanie ulic i placów, kwartałów i bloków zabudowy, w tym historyczne linie zabudowy i rozgraniczające, historyczne podziały własnościowe i funkcjonalne, zabytkowa zabudowa, historyczne dominanty przestrzenne i wysokościowe, zespoły zieleni urządzonej, historyczna sylweta, panorama widokowa Starego Miasta od strony doliny rz. Narew. W strefie B obowiązują następujące zasady ochrony:

1)  zachowanie historycznego rozplanowania ulic i placów, ich przebiegu, linii rozgraniczających i linii zabudowy utrwalonych w istniejącej zabudowie historycznej, w przypadku braku zabudowy dopuszcza się modyfikacje linii zabudowy;

2)  zachowanie historycznego rozplanowania kwartałów i bloków zabudowy oraz struktury podziałów parcelacyjnych, a także ich dyspozycji funkcjonalno-przestrzennej;

3)  zachowanie zbliżonej do historycznej skali układu, historycznych dominant przestrzennych i wysokościowych;

4)  łączna szerokość lukarn, mierzona w licu elewacji, nie może przekroczyć 50% szerokości dachu;

5)  zachowanie obrzeżnego układu zabudowy w pierzejach ulic i placów;

6)  zachowanie historycznej zabudowy – obiektów zabytkowych objętych ochroną na podstawie wpisu do rejestru zabytków oraz obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków;

7)  dostosowanie nowej zabudowy oraz innych obiektów budowlanych do historycznej kompozycji urbanistycznej;

8)  kształtowanie nowych elementów układu z uwzględnieniem jego historycznej skali, kompozycji i dyspozycji funkcjonalno-przestrzennej, w tym porządkowanie (podnoszenie estetyki, uzupełnianie, ujednolicenie) małej architektury, reklam i oświetlenia;

9)  zakaz lokalizacji reklam wolno stojących na terenach zabudowy, komunikacji i zieleni;

10)  dopuszcza się umieszczenie szyldów na elewacjach budynków w parterach przeznaczonych pod usługi (poniżej linii parapetów okien pierwszego piętra nad kondygnacją usługową) z uwzględnieniem § 7 pkt. 5.

11.  W strefie B obowiązują następujące zasady dostosowywania nowej oraz istniejącej niezabytkowej zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycznej:

1)  nakaz sytuowania nowej zabudowy zgodnie z historyczną dyspozycją funkcjonalno-przestrzenną;

2)  nakaz zachowania skali i rzędnych gabarytowych w parametrach wyznaczanych przez istniejącą zabudowę historyczną;

3)  nakaz stosowania dachów dwuspadowych i wielospadowych symetrycznych o geometrii nawiązującej do form stosowanych w zabudowie historycznej, jeśli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;

4)  łączna szerokość lukarny, mierzona w licu elewacji, nie może przekroczyć 50% szerokości dachu;

5)  nakaz przykrycia dachów dachówką ceramiczną, jeżeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, dopuszcza się materiały dachówkopodobne w kolorze zbliżonym do koloru naturalnej dachówki lub blachę gładką, łączoną tradycyjnie na rąbek stojący, ewentualnie blachę powlekaną, profilowaną z „rąbkiem stojącym” w kolorze szarym lub grafitowym; zakaz stosowania blach trapezowych;

6)  obowiązek stosowania wypraw tynkarskich na elewacjach, dopuszcza się stosowanie okładzin z naturalnego kamienia lub jego imitacji w układzie regularnym, ewentualnie paneli szklanych; zakaz stosowania sidingu;

7)  zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej; dopuszcza się lokalizację ogródków letnich.

12.  W strefie K ustala się:

1)  ochronę konserwatorską następujących zespołów zieleni urządzonej:

a)  ogród spacerowy – obecnie park im. Jakuba Wagi przy ul. Wojska Polskiego,

b)  stary cmentarz żydowski przy ul. Rybaki,

c)  ogród pałacu biskupiego i teren dawnego folwarku plebańskiego,

d)  ogród klasztorny oo. Kapucynów,

e)  ogród klasztorny ss. Benedyktynek,

f)  zieleń towarzyszącą obiektom zabytkowym:

-  kościół katedralny,

-  dawna cerkiew przy Pl. Jana Pawła II,

-  dawne gimnazjum żeńskie przy Pl. Tadeusza Kościuszki,

-  dawny szpital Świętego Ducha,

g)  miejskie skwery i zieleńce na Pl. Jana Pawła II, Pl. Pocztowym, przy Domu Katolickim i na Pl. Tadeusza Kościuszki (pozostałości skweru na Nowym Rynku);

2)  przedmiot ochrony – zachowanie historycznego rozplanowania zespołu, układ komunikacyjny, osie kompozycyjne i widokowe, ukształtowanie terenu, kompozycja zieleni, starodrzew;

3)  następujące zasady ochrony:

a)  zachowanie, konserwacja i restauracja w/w zabytkowych ogrodów i cmentarzy,

b)  zachowanie w/w zespołów zieleni towarzyszącej obiektom zabytkowym,

c)  zachowanie w/w miejskich skwerów i zieleńców;

4)  szczegółowe zasady ochrony i konserwacji zieleni zawarte są w ustaleniach szczegółowych.

13.  W strefie K-1 ustala się:

1)  przedmiot ochrony – krajobraz kulturowy skarpy miejskiej i podskarpia, panorama i sylweta układu staromiejskiego, historyczne dominanty wysokościowe: katedra, klasztor oo. Kapucynów, kościół ss. Benedyktynek, wieża ratusza oraz wieża ciśnień;

2)  następujące zasady ochrony:

a)  zachowanie ukształtowania terenu skarpy i podskarpia (naturalne zbocze częściowo przekształcone w układ tarasów),

b)  zachowanie charakterystycznego układu komunikacyjnego,

c)  zachowanie charakterystycznego układu zabudowy: niska i dość rozproszona na obrzeżu, zagęszczająca się i rosnąca wzwyż w kierunku centrum,

d)  ograniczenie wysokości zabudowy na skarpie do 2 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe w strefie B, a do 3 kondygnacji w tym poddasze użytkowe w strefie A jeśli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej,

e)  ograniczenie intensywności zabudowy i zachowanie właściwych proporcji zabudowy do towarzyszącej zieleni,

f)  zakaz wprowadzania wolnostojących masztów i innych inżynierskich urządzeń wysokościowych.

14.  W strefie W obowiązuje:

1)  przedmiot ochrony – relikty ratusza;

2)  zakaz prowadzenia robót budowlanych, z wyjątkiem związanych z konserwacją i restauracją zabytku.

15.  W strefie OW obowiązuje:

1)  przedmiot ochrony – znajdujące się w strefie domniemane relikty archeologiczne;

2)  zasady postępowania w przypadku prowadzenia robót ziemnych lub robót budowlanych regulują przepisy odrębne.

16.  W strefie OW-n ustala się:

1)  granice ochrony – pokrywające się z terenem miasta Łomża wpisanym do rejestru zabytków jako zabytek urbanistyki wykluczając jednostkę ,,D'' oraz część jednostki ,,B'', jak na rysunku planu;

2)  przedmiot ochrony – znajdujące się w strefie domniemane relikty archeologiczne (obiekty, warstwy i struktury podziemne) stanowiące ślady osadnictwa przedlokacyjnego i z okresu lokacji miasta oraz świadectwa jego późniejszego rozwoju;

3)  zasady postępowania w przypadku prowadzenia robót ziemnych lub robót budowlanych regulują przepisy odrębne.

17.  W strefie OW-1 ustala się:

1)  granice ochrony – oznaczone na rysunku planu, obejmujące tereny położone w granicach strefy
OW-n, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie występowania reliktów archeologicznych nieistniejącej zabudowy staromiejskiej:

a)  pierwszy kościół farny na Popowej Górze w rejonie zespołu klasztornego kapucynów,

b)  kościół św. Ducha i folwark plebański w rejonie katedry,

c)  kościół szpitalny św. Ducha, kościół klasztorny jezuitów (p. pijarów) na Nowym Mieście w rejonie pl. Kościuszki i ul. Zajazd,

d)  dwór książęcy (tzw. zamek) wraz z folwarkiem w rejonie ulic: Senatorska-Dworna i klasztoru              benedyktynek;

2)  przedmiot ochrony – znajdujące się w strefie artefakty stanowiące pozostałość nieistniejących, historycznych zespołów zabudowy staromiejskiej;

3)  obowiązek przeprowadzenia archeologicznych badań przedinwestycyjnych na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§ 10.  Ustalenia dotyczące kształtowania przestrzeni publicznej.

1)  ustala się następujące tereny przestrzeni publicznej:

a)  tereny rekreacyjno-wypoczynkowe przy ul. Zjazd: A1UST,

b)  skwery i zieleńce miejskie istniejące na terenach: A46KS,ZP, B10ZP, B11ZP, B15ZP, B56ZP,

c)  place i ulice publiczne;

2)  w rozwiązaniach przestrzeni publicznej należy przewidzieć udogodnienia dla osób niepełnosprawnych;

3)  dopuszcza się wyłącznie lokalizację szyldów informacyjnych na elewacjach budynków w parterach przeznaczonych pod usługi (poniżej linii parapetów okien pierwszego piętra nad kondygnacją usługową) z uwzględnieniem § 7 pkt. 5;

4)  pozostałe ustalenia wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, zawarte są w ustaleniach ogólnych w § 9 oraz ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów.

§ 11.  Granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie.

1)  na obszarze planu oznaczono obszary zagrożone ruchami masowymi ziemi oraz obszary
o potencjalnych warunkach do powstawania osuwisk, obowiązują na nich przepisy odrębne dotyczące ochrony środowiska;

2)  na obszarach wymienionych w ust. 1, dopuszcza się wszelkie prace związane z zabezpieczeniem skarp;

3)  na obszarach wymienionych w ust. 1, zakazuje się lokalizacji budynków, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;

4)  na obszarach wymienionych w ust. 1, objętych liniami zabudowy, nakazuje się przeprowadzenie przed inwestycyjnych badań geotechnicznych;

5)  w granicach planu oznaczono obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi, obejmujący tereny położone poniżej wysokości 101,5 m n.p.m. W granicach tych terenów obowiązują przepisy prawa wodnego.

§ 12.  Zasady dotyczące scalania i podziału oraz podziału nieruchomości.

1)  dopuszcza się łączenie działek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w celu poprawy warunków użytkowania;

2)  dopuszcza się łączenie działek budowlanych dla celów realizacji jednej inwestycji lub wspólnego zagospodarowania terenu, np. urządzeń budowlanych, osłon śmietnikowych, placów zabaw dla dzieci, zieleni urządzonej oraz innych urządzeń niezbędnych do funkcjonowania zabudowy, z zastrzeżeniem § 9;

3)  zasady ogólne scalenia i ponownego podziału, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej:

a)  minimalny front działki 20,0 m,

b)  minimalna powierzchnia działki budowlanej 800 m2;

4)  zgodnie z przepisami odrębnymi podział nieruchomości (obiektów i obszarów) położonych na obszarze historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków oraz nieruchomości (obiektów i obszarów) indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków, wymaga uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 13.  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.

1)  obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem zapewniają ulice układu podstawowego: Wojska Polskiego i Zjazd (w ciągu drogi krajowej nr 61), Aleja Legionów, ul. Nowogrodzka, Giełczyńska, Dworna, Wiejska i Zamiejska oraz położone poza granicami opracowania planu: Gen. Władysława Sikorskiego (w ciągu drogi krajowej nr 63), ul. Nowogrodzka (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645) oraz ulice Szosa Zambrowska, Polowa i Rybaki;

2)  ulice Farna i Długa będą pełnić funkcję ulic pieszych;

3)  pozostałe ulice będą pełnić funkcję ulic dojazdowych publicznych i wewnętrznych, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

4)  ustala się modernizację ulic z przystosowaniem do wymaganych parametrów technicznych określonych przepisami odrębnymi:

a)  Wojska Polskiego i Zjazd, do parametrów technicznych klasy GP (ulicy głównej ruchu przyspieszonego),

b)  Alei Legionów, do parametrów technicznych klasy G (ulicy głównej),

c)  Nowogrodzkiej, do parametrów technicznych klasy Z (ulicy zbiorczej),

d)  Giełczyńskiej, Dwornej, Wiejskiej, Zamiejskiej, do parametrów technicznych klasy L (ulic Lokalnych),

e)  Farnej i Długiej do pełnienia funkcji ulic pieszych,

f)  pozostałe ulice przystosować do wymaganych parametrów ulic dojazdowych, publicznych i wewnętrznych,

g)  przy modernizacji i przebudowie ulic, uwzględnić ścieżki pieszo-rowerowe i rowerowe;

5)  ulice objęte modernizacją, znajdujące się w strefach ochrony konserwatorskiej, lub na terenie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, również podlegają ochronie konserwatorskiej, a ich modernizacja powinna być podporządkowana warunkom konserwatorskim, zgodnie z § 9;

6)  w zwartej zabudowie śródmiejskiej ustala się obowiązującą linię zabudowy w istniejących pierzejach. W pozostałej zabudowie, jak w ustaleniach szczegółowych i na rysunku planu;

7)  w liniach rozgraniczających pasów drogowych ustala się zakaz realizacji budynków i obiektów tymczasowych, z wyjątkiem obiektów związanych z obsługą komunikacji zbiorowej, takich jak wiaty przystankowe i związane z nimi małe punkty sprzedaży oraz obiekty infrastruktury technicznej;

8)  przy modernizacji układu drogowego, wprowadzić urządzenia dla niepełnosprawnych (obniżenia krawężników przy przejściach dla pieszych, wydzielenie miejsc postojowych, sygnały dźwiękowe itp.);

9)  miejsca postojowe zapewnić na terenie własnych działek budowlanych w ilości nie mniejszej niż:

a)  2 miejsca na 1 lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,

b)  1 miejsce na lokal mieszkalny oraz 10% miejsc postojowych ogólnodostępnych w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej i śródmiejskiej,

c)  2,5 miejsca postojowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej w usługach i handlu, lecz nie mniej niż 3 miejsca na punkt usługowy;

10)  dopuszcza się odstępstwo od w/w wskaźników, w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską, jeżeli realizacja wymaganej liczby miejsc postojowych byłaby sprzeczna z przyjętymi zasadami ochrony;

11)  dopuszcza się odstępstwo od wskaźników wskazanych w pkt 9 w przypadku rozbudowy, nadbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków, o ile powierzchnia działki, na której zlokalizowany jest budynek, nie daje możliwości zlokalizowania odpowiedniej liczby miejsc postojowych;

12)  pozostałe zasady obsługi komunikacji zawarte są w ustaleniach szczegółowych.

§ 14.  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.

1.  W zakresie gospodarki wodnej ustala się:

1)  zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej;

2)  sieć wodociągową lokalizować w liniach rozgraniczających ulic lub w pasach zieleni.

2.  W zakresie gospodarki ściekami ustala się:

1)  nakaz odprowadzania ścieków z terenów zabudowy systemem sieci kanalizacji sanitarnej do  miejskiej oczyszczalni ścieków;

2)  należy dążyć do eliminacji kanalizacji ogólnospławnej i jej przebudowy na sieć rozdzielczą;

3)  sieć kanalizacyjną lokalizować w liniach rozgraniczających ulic;

4)  istniejącą sieć kanalizacyjną, kolidującą z projektowaną zabudową, należy przebudować zgodnie z planem i przepisami odrębnymi.

3.  W zakresie kanalizacji deszczowej ustala się:

1)  wody opadowe z dachów oraz utwardzonych terenów (ulice, place, parkingi) odprowadzić do  kolektorów burzowych poprzez sieć kanalizacji deszczowej;

2)  na głównych kolektorach kanalizacji deszczowej montować odpowiednie odstojniki i piaskowniki celem ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem;

3)  zakłada się budowę i modernizację kolektorów deszczowych;

4)  nowe i modernizowane sieci kanalizacji deszczowej lokalizować w liniach rozgraniczających ulic.

4.  W zakresie zasilenia w energię elektryczną ustala się:

1)  zasilanie terenów przewidzianych pod zainwestowanie z istniejącej i rozbudowywanej sieci energetycznej;

2)  sieć energetyczną prowadzić jako kablową, z zaleceniem jej lokalizacji, w liniach rozgraniczających ulic lub w pasach zieleni;

3)  istniejącą sieć elektroenergetyczną kolidującą z przyszłą zabudową należy przebudować zgodnie z planem i przepisami odrębnymi;

4)  dla linii napowietrznych 15kV ustala się strefę bezpieczeństwa 5,0 m od skrajnego przewodu linii, w strefie tej dopuszcza się lokalizowanie obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5)  istniejące trafostacje nieoznaczone na rysunku planu adaptuje się;

6)  dopuszcza się lokalizację nowych stacji transformatorowych 15/0,4kV, zgodnie z przepisami odrębnymi, a ich lokalizacja w przypadku zmiany zapotrzebowania na energię nie wymaga zmiany planu.

5.  W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1)  sieć gazową lokalizować w liniach rozgraniczających ulic lub w pasach zieleni;

2)  istniejącą sieć gazową kolidującą z przyszłym zainwestowaniem należy przebudować zgodnie z planem i przepisami odrębnymi.

6.  W zakresie infrastruktury ciepłowniczej ustala się:

1)  zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych lub miejskiego systemu ciepłowniczego;

2)  nakaz stosowania niskoemisyjnych źródeł ciepła;

3)  sieć lokalizować w liniach rozgraniczających ulic, pod chodnikami oraz w pasach zieleni, a w przypadku braku takiej możliwości, dopuszcza się lokalizację w ścieżkach i ulicach pieszych.

7.  W zakresie telekomunikacji ustala się:

1)  obsługę telekomunikacyjną zapewnić poprzez ewentualną rozbudowę miejskiej sieci telekomunikacyjnej, oraz rozwój łączności bezprzewodowej;

2)  sieć telekomunikacyjną lokalizować w liniach rozgraniczających ulic, pod chodnikami lub w pasach zieleni;

3)  w przypadku wystąpienia kolizji projektowanej infrastruktury podziemnej i naziemnej z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, należy je przebudować zgodnie z planem i przepisami odrębnymi.

8.  W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

1)  nakaz zabezpieczenia miejsc pod lokalizację kontenerów lub pojemników do czasowego gromadzenia odpadów w granicach działek z uwzględnieniem możliwości ich segregacji;

2)  w przypadku powstawania odpadów niebezpiecznych mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące ich gromadzenia i unieszkodliwiania.

§ 15.  Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania nie podejmuje się ustaleń.

§ 16.  Zasady dotyczące rehabilitacji istniejącej zabudowy, a także obszarów wymagających przekształceń. Zakres określono w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów objętych planem miejscowym. Ustalenia szczegółowe obowiązują łącznie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w rozdziale II niniejszej uchwały.

 Jednostka strukturalna A

§ 17.  Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A1UST.

1.  Przeznaczenie terenu - teren rekreacyjny oraz organizacji imprez masowych.

2.  Orientacyjny program: amfiteatr z obiektem obsługi technicznej, zieleń urządzona, obiekty małej architektury, alejki spacerowe.

3.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury (zgodnie z §9):

1)  teren znajduje się w granicach obszaru historycznego układu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków (zgodnie z §9 ust. 1);

2)  teren objęty strefami ochrony konserwatorskiej (zgodnie z rysunkiem planu):

a)  strefa B (zgodnie z §9 ust. 10, 11),

b)  strefa K-1 (zgodnie z §9 ust. 13),

c)  strefa OW-n (zgodnie z §9 ust. 16),

d)  strefa OW-1 (zgodnie z §9 ust. 17).

4.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)  dopuszcza się obiekt budowlany dla obsługi amfiteatru o parametrach technicznych jak niżej:

a)  obiekt z częścią sanitarno-socjalną,

b)  wysokość obiektu do 10,0 m,

c)  powierzchnia zabudowy do 300 m²;

2)  dopuszcza się stosowanie dachu o geometrii odmiennej od wskazanej w ustaleniach ogólnych (np. płaskiego), w przypadku stosowania dachów spadowych mają one być symetryczne;

3)  nieprzekraczalne linie zabudowy, jak na rysunku planu;

4)  powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 50% powierzchni terenu;

5)  zakazuje się grodzenia terenu od strony dróg publicznych; dopuszcza się wyłącznie czasowe ogrodzenie terenu związane z organizacją imprez.

5.  Zasady obsługi komunikacyjnej:

1)  dostępność komunikacyjna z ul. Rybaki (poza obszarem opracowania);

2)  wymagane urządzenie parkingu do obsługi terenu na nie mniej niż 20 stanowisk dla samochodów osobowych, z dostępem od ul. Rybaki.

6.  Zasady uzbrojenia w infrastrukturę techniczną jak w §14:

1)  adaptuje się istniejące ujęcie wody;

2)  zachować strefy bezpośredniej i pośredniej ochrony zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 18.  Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A2U.

1.  Przeznaczenie terenu - teren zabudowy usługowej.

2.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury (zgodnie z §9):

1)  teren znajduje się w granicach obszaru historycznego układu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków (zgodnie z §9 ust. 1);

2)  teren objęty strefami ochrony konserwatorskiej (zgodnie z rysunkiem planu):

a)  strefa B (zgodnie z §9 ust. 10, 11),

b)  strefa K-1 (zgodnie z §9 ust. 13),

c)  strefa OW-1 (zgodnie z § 9 ust. 17),

3.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)  wskazana przebudowa z uwzględnieniem parametrów jak niżej:

a)  wysokość budynków do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,

b)  dopuszcza się stosowanie dachu o geometrii odmiennej od wskazanej w ustaleniach ogólnych (np. płaskiego), w przypadku stosowania dachów spadowych mają one być symetryczne; forma i rodzaj pokrycia winien nawiązywać do zabudowy historycznej;

2)  powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 30% powierzchni działki budowlanej;

3)  powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 40% powierzchni działki budowlanej;

4)  nieprzekraczalne linia zabudowy jak na rysunku planu;

5)  w zagospodarowaniu terenu uwzględnić korektę wschodniej granicy działki z ul. Krzywe Koło, pod poszerzenie ulicy;

6)  zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji;

7)  ustala się obowiązek przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych przed przystąpieniem do prowadzenia robót budowlanych (ziemnych).

4.  Zasady obsługi komunikacyjnej:

1)  dostępność komunikacyjna z ulicy 018KDD (Krzywe Koło);

2)  wymagania dotyczące lokalizacji miejsc postojowych jak w §13.

§ 19.  Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A3U.

1.  Przeznaczenie terenu – teren zabudowy usługowej.

2.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury (zgodnie z §9):

1)  teren znajduje się w granicach obszaru historycznego układu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków (zgodnie z §9 ust. 1);

2)  teren objęty strefami ochrony konserwatorskiej (zgodnie z rysunkiem planu):

a)  strefa A (zgodnie z §9 ust. 8, 9),

b)  strefa K-1 (zgodnie z §9 ust. 13),

c)  strefa OW-1 (zgodnie z §9 ust. 17);

3)  na terenie znajduje się obiekt architektury objęty ochroną na podstawie wpisu do rejestru zabytków (zgodnie z §9 ust. 5 i 6).

3.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)  adaptuje się istniejącą zabudowę;

2)  dla nowej zabudowy obowiązują parametry:

a)  zabudowa wolnostojąca,

b)  wysokość budynków i forma pokrycia dachu dostosowana do istniejącego budynku zabytkowego,

c)  nowe budynki nie mogą przekraczać wysokością istniejącego budynku zabytkowego;

3)  powierzchnia zabudowy – nie większa niż 40% powierzchni działki budowlanej;

4)  powierzchnia biologicznie czynna – nie mniejsza niż 10% powierzchni działki budowlanej;

5)  obowiązująca linia zabudowy w pierzei ulicy 018KDD (Krzywe Koło);

4.  Zasady obsługi komunikacyjnej:

1)  dostępność komunikacyjna z ulicy 018KDD (Krzywe Koło);

2)  wymagania dotyczące lokalizacji miejsc postojowych jak w §13.

§ 20.  Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A4MWU.

1.  Przeznaczenie terenu – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

2.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury (zgodnie z §9):

1)  teren znajduje się w granicach obszaru historycznego układu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków (zgodnie z §9 ust. 1);

2)  teren objęty strefami ochrony konserwatorskiej (zgodnie z rysunkiem planu):

a)  strefa A (zgodnie z §9 ust. 8, 9),

b)  strefa K-1 (zgodnie z §9 ust. 13),

c)  strefa OW-n (zgodnie z §9 ust. 16);

3)  na terenie znajduje się obiekt architektury wpisany do miejskiej ewidencji zabytków (zgodnie z §9 ust. 5 i 6).

3.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)  adaptuje się istniejącą zabudowę;

2)  dla zabudowy adaptowanej (nie dotyczy budynku zabytkowego) i nowej obowiązują parametry:

a)  wysokość budynków do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,

b)  pozostałe parametry jak §9,

c)  kierunek kalenicy głównej bryły budynku prostopadły lub równoległy do ulicy 08KDZ (Rządowa);

3)  powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 40% powierzchni terenu;

4)  powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 10% powierzchni terenu;

5)  nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 018KDD i 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 08KDL oraz jak na rysunku planu;

6)  wskazana przebudowa zespołu garaży na zasadach jak w §10.

4.  Zasady obsługi komunikacyjnej:

1)  dostępność komunikacyjna z ulicy 08KDL (Rządowa);

2)  wymagania dotyczące lokalizacji miejsc postojowych jak w §13.

§ 21.  Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A4MUS-1.

1.  Przeznaczenie terenu – teren zabudowy śródmiejskiej.

2.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury (zgodnie z §9):

1)  teren znajduje się w granicach obszaru historycznego układu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków (zgodnie z §9 ust. 1);

2)  teren objęty strefami ochrony konserwatorskiej (zgodnie z rysunkiem planu):

a)  strefa A (zgodnie z §9 ust. 8, 9),

b)  strefa K-1 (zgodnie z §9 ust. 13),

c)  strefa OW-n (zgodnie z §9 ust. 16).

3.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)  ustala się parametry nowego budynku:

a)  wysokość 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,

b)  kierunek kalenicy równoległy do ulicy 08KDL (Rządowa),

c)  poziom rzędnej parteru nie może być wyższy niż 45 cm od najniższego punktu terenu w obrysie budynku,

d)  wskazane ukształtowanie i zaakcentowanie widocznego od Starego Rynku narożnika budynku;

2)  obowiązujące linie zabudowy: od krawędzi jezdni ulicy 08KDL (Rządowa) – 8,0  m, od linii rozgraniczającej ulicy 024KDD (Kaznodziejska) – 6,0 m;

3)  powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 40% powierzchni działki budowlanej;

4)  powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 10% powierzchni działki budowlanej;

5)  zakazuje się lokalizacji garaży.

4.  Zasady obsługi komunikacyjnej:

1)  dostępność komunikacyjna z ulicy 024KDD (Kaznodziejska) lub przyległego parkingu A19KS;

2)  wymagania dotyczące lokalizacji miejsc postojowych jak w §13.

§ 22.  Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A5UKM, UO, ZU.

1.  Przeznaczenie terenu – teren zabudowy sakralnej, usług oświaty i wychowania i zieleni urządzonej (Zespół Klasztorny Ojców Kapucynów z kościołem parafialnym, gimnazjum i ogrodem przyklasztornym).

2.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury, kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu (zgodnie z §9):

1)  teren znajduje się w granicach obszaru historycznego układu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków (zgodnie z §9 ust. 1);

2)  teren objęty strefami ochrony konserwatorskiej (zgodnie z rysunkiem planu):

a)  strefa A (zgodnie z §9 ust. 8, 9),

b)  strefa K-1 (zgodnie z §9 ust. 13),

c)  strefa OW-1 (zgodnie z § 9 ust. 17);

3)  część terenu (ogród przyklasztorny) objęta strefą K, dla której obowiązują następujące ustalenia:

a)  zachowanie, konserwacja i restauracja historycznego rozplanowania założenia ogrodowego, układu komunikacyjnego, osi kompozycyjnych i widokowych, ukształtowania terenu, ewentualnych cieków i zbiorników,

b)  zachowanie, konserwacja i restauracja kompozycji zieleni,

c)  uzupełnienie nasadzeń w nawiązaniu do istniejącej kompozycji założenia;

4)  ustala się zachowanie zieleni urządzonej towarzyszącej zabytkowym obiektom architektury, pielęgnację i konserwację istniejącego starodrzewu. Dopuszcza się uzupełnienie nasadzeń w nawiązaniu do istniejącej kompozycji zieleni;

5)  na terenie znajdują się obiekty architektury objęte ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków (zgodnie z §9 ust. 3 i 4);

6)  na terenie znajdują się obiekty architektury wpisane do miejskiej ewidencji zabytków (zgodnie z §9 ust. 5 i 6);

7)  adaptuje się istniejącą zabudowę;

8)  dla zabudowy adaptowanej (z wyłączeniem budynków zabytkowych) i nowej obowiązują parametry jak w §9 ust. 9;

9)  część terenu znajduje się na obszarze potencjalnie zagrożonym ruchami masowymi ziemi, obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony środowiska oraz zapisy §11 niniejszej uchwały;

10)  nieprzekraczalne linia zabudowy w pierzei ulicy 018KDD;

11)  obowiązująca linia zabudowy w pierzei ulicy 025KDD.

3.  Zasady obsługi komunikacyjnej:

1)  dostępność komunikacyjna z ulicy 018KDD (Krzywe Koło);

2)  wymagania dotyczące lokalizacji miejsc postojowych jak w §13.

§ 23.  Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A6WZ.

1.  Przeznaczenie terenu – teren urządzeń infrastruktury wodociągowej.

2.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury (zgodnie z §9):

1)  teren znajduje się w granicach obszaru historycznego układu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków (zgodnie z §9 ust. 1);

2)  teren objęty strefami ochrony konserwatorskiej (zgodnie z rysunkiem planu):

a)  strefa A (zgodnie z §9 ust. 8, 9),

b)  strefa K-1 (zgodnie z §9 ust. 13),

c)  strefa OW-n (zgodnie z §9 ust. 16).

3.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)  adaptuje się istniejący obiekt;

2)  zachować strefy bezpośredniej i pośredniej ochrony ujęcia wody zgodnie z przepisami odrębnymi;

3)  powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 60% powierzchni terenu.

4.  Zasady obsługi komunikacyjnej:

1)  dostępność komunikacyjna z ulicy Rybaki (poza obszarem opracowania);

2)  wymagania dotyczące lokalizacji miejsc postojowych jak w §13 dla obiektów usługowych.

§ 24.  Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A7U,UO,UZ,UA.

1.  Przeznaczenie terenu – teren zabudowy usługowej, usług oświaty i wychowania, usług opieki zdrowotnej oraz usług administracji.

2.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury (zgodnie z §9):

1)  teren znajduje się w granicach obszaru historycznego układu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków (zgodnie z §9 ust. 1);

2)  teren objęty strefami ochrony konserwatorskiej (zgodnie z rysunkiem planu):

a)  strefa A (zgodnie z §9 ust. 8, 9),

b)  strefa K-1 (zgodnie z §9 ust. 13),

c)  strefa OW-n (zgodnie z §9 ust. 16).

3.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)  adaptuje się istniejącą zabudowę;

2)  dla zabudowy adaptowanej i nowej obowiązują parametry:

a)  wysokość budynków do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,

b)  spadek dachu i rodzaj pokrycia nawiązujący do zabudowy historycznej na terenie A13 MN,

c)  poziom rzędnej parteru nie może być wyższy niż 45 cm od najwyższego punktu terenu w obrysie budynku;

3)  dla obiektów zaplecza sportowego lub rehabilitacyjnego nie określa się formy i pokrycia dachu;

4)  szerokość frontu działki – nie mniej niż 18,0 m dla zabudowy wolno stojącej;

5)  powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 50% powierzchni działki;

6)  powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 10% powierzchni działki budowlanej;

7)  nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii rozgraniczających ulicy Rybaki (nieobjęta opracowaniem).

4.  Zasady obsługi komunikacyjnej:

1)  dostępność komunikacyjna z ulicy Rybaki;

2)  wymagania dotyczące lokalizacji miejsc postojowych jak w §13.

§ 25.  Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A8MN.

1.  Przeznaczenie terenu – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury (zgodnie z §9):

1)  teren znajduje się w granicach obszaru historycznego układu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków (zgodnie z §9 ust. 1);

2)  teren objęty strefami ochrony konserwatorskiej (zgodnie z rysunkiem planu):

a)  strefa B (zgodnie z §9 ust. 10, 11),

b)  strefa K-1 (zgodnie z §9 ust. 13),

c)  strefa OW-n (zgodnie z §9 ust. 16).

3.  Zasada ochrony przyrody i środowiska naturalnego:

1)  część terenu znajduje się na obszarze potencjalnie zagrożonym ruchami masowymi ziemi, obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony środowiska oraz zapisy §11 niniejszej uchwały.

4.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)  adaptuje się istniejącą zabudowę;

2)  dla adaptowanej i nowej zabudowy ustala się parametry:

a)  wysokość budynków do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,

b)  forma dachu i rodzaj pokrycia nawiązujący do zabudowy historycznej na terenie A13MN,

3)  poziom rzędnej parteru nie może być wyższy niż 45 cm od najniższego punktu terenu w obrysie budynku;

4)  powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 30% powierzchni działki budowlanej;

5)  powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 20% powierzchni działki budowlanej;

6)  nieprzekraczalna linia zabudowy 4,0 m od linii rozgraniczającej ulicy 018KDD-1 (Żydowska) oraz 4,0 m od ścieżki pieszej 039KXX.

5.  Zasady obsługi komunikacyjnej:

1)  dostępność komunikacyjna z ulicy 018KDD-1 (Żydowska);

2)  wymagania dotyczące lokalizacji miejsc postojowych jak w §13.

§ 26.  Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A8U-1.

1.  Przeznaczenie terenu – teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.

2.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury (zgodnie z §9):

1)  teren znajduje się w granicach obszaru historycznego układu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków (zgodnie z §9 ust. 1);

2)  teren objęty strefami ochrony konserwatorskiej (zgodnie z rysunkiem planu):

a)  strefa B (zgodnie z §9 ust. 10, 11),

b)  strefa K-1 (zgodnie z §9 ust. 13),

c)  strefa OW-n (zgodnie z §9 ust. 16).

3.  Zasady ochrony przyrody i środowiska naturalnego:

1)  część terenu znajduje się na obszarze potencjalnie zagrożonym ruchami masowymi ziemi, obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony środowiska oraz zapisy §11 niniejszej uchwały.

4.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)  wysokość budynku od strony drogi 020KDD (ulica Woziwodzka) 2 kondygnacje nadziemne lecz nie wyżej niż 9,0 m;

2)  wysokość budynku od strony skarpy do trzech kondygnacji, lecz nie wyżej niż 12,0 m;

3)  dach dwu lub wielospadowy, o nachyleniu połaci do 45° kryty dachówką ceramiczna lub materiałem dachówko podobnym w kolorze ceglastej czerwieni;

4)  powierzchnia zabudowy nie większa niż 30%;

5)  powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 40%;

6)  na terenie skarpy dopuszcza się lokalizację tarasów z uwzględnieniem zabezpieczenia skarpy;

7)  nieprzekraczalna linia zabudowy 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 020KDD (ul. Woziwodzka) i ciągu pieszego 039KXX.

5.  Zasady obsługi komunikacyjnej:

1)  dostępność komunikacyjna z drogi 020KDD (ulicy Woziwodzkiej);

2)  wymagania dotyczące miejsc postojowych jak w §13.

§ 27.  Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A9MUS.

1.  Przeznaczenie terenu – teren zabudowy śródmiejskiej.

2.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury (zgodnie z §9):

1)  teren znajduje się w granicach obszaru historycznego układu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków (zgodnie z §9 ust. 1);

2)  teren objęty strefami ochrony konserwatorskiej (zgodnie z rysunkiem planu):

a)  strefa A (zgodnie z §9 ust. 8, 9),

b)  strefa K-1 (zgodnie z §9 ust. 13),

c)  strefa OW-n (zgodnie z §9 ust. 16);

3)  na terenie znajduje się obiekt architektury wpisany do miejskiej ewidencji zabytków (zgodnie z §9 ust. 5 i 6).

3.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)  adaptuje się istniejącą zabudowę;

2)  dla zabudowy adaptowanej (z wyłączeniem budynku zabytkowego) i nowej obowiązuje uporządkowanie i ujednolicenie pierzei budynków w ulicy 08KDL i 23KDD poprzez nadbudowę budynku narożnego (róg ulicy 08KDL (Rządowa) i 023KDD (Radziecka) do wysokości budynków zabytkowych w ulicy Rządowej;

3)  wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać wysokości istniejącego budynku zabytkowego, pozostałe parametry budynków zgodnie z §9 ust. 9;

4)  wskazana przebudowa zespołu garaży na zasadach jak w §10;

5)  powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 50% powierzchni terenu;

6)  powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 10% powierzchni terenu;

7)  obowiązująca linia zabudowy w pierzei ulicy Rządowej i Radzieckiej;

8)  nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

4.  Zasady obsługi komunikacyjnej:

1)  dostępność komunikacyjna z ulicy 018KDD (Krzywe Koło);

2)  wymagania dotyczące lokalizacji miejsc postojowych jak w §13.

§ 28.  Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A10MUS.

1.  Przeznaczenie terenu – teren zabudowy śródmiejskiej.

2.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury (zgodnie z §9):

1)  teren znajduje się w granicach obszaru historycznego układu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków (zgodnie z §9 ust. 1);

2)  teren objęty strefami ochrony konserwatorskiej (zgodnie z rysunkiem planu):

a)  strefa A (zgodnie z §9 ust. 8, 9),

b)  strefa K-1 (zgodnie z § 9 ust. 13),

c)  strefa OW-n (zgodnie z § 9 ust. 16).

3.  Zasada ochrony przyrody i środowiska naturalnego:

1)  część terenu znajduje się na obszarze potencjalnie zagrożonym ruchami masowymi ziemi, obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony środowiska oraz zapisy §11 niniejszej uchwały.

4.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)  adaptuje się istniejącą zabudowę;

2)  dla zabudowy adaptowanej i nowej obowiązują parametry:

a)  wysokość budynków do 3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe,

b)  forma i rodzaj pokrycia dachów nawiązujące do zabudowy historycznej na terenie A9MUS;

3)  powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 40% powierzchni terenu;

4)  minimalna szerokość frontu działek 19,0m;

5)  powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 10% powierzchni terenu;

6)  nieprzekraczalna linia zabudowy 4,0m od linii rozgraniczającej ulicy 020KDD (Woziwodzkiej);

7)  obowiązująca linia zabudowy w pierzei ul. 023KDD (Radzieckiej);

8)  pozostałe linie zabudowy jak na rysunku planu.

5.  Zasady obsługi komunikacyjnej:

1)  dostępność komunikacyjna z ulicy 020KDD (Woziwodzka) i 023KDD (Radziecka);

2)  wymagania dotyczące lokalizacji miejsc postojowych jak w §13.

§ 29.  Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A11WZ.

1.  Przeznaczenie terenu – teren urządzeń infrastruktury wodociągowej.

2.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury (zgodnie z §9):

1)  teren znajduje się w granicach obszaru historycznego układu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków (zgodnie z §9 ust. 1);

2)  teren objęty strefami ochrony konserwatorskiej (zgodnie z rysunkiem planu):

a)  strefa B (zgodnie z §9 ust. 10, 11),

b)  strefa K-1 (zgodnie z §9 ust. 13),

c)  strefa OW-n (zgodnie z §9 ust. 16);

3.  Zasada ochrony przyrody i środowiska naturalnego:

1)  część terenu znajduje się na obszarze potencjalnie zagrożonym ruchami masowymi ziemi, obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony środowiska oraz zapisy §11 niniejszej uchwały.

4.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)  adaptuje się istniejącą zabudowę;

2)  dla zabudowy adaptowanej i nowej obowiązują parametry:

a)  wysokość budynków do 2 kondygnacji nadziemnych,

b)  formy i pokrycia dachów nie określa się;

3)  powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 40% powierzchni terenu;

4)  powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 40% powierzchni terenu;

5)  nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających ulic: 018KDD-1 (Żydowska) i Rybaki – 6,0 m oraz jak na rysunku planu.

5.  Zasady obsługi komunikacyjnej:

1)  dostępność komunikacyjna z ulicy Rybaki (poza granicami opracowania);

2)  wymagania dotyczące lokalizacji miejsc postojowych jak w §13.

§ 30.  Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem A12UO,ZU.

1.  Przeznaczenie terenu – teren usług oświaty, wychowania i zieleni urządzonej.

2.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury (zgodnie z §9):

1)  teren znajduje się w granicach obszaru historycznego układu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków (zgodnie z §9 ust. 1);

2)  teren objęty strefami ochrony konserwatorskiej (zgodnie z rysunkiem planu):

a)  strefa B (zgodnie z §9 ust. 10, 11),

b)  strefa K-1 (zgodnie z § 9 ust. 13),

c)  strefa OW-n (zgodnie z §9 ust. 16);

3)  na terenie znajduje się obiekt architektury wpisany do miejskiej ewidencji zabytków (zgodnie z §9 ust. 5 i 6).

3.  Zasada ochrony przyrody i środowiska naturalnego:

1)  część terenu znajduje się na obszarze potencjalnie zagrożonym ruchami masowymi ziemi, obowiązują przepisy odrębne dotyczące ochrony środowiska oraz zapisy §11 niniejszej uchwały.

4.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)  adaptuje się istniejącą zabudowę;

2)  dla zabudowy adaptowanej (nie dotyczy budynków zabytkowych) i nowej obowiązują parametry:

a)  forma i rodzaj pokrycia dachów nawiązujące do budynku zabytkowego zgodnie z §9 ust. 12,

b)  nowa zabudowa nie może być wyższa od budynku zabytkowego;

3)  powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 40% powierzchni terenu;

4)  powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 10% powierzchni terenu, z wyłączeniem zieleni na skarpie;

5)  ustala się ochronę skarpy poprzez uzupełnienie zieleni zabezpieczającej skarpę przed erozją;

6)  nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu.

5.  Zasady obsługi komunikacyjnej: